Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 11 No. 2 (2018)

Articles

State Security and Restrictions on Constitutional Freedoms and Human and Civil Rights

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2018.11.2-22  [Google Scholar]
Published: 2018-12-31

Abstract

The considerations in this article relate to the relationship between state security and the necessity of introduction restrictions on constitutional rights and freedoms of man and citizen. In order to present the multidimensionality of this relationship, the author first explained the concept of state security with regard to the meaning of constituent concepts, namely the concept of state and the notion of security. Subsequently, the analysis of constitutional provisions was carried out from the point of view of their relationship with the concept of state security and in the context of protection of constitutional freedoms and human and civil rights. The analysis has proven that in many cases the implementation of state security requires restrictions on constitutional freedoms and rights of man and citizens. These restrictions should respect the principle of proportionality.

References

 1. Bosek, Leszek, and Marek Szydło. 2016. “Komentarz do art. 31.” In Konstytucja RP. Vol. I: Komentarz do art. 1–86, edited by Marek Safjan, and Leszek Bosek, Legalis side note 96–97. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Brückner, Aleksander. 1993. Słownik etymologiczny języka polskiego. 6. ed. Warszawa: Wiedza Powszechna. [Google Scholar]
 3. Dudek, Dariusz. 2014. “Konstytucyjne podstawy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.” In Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia podstawowe, edited by Wojciech Lis, 35–54. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 4. Dunaj, Katarzyna. 2016. “Istota bezpieczeństwa państwa.” In Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, edited by Małgorzata Czuryk, Katarzyna Dunaj, and Mirosław Karpiuk [et al.], 17–27. Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji UWM. [Google Scholar]
 5. Florczak–Wątor, Monika. 2016. “Komentarz do art. 5.” In Konstytucja RP. Vol I: Komentarz do art. 1–86, edited by Marek Safjan, and Leszek Bosek, Legalis side note 33. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 6. Fus, Katarzyna. 2011. “Kierowanie bezpieczeństwem narodowym RP.” In Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, edited by Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka and Tomasz R. Aleksandrowicz, 38–57. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 7. Gizicki, Wojciech. 2007. “Bezpieczeństwo jako proces polityczno-społeczny.” In Społecznomoralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego, edited by Jan Świtka, Małgorzata Kuć, and Grzegorz Gozdór, 11–46. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 8. Grosicki, Leszek. 2013. “Zakres przedmiotowy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”. In Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, edited by Katarzyna Grosicka, Leszek Grosicki and Przemysław Grosicki, 13–28. Pułtusk–Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. [Google Scholar]
 9. Jellinek, Georg. 1924. Ogólna nauka o państwie. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka. [Google Scholar]
 10. Karolczak, Krzysztof. 2011. “Bezpieczeństwo jednostki i narodu – mrzonka czy realność w XXI wieku?.” In Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, edited by Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, and Tomasz R. Aleksandrowicz, 15–25. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 11. Karp, Janusz. 2009. “Bezpieczeństwo państwa.” In Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, edited by Wiesław Skrzydło, Sabina Grabowska, and Radosław Grabowski, 108–109. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 12. Kitler, Waldemar. 2010. Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa. [Google Scholar]
 13. Kostrubiec, Jarosław. 2002. “Próba współczesnej interpretacji klasycznej definicji państwa Georga Jellinka.” In Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku, edited by Marek Maciejewski, and Maciej Marszał, 375–382. Wrocław: Kolonia Limited. [Google Scholar]
 14. Kostrubiec, Jarosław. 2015. Nauka o państwie w myśli Georga Jellinka. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 15. Lis, Wojciech. 2015. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 16. Pawełczyk, Mirosław. 2013. Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. [Google Scholar]
 17. Plezia, Marian (edited by). 2007. Słownik łacińsko-polski. Vol. V. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 18. Potrzeszcz, Jadwiga. 2013. Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 19. Potrzeszcz, Jadwiga. 2014. “Bezpieczeństwo i porządek publiczny w ujęciu filozofii prawa.” In Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia podstawowe, edited by Wojciech Lis, 15–34. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 20. Prońko, Jarosław. 2007. Bezpieczeństwo państwa – zarys teorii problemu i zadań administracji publicznej. Bielsko–Biała: Wydawnictwo WSA. [Google Scholar]
 21. Przywora, Bogusław. 2012. “Bezpieczeństwo państwa jako przesłanka dopuszczalności ograniczenia praw i wolności osób pełniących funkcje w służbie publicznej.” In Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, edited by Stanisław Biernat. Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego 1:239–252. [Google Scholar]
 22. Szmulik, Bogumił, and Marek Żmigrodzki. 2006. “Pojęcie, sposoby definiowania oraz cechy państwa.” In Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, edited by Bogumił Szmulik, and Marek Żmigrodzki, 13–21. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 23. Szymczak, Mieczysław (edited by). 1994. Słownik języka polskiego. Vol. I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 24. Szymczak, Mieczysław (edited by). 1994. Słownik języka polskiego. Vol. II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 25. Tuleja, Piotr, and Krzysztof Kozłowski. 2016. “Komentarz do art. 126.” In Konstytucja RP. Vol II: Komentarz do art. 87–243, edited by Marek Safjan, and Leszek Bosek, Legalis side note 32. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 26. Williams, Paul D. 2012. “Badania bezpieczeństwa. Wprowadzenie.” In Studia bezpieczeństwa, transl. Wojciech Nowicki, 1–12. Kraków: Wydawnictwo UJ. [Google Scholar]
 27. Wojtyczek, Krzysztof. 1999. Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. [Google Scholar]
 28. Wołpiuk, Waldemar J. 1998. Siły Zbrojne w regulacjach Konstytucji RP. Warszawa: Scholar. [Google Scholar]
 29. Zięba, Ryszard. 1989. “Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych.” Sprawy Międzynarodowe 10:18–50. [Google Scholar]
 30. Zięba–Załucka, Halina. 2014. “Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa.” Studia Iuridica Lublinensia 22:411–428. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.