Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

Redundant and Useless Fragments of Legal Texts. Basic Definitions and Preliminary Typology of Cases

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-43  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

The theory of rational lawgiver uses an assumption of normativity of legal text. The authors propose several definitions to express theoretical possibility and to show real cases of nonnormative fragments of integral (articulated) parts of legal texts and normative fragments of other parts of legal text. Three types of normativity are defined: the broadest, broad, and strict. The notion of normativity is connected with notions of redundancy and uselessness of legal texts. The authors examine in this context five elements constituting legal system: (1) legal provisions ‒ basic element of the integral (articulated) part of a normative act, (2) fragments of legal provision, (3) elements of the non-integral (non-articulated) part of a normative acts, (4) normative acts in their entirety, (5) judgements of the constitutional court as sui generis interventions in the current legal text. The analyze leads to showing four basic types of errors in legal provisions, which are dubbed: “doubles,” “widows,” “orphans,” and “botches.” In closing remarks the authors signal perspectives of formulation of a complex theory of redundancy and uselessness of legal text.

References

 1. Brożek, Anna, Bartosz Brożek, and Jerzy Stelmach. 2013. Fenomen normatywności. Cracow: Copernicus Center Press. [Google Scholar]
 2. Grabowski, Paweł, and Mikołaj Hermann. 2006. “O normatywnym charakterze przepisów o wejściu w życie.” Państwo i Prawo 9:69–79. [Google Scholar]
 3. Grzybowski, Tomasz. 2013. Wpływ zmian prawa na jego wykładnię. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 4. Hermann, Mikołaj. 2012. Derogacja w analizach teoretycznoprawnych. Poznań: Ars boni et aequi. [Google Scholar]
 5. Jabłoński, Paweł. 2020. “O ideologicznym poziomie interpretacji tekstu prawnego.” Przegląd Prawa i Administracji, vol. CXXII, 39–54. [Google Scholar]
 6. Kanarek, Beata. 2004. Teoretyczne ujęcia derogacji. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US. [Google Scholar]
 7. Kłodawski, Maciej. 2012a. “Pleonazmy i analityzmy – wyrażenia redundantne pragmatycznie w języku prawnym.” In Język współczesnego prawa, edited by Adam Niewiadomski, and Ewa Sztymelska, 121–32. Warsaw: Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego Lingua Iuris. [Google Scholar]
 8. Kłodawski, Maciej. 2012b. “Trzy ujęcia nadmiarowości w polskim prawie.” In Rzeczywistość społeczna w badaniach młodych naukowców, edited by Zbigniew Dziemianko, and Wiesław Stach, 151–66. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. [Google Scholar]
 9. Kłodawski, Maciej. 2013. “Superfluum i nadwyżki znaczeniowe jako przykłady redundancji tekstu prawnego.” Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2:38–51. [Google Scholar]
 10. Kłodawski, Maciej. 2017. Redundancja w tekście prawnym. Toruń: Adam Marszałek. [Google Scholar]
 11. Kosiorowski, Grzegorz. 2010. “Normatywny charakter aktu prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.” Państwo i Prawo 9:32–45. [Google Scholar]
 12. Lang, Wiesław, Jerzy Wróblewski, and Sylwester Zawadzki. 1986. Teoria państwa i prawa. 3rd edition. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 13. Malinowski, Andrzej. 2012. Polski tekst prawny. Opracowanie treściowe i redakcyjne. 3rd edition. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
 14. Matczak, Marcin. 2019. Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego. Warsaw: SCHOLAR. [Google Scholar]
 15. Mularski, Krzysztof. 2008. “Kilka uwag o zbędnych fragmentach aktów normatywnych.” In Prawo wobec wyzwań współczesności, edited by Bartosz Guzik, Natalia Buchowska, and Paweł Wiliński, vol. 5, 15–29. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [Google Scholar]
 16. Nowak, Leszek. 1966. “Cztery koncepcje obowiązywania prawa.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2:95–103. [Google Scholar]
 17. Nowak, Leszek. 1973. Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 18. Patryas, Wojciech. 2016. Derogacja norm spowodowana nowelizacyjną działalnością prawodawcy. Próba eksplanacyjnego podejścia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [Google Scholar]
 19. Wierczyński, Grzegorz. 2010. Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 20. Wronkowska, Sławomira. 1990. “Prawodawca racjonalny jako wzór dla prawodawcy faktycznego.” In Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, edited by Sławomira Wronkowska, and Maciej Zieliński, 117–34. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [Google Scholar]
 21. Wronkowska, Sławomira. 2005. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. 3rd edition. Poznań: Ars boni et aequi. [Google Scholar]
 22. Wronkowska, Sławomira, and Maciej Zieliński. 2012. Komentarz do Zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r. 2nd edition. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 23. Wronkowska, Sławomira, and Zygmunt Ziembiński. 2001. Zarys teorii prawa. Poznań: Ars boni et aequi. [Google Scholar]
 24. Wróbel, Włodzimierz. 2003. Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym. Cracow: Zakamycze. [Google Scholar]
 25. Wróblewski, Bartłomiej, and Maurycy Zajęcki. 2012. “Problemy z pojęciem normatywności tekstu aktów prawnych.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2:293–306. [Google Scholar]
 26. Wróblewski, Bartłomiej, and Maurycy Zajęcki. 2017. “O normatywności, redundantności i zbędności przepisów prawnych.” Przegląd Sejmowy 4 (142):125–41. [Google Scholar]
 27. Wróblewski, Bartłomiej, and Maurycy Zajęcki. 2021. “O normatywności, redundantności i zbędności przepisów prawnych, Część druga: typologia przepisów.” Przegląd Sejmowy 2 (163):181–221. [Google Scholar]
 28. Wróblewski, Jerzy. 1959. Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 29. Wróblewski, Jerzy. 1965. “Sposoby wyznaczania zachowania się przez przepisy prawne.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczne, ser. I 38:3–25. [Google Scholar]
 30. Wróblewski, Jerzy. 1985. Teoria racjonalnego tworzenia prawa. Wrocław: Ossolineum. [Google Scholar]
 31. Zajęcki, Maurycy. 2012. “O procedurze agregacji i dezagregacji w teorii prawa (szkic metodologiczny).” In Teoria prawa. Między nowoczesnością a ponowoczesnością, edited by Aleksandra Samonek, 119–29. Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 32. Zajęcki, Maurycy. 2017. Aksjologiczna interpretacja prawa (studium z metodologii i teorii prawa). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe SEMPER. [Google Scholar]
 33. Zaręba, Piotr. 1987. Utrata mocy obowiązującej przepisów prawnych. Wybrane zagadnienia. Warsaw: Urząd Rady Ministrów. [Google Scholar]
 34. Zeifert, Mateusz. 2019. Gramatyka przepisu jako przesłanka decyzji interpretacyjnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
 35. Zieliński, Maciej. 1972. Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [Google Scholar]
 36. Zieliński, Maciej. 2012. Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki. 6th edition. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 37. Ziembiński, Zygmunt. 1980. Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 38. Zwierzykowski, Piotr. 2005. “«Zmiana prawa» – teoretycznoprawny przyczynek do dyskusji na temat rekodyfikacji.” In Prawo wobec wyzwań współczesności, edited by Paweł Wiliński, vol. 2, 7–96. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [Google Scholar]
 39. Zwierzykowski, Piotr. 2008. “Nowelizacja jako sposób zmiany prawa – wybrane zagadnienia w ujęciu systemowym.” In System prawny a porządek prawny, edited by Olgierd Bogucki, and Stanisław Czepita, 139–58. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.