Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 2 (2019)

Articles

Legal and Criminal Protection of the Children and Implementation of Children’s Rights in Ukraine

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-9  [Google Scholar]
Published: 2019-12-31

Abstract

The author on the basis of the applicable Ukrainian law consistently considers the following four issues: 1) the importance of legal and criminal-law protection, as well as defending the rights of the children; 2) international acts and legal acts of Ukraine regarding legal protection and protection of children’s rights; 3) the current Criminal Code of Ukraine on the protection and ensuring the rights of the child; 4) directions and measures to prevent crimes against children.

References

  1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Paryż (10.12.1948), w: Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, oprac. A. Przyborowska–Klimczak, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2006, s. 134–38. [Google Scholar]
  2. Deklaracja Praw Dziecka, Nowy Jork (20.11.1959), w: Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych, oprac. P.J. Jaros, M. Michalak, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2015, s. 46. [Google Scholar]
  3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Nowy Jork (16.12.1966), Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167. [Google Scholar]
  4. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Nowy Jork (16.12.1966), Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 169. [Google Scholar]
  5. Konwencja o Prawach Dziecka, Nowy Jork (20.11.1989), Dz. U z 1991 r., Nr 120, poz. 526. [Google Scholar]
  6. Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Dziecka Pozamałżeńskiego, Strasburg (15.10.1975), Dz. U. z 1999 r., Nr 79, poz. 888. [Google Scholar]
  7. Konstytucja Ukrainy (28.06.1996), „Uriadowyj Kurier”, nr 129–30. [Google Scholar]
  8. Simeynyy kodeks Ukrayiny, „Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny” 2002, nr 21–22, s. 135. [Google Scholar]
  9. Kryminal’nyy kodeks Ukrayiny, „Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny” 2001, nr 24–26, s. 131. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.