Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 (2021)

Artykuły

Wyodrębnione jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego. Stan de lege lata i postulaty de lege ferenda

DOI: https://doi.org/10.34888/ppw.2021.311-334  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

W artykule zostanie przeprowadzona analiza statusu prawnego wyodrębnionych kościelnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 12 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, uznanych przez właściwego miejscowo dyrektora izby administracji skarbowej za odrębne podmioty podatkowe. Zostanie wykazane, że ustalona w wymienionym przepisie reguła, iż jednostki te są wyłącznie organizacyjnym wyodrębnieniem w ramach kościelnych osób prawnych, z których osobowości prawnej korzystają w obrocie prawnym w stosunkach z podmiotami trzecimi, doznaje wyjątków na gruncie prawa pracy i prawa podatkowego. Ponadto zostaną wskazane mankamenty obowiązujących w tej materii przepisów, zwłaszcza dotyczących sprawozdawczości oraz zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dokonana ocena stanu de lege lata zostanie uzupełniona o zgłoszone postulaty de lege ferenda.

Bibliografia

 1. Babiarz S., Duater B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Rudowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 11, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 2. Borszowski P., Pojęcie działalności gospodarczej w przepisach prawnopodatkowych, „Przegląd Podatkowy” 2007, nr 12, s. 37–42. [Google Scholar]
 3. Dmoch W., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 4. Etel M., Nowy przedsiębiorca w ustawie z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne” 2018, s. 56–70. [Google Scholar]
 5. Helin A., Ustawa o rachunkowości. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 6. Jacyszyn J., Przedsiębiorca w regulacjach prawnych, cz. 1: „Edukacja Prawnicza” 2015, nr 4, s. 26 i nn.; cz. 2: „Edukacja Prawnicza” 2015, nr 5, s. 42 i nn. [Google Scholar]
 7. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, red. W. Modzelewski, J. Pyssa, M. Lehmann-Ziaja, A. Dembiński, B. Kurant, wyd. 17, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 8. Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, red. W. Modzelewski, wyd. 18, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 9. Kosikowski C., Etel M., Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014. [Google Scholar]
 10. Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 11. Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość, wyd. 11, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 12. Michalik T., VAT. Komentarz, wyd. 15, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 13. Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, wyd. 9, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 14. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran, wyd. 2, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 15. Prawo przedsiębiorców. Komentarz, red. A. Pietrzak, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 16. Rakoczy B., Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 17. Rogalska B., Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym, [online] LEX 2014. [Google Scholar]
 18. Smakuszewski M., CIT 2019. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 19. Sobczyk A., Tarcza Antykryzysowa – art. 15g a tzw. pracodawca wewnętrzny, https://sobczyk.com.pl/tarcza-antykryzysowa-pracodawca-wewnetrzny/ [dostęp: 8 sierpnia 2020 r.]. [Google Scholar]
 20. System Prawa Pracy, t. 1: Część ogólna, red. K.W. Baran, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 21. Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych. Komentarz, red. W.A. Nowak, wyd. 2, Warszawa 2016. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.