Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 2 (2021)

Articles

Protection of Nature in Historic Garden Complexes as Defined by Polish Law

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-20  [Google Scholar]
Published: 2022-07-19

Abstract

An important element of the cultural heritage of Poland are the monuments of garden art which should be protected due to their cultural, historic, artistic, natural and scientific values. Their uniqueness is a result not only of architectural and spatial structure but also the natural one in the form of vegetation arrangements. It is thus worth it to analyse binding acts of law and see to what extent they undertake the issue of nature preservation in historic garden sites. The analysis of past and current legal regulations as well as the survey of literature showed a lot of vagueness and ambiguity. First of all, it revealed the lack of precision present in legal documentation and shortages in the preservation of historic parks and gardens, especially of their surroundings and vegetative structure.

References

 1. Brudnicki, Jacek. 2011. “Problem wyjaśniania i prostowania treści decyzji o wpisie do rejestru zabytków w kontekście wad i uchybień tkwiących w tym rejestrze.” Kurier Konserwatorski 10:40–49. [Google Scholar]
 2. Brudnicki, Jacek. 2014. “Prawna opieka nad zabytkami – wybrane aspekty.” Ochrona Zabytków 2:49–72. [Google Scholar]
 3. Chrabelski, Kazimierz, and Gerard Ciołek. 1949. “Uwagi o potrzebie i metodzie odbudowy zabytkowych ogrodów.” Ochrona Zabytków 2/1 (5):15–19. [Google Scholar]
 4. Fortuna–Antoszkiewicz, Beata, and Jan Łukaszkiewicz. 2015. “Konflikty różnych form prawnej ochrony parków zabytkowych.” In Dziedzictwo zagrożone, ogrody historyczne w Polsce, edited by Katrzyna Hodor, and Katrzyna Łakomy, 25–43. Kraków: Politechnika Krakowska. [Google Scholar]
 5. Furmanik, Barbara. 2016. “Historyczne parki i ogrody na Liście światowego dziedzictwa UNESCO.” Ochrona Zabytków 1:259–301. [Google Scholar]
 6. Gawlicki, Marcin. 2008. “Rejestr zabytków w praktyce ochrony konserwatorskiej.” Ochrona Zabytków 56/2 (241):55–82. [Google Scholar]
 7. Gruszecki, Krzysztof. 2010. “Ochrona i Konserwacja parków zabytkowych a prawna ochrona przyrody. Właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów.” Kurier Konserwatorski 7:51–56. [Google Scholar]
 8. Kowalska, Samanta. 2007. “Prawna ochrona dóbr kultury. Wybrane regulacje oraz proponowane zmiany.” Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 1:97–111. [Google Scholar]
 9. Mącik, Hubert. 2017. “Ochrona zabytków w Lublinie – historia i teraźniejszość.” Rocznik Lubelski 43:327–48. [Google Scholar]
 10. Mitkowska, Anna. 2015. “Zagrożenia ogrodów zabytkowych wynikające z restrykcyjnych postaw służb konserwatorskich.” In Dziedzictwo zagrożone, ogrody historyczne w Polsce, edited by Katrzyna Hodor, and Katrzyna Łakomy, 5–23. Kraków: Politechnika Krakowska. [Google Scholar]
 11. Ogrodnik, Karolina. 2013. “Ochrona dziedzictwa kulturowego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.” Architecturae et Artibus 2:13–24. [Google Scholar]
 12. Siewniak, Marek, and Dorota Sikora. 2010. “Seminarium «Parki zabytkowe- ochrona i konserwacja» – wnioski poseminaryjne.” Kurier Konserwatorski 8:37–40. [Google Scholar]
 13. Sikora, Dorota. 2010. “Parki historyczne w rejestrze zabytków – ustalanie przedmiotu i zakresu ochrony, problemy weryfikacji rejestru, granic ochrony konserwatorskiej.” Kurier Konserwatorski 7:11–16. [Google Scholar]
 14. Sikora, Dorota. 2014. “The state of preservation of historic parks and gardens and the reason for the their degradation. Stan zachowania i przyczyny degradacji parków i ogrodów zabytkowych w Polsce.” Czasopismo Techniczne 5-A:255–70. [Google Scholar]
 15. Sikora, Dorota. 2016. “Zarys historii ochrony i konserwacji zabytków sztuki ogrodowej w Polsce.” Ochrona Zabytków 69 (1):105–42. [Google Scholar]
 16. Sługocki, Janusz. 2014. “Problemy prawne ochrony zabytkowych parków dworsko-pałacowych.” In Dobra chronione w prawie administracyjnym, edited by Zofia Duniewska, 225–37. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 17. Sługocki, Janusz. 2020a. “Charakter prawny i praktyka sporządzania lokalnych programów opieki nad zabytkami.” Forum Prawnicze 5 (61):41–54. [Google Scholar]
 18. Sługocki, Janusz. 2020b. “Uwagi o międzywojennym prawie opieki nad zabytkami a model współczesny.” Acta Universitatis Wratislaviensis No. 4001: Prawo 331:245–60. [Google Scholar]
 19. Stachańczyk, Renata. 2010. “Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów.” Kurier Konserwatorski 7:43–50. [Google Scholar]
 20. Welc–Jędrzejewska, Jolanta, Ewa Kulesza–Szerniewicz, Beata Makowska, et al. 2009. “Wnioski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Propozycja formy i zapisu wniosków. Stan prawny na dzień 30 sierpnia 2009.” Kurier Konserwatorski 4:5–41. [Google Scholar]
 21. Wildner–Nurek, Iwona. 2007. “Z dziejów ewidencjonowania zabytkowych parków i ogrodów w Polsce.” Ochrona Zabytków 3:87–105. [Google Scholar]
 22. Zachariasz, Agata. 2008. “Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle zaleceń Karty Florenckiej.” Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 10:150–61. [Google Scholar]
 23. Zachariasz, Agata. 2011. “O historii, cytatach z przeszłości i nowoczesnych krajobrazach. Nowe w starym i nowe – w ogrodach i parkach historycznych i współczesnych.” Architektura Krajobrazu 4:4–17. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.