Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 11 No. 1 (2018)

Articles

The Concept and Meaning of Legal Security in Criminal Law

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2018.11.1-19  [Google Scholar]
Published: 2018-06-30

Abstract

The article emphasizes the importance of legal security in criminal law. The proposed definition of legal security – according to which legal security is a state achieved by law established in general, and in particular by means of criminal law, in which human life’s goods and interests are protected in the most comprehensive and effective possible manner – harmonizes properly with the most important functions of criminal law, namely with a protective function and a guarantee function. The proposed understanding of legal security may be helpful for clarifying numerous issues related to the implementation of both the protective function and the guarantee function of criminal law. Although legal security is a particularly important value in criminal law, in the hitherto achievements of the doctrine and in the jurisprudence of criminal law, this value is sparsely the subject of considerations. The article indicates the necessity and possibility of further detailed research in the field of implementing the idea of legal security in criminal law.

References

 1. Cieślak, Marian. 1995. Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN. [Google Scholar]
 2. Filipczak, Mateusz. 2017. “Nauka o dobru prawnym i jej rola w badaniu konstytucyjności regulacji prawa karnego.” Studia Prawno-Ekonomiczne 102:23–36. [Google Scholar]
 3. Gaberle, Andrzej. 2001. “Od bezpieczeństwa prawnego do bezpieczeństwa osobistego (O kryzysie prawa karnego).” Państwo i Prawo 5:17–29. [Google Scholar]
 4. Gruszecka, Dagmara. 2008. “Pojęcie dobra prawnego w prawie karnym.” Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie 135–155. [Google Scholar]
 5. Gruszecka, Dagmara. 2012. Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 6. Grześkowiak, Alicja. 2015. “Wprowadzenie do nauki prawa karnego.” In Prawo karne, edited by Alicja Grześkowiak, and Krzysztof Wiak, 1–55. 5 ed. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 7. Kwarciana, Kamila. 2017. “Jawność postępowania karnego z perspektywy bezpieczeństwa prawnego w świetle nowelizacji art. 357 k.p.k. z dnia 10 czerwca 2016 roku”. Roczniki Nauk Prawnych, vol. 27(2): 61–75. [Google Scholar]
 8. Marek, Andrzej. 2010. “Pojęcie prawa karnego, jego funkcje i podział”. In System prawa karnego. Vol. 1: Zagadnienia ogólne, edited by Andrzej Marek, 1–47. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN. [Google Scholar]
 9. Peno, Michał. 2015. “Aspekty moralne odpowiedzialności w prawie karnym”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 75:141–158. [Google Scholar]
 10. Porwisz, Monika. 2013. “Bezpieczeństwo stron w procesie karnym w świetle projektowanych zmian kodyfikacyjnych”. In Prawne gwarancje bezpieczeństwa, edited by Magdalena Sitek, 88–99. Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. [Google Scholar]
 11. Potrzeszcz, Jadwiga. 2013. Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 12. Przybyszewska–Szter, Bogna. 2008. “Wolności i prawa osobiste.” In Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, edited by Marek Chmaj, 104–115. 2 ed. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 13. Rawls, John. 1994. Teoria sprawiedliwości, transl. Maciej Panufnik, Jarosław Pasek, and Adam Romaniuk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 14. Rychlewska, Aleksandra. 2016. “O gwarancyjnym modelu wykładni prokonstytucyjnej przepisów typizujących czyny zabronione pod groźbą kary”. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 3:131–149. [Google Scholar]
 15. Sakowicz, Andrzej. 2011. Zasada ne bis in idem w prawie karnym w ujęciu paneuropejskim. Białystok: Wydawnictwo Temida 2. [Google Scholar]
 16. Szczucki, Krzysztof. 2015. Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 17. Wojtyczek, Krzysztof. 2001. “Zasada proporcjonalności jako granica prawa karania”. In Racjonalna reforma prawa karnego, edited by Andrzej Zoll, 297–314. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. [Google Scholar]
 18. Zajadło, Jerzy. 2008. “Prawo a idea pewności: sędziowskie pięć minut antyfilozofii antyprawa”. In Jerzy Zajadło, Po co prawnikom filozofia prawa?, 169–194. Warszawa: Woltres Kluwer. [Google Scholar]
 19. Zoll, Andrzej. 2011. “Konstytucyjne aspekty prawa karnego”. In System prawa karnego. Vol. 2: Źródła prawa karnego, edited by Tadeusz Bojarski, 219–266. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.