Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

Polish System of Out-of-Court Compensation for Medical Injuries

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-3  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

One of the most serious problems in proceedings intended to repair personal injury caused while treating a patient is an attempt to reconcile two divergent interests – the interest of the injured party and the interest of the party responsible for repairing said damage. This leads to lengthy lawsuits, escalation of court costs and sometimes to the aggrieved parties’ giving up their pursuit of recompense for the injury caused to them. This is why research and legislative attempts are being taken up throughout the world to aid the aggrieved patient in obtaining compensation. These legislative works and the related comparative research have contributed to the introduction in countries such as New Zealand, Sweden or France of alternative systems of remedying medical injuries. In Poland a system based on 16 commissions for the evaluation of medical incidents has been in operation since 1 January 2012. The Polish system was intended to mirror foreign models which exercised the principle of facilitating the patient in obtaining quick, inexpensive and certain recompense for the injury suffered during medical treatment. The Polish system, despite the legislator’s declarations, has not sufficiently drawn on foreign models. It is unique and completely novel in the world scale, which does not, however, translate into its effectiveness. The aim of this paper is to present to a foreign reader the premises of liability and the proceedings before voivodship commissions for evaluating medical events. This paper intends to demonstrate the main mistakes made by the Polish legislator so that other countries can avoid wrong models during their own legislative works. Moreover, the conclusions present proposals of legislative amendments which would improve the operation and effectiveness of the commissions.

References

 1. Bączyk–Rozwadowska, Kinga. 2013. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
 2. Białkowski, Michał. 2020. “Time limit for submitting application to determine a medical incident: analysis and comments de lege ferenda.” Ius Novum 3:142–59. [Google Scholar]
 3. Bodio, Joanna, Grzegorz Borkowski, and Tomasz Demendecki. 2013. Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 4. Farrell, Anne–Maree, Sarah Devaney, and Amber Dar. 2010. No-fault compensation schemes for medical injury: A review. Scottish Government Social Research. [Google Scholar]
 5. Frąckowiak, Hanna. 2014. “Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako szczególny tytuł wykonawczy.” Studia Prawnoustrojowe 24:233–42. [Google Scholar]
 6. Furrow, Barry, Thomas Greaney, Sandra Johnson, et al. 1997. Liability and Quality Issues in Health Care. St. Paul: West Academic. [Google Scholar]
 7. Jarocha, Andrzej. 2013. “Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.” Studia Prawa Publicznego 1:29–52. [Google Scholar]
 8. Karkowska, Dorota. 2012. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 9. Karkowska, Dorota, and Jacek Chojnacki. 2014. Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 10. Kowalewski, Eugeniusz, Marcin Śliwka, and Monika Wałachowska. 2010. “Kompensacja szkód wynikłych z «błędów medycznych». Ocena projektowanych rozwiązań.” Prawo i Medycyna 4:22–39. [Google Scholar]
 11. Koziol, Helmut. 2004. “Compensation in the Austrian Health Care Sector.” In No Fault Compensation in the Health Care Sector, edited by Helmut Koziol, 89–120. Vienna–New York: Springer. [Google Scholar]
 12. Mogilski, Władysław. 2011. “Ubezpieczenie pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych a ubezpieczenie OC szpitala.” In Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, edited by Eugeniusz Kowalewski, 111–43. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
 13. Mucha, Joanna. 2012. “Charakter prawny postępowania przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.” In Obszary akademickiej wiedzy naukowej, edited by Matylda Gwoździcka–Piotrowska, et al., 38–52. Poznań: Akademicki Instytut Naukowo-Wydawniczy Altus. [Google Scholar]
 14. Nesterowicz, Mirosław. 2012. “Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 października 2010 r., I ACa 896/10.” In Mirosław Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, 415–23. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
 15. Nesterowicz, Mirosław, and Monika Wałachowska. 2011. “Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu w związku z nowym pozasądowym systemem kompensacji szkód medycznych.” In Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, dited by Eugeniusz Kowalewski, 11–32. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
 16. Sadowska, Justyna. 2014. “Status prawny wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.” Przegląd Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny 2:84–93. [Google Scholar]
 17. Sarnes, Grażyna. 2014. “Administracyjny a cywilnoprawny tryb dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynienia za zdarzenia medyczne.” Przegląd Prawa Publicznego 3:79–97. [Google Scholar]
 18. Serwach, Małgorzata. 2011. “Charakterystyka i zakres odpowiedzialności za zdarzenia medyczne.” Prawo asekuracyjne 4:17–29. [Google Scholar]
 19. Skegg, Peter. 2004. “Compensation in the New Zealand Health Care Sector.” In No Fault Compensation in the Health Care Sector, edited by Helmut Koziol, 298–334. Vienna–New York: Springer. [Google Scholar]
 20. Urbaniak, Monika. 2014. “Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2014 r. (sygn. akt K 6/13).” Radca Prawny Zeszyty Naukowe 1:153–65. [Google Scholar]
 21. Wendel, Lotta. 2004. “Compensation in the Swedish Health Care Sector.” In No Fault Compensation in the Health Care Sector, edited by Helmut Koziol, 367–91. Vienna–New York: Springer. [Google Scholar]
 22. Zduński, Igor. 2013. “Arbitraż i mediacja w jednym – legislacyjno-nowatorski status wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.” In Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych, edited by Zbigniew Witkowski, 129–44. Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. [Google Scholar]
 23. Ziemiak, Michał. 2011. “Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Wybrane aspekty.” In Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, edited by Eugeniusz Kowalewski, 165–217. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.