Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 2 (2019)

Articles

The Labor Law Issues in the Treaties of Friendship and Cooperation Made by Poland with the Western European Countries after 1989

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-26  [Google Scholar]
Published: 2019-12-31

Abstract

The Labor Law issues constitute a subject of the numerous bilateral and multilateral treaties. They have an important role in the system of Labor the Law sources. In regard to the bilateral treaties, Treaties of Friendship and Cooperation (so called political treaties) play significant role, not only because they reflect the priorities of one state’s foreign policy through definition of its territorial scope of interest, but also they indicate the areas of the particular interests of the parties. Poland, after the transformations of 1989–1990, entered into this type of treaties with the former socialist republics of the Central and Southern Europe established after the USSR dissolution, and – what constituted a novelty in Polish treaty policy – with the Western European states (France, Spain, Germany and Italy), and also with the countries included in this group for the political, not geographical reason: Greece and Turkey. Analysis of these treaties shows that the most of the labor references were used in the political treaty with a neighboring state, Germany. What is more, this field of cooperation was given its adequate rank and significance. Favorable solutions have been included in the treaties with Greece, Spain and Italy. The least consideration for the labor issues was given in the treaty with Turkey, as it includes only one provision, similar to the treaties with the other states, that deals with supporting the direct contacts among the trade unions.

References

 1. Banaszkiewicz, Adam. 2007. Umowy międzynarodowe Polski jako środek realizacji polityki zagranicznej RP 1989-2000. Łódź: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi. [Google Scholar]
 2. Barcz, Jan. 1991. “Polska-Niemcy. Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.” Państwo i Prawo 9:26–33. [Google Scholar]
 3. Chmielowska, Danuta. 2006. Polsko-tureckie stosunki dyplomatyczne w okresie międzywojennym. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG. [Google Scholar]
 4. Florek, Ludwik. 2000. “Międzynarodowe źródła prawa pracy.” In Źródła prawa pracy, ed. Ludwik Florek, 61–73. Warszawa: LIBER. [Google Scholar]
 5. Florek, Ludwik. 2002. “Znaczenie umów międzynarodowych w prawie pracy.” Państwo i Prawo 2:3–19. [Google Scholar]
 6. Frankowska, Maria. 1997. Prawo traktatów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. [Google Scholar]
 7. Janicki, Lech. 1992. “Podstawy prawne stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami.” Wokół traktatów Polska-Niemcy. Biblioteka Przeglądu Zachodniego 16:5–61. [Google Scholar]
 8. Jóźwik, Bartosz. 2016. “Transformacja i rozwój gospodarczy w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.” Transformacja i rozwój gospodarczy w państwach Europy Środkowej i Wschodniej Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 5:49–66. [Google Scholar]
 9. Kukułka, Józef. 1998. Traktaty sąsiedzkie Polski Odrodzonej. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. [Google Scholar]
 10. Makowski, Julian. 1935. Umowy międzynarodowe Polski 1919–1934. Warszawa: Drukarnia Wł. Łazarskiego. [Google Scholar]
 11. Mikucka–Wójtowicz, Dominika. 2005. “Transformacja ustrojowa w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej – geneza, uwarunkowania, przebieg procesu. Uwagi teoretyczne.” In Ewa Bujwid–Kurek, and Dominika Mikucka–Wójtowicz, Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Podręcznik akademicki, 21–58. Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner. [Google Scholar]
 12. Ministry of Family, Labour and Social Policy. 2019. Umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym. https://archiwum.mpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/umowy-miedzynarodowe-o-zabezpieczeniu-spolecznym/ [accessed: 7.08.2019]. [Google Scholar]
 13. Nahlik, Stanisław E. 1967. Wstęp do nauki prawa międzynarodowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 14. Parzymies, Stanisław. 2002. “Stosunki dwustronne z wybranymi państwami Europy Zachodniej – Francja.” In Polityka zagraniczna RP 1989–2002, ed. Roman Kuźniar, and Krzysztof Szczepanik, 163–75. Warszawa: Wydawnictwo ASKON. Fundacja Studiów Międzynarodowych. [Google Scholar]
 15. Pisarczyk, Łukasz. 2015. “Źródła prawa pracy z perspektywy 40 lat obowiązywania Kodeksu pracy.” Studia Iuridica Lublinensia XXIV, no. 3:69–79. [Google Scholar]
 16. Przyborowska–Klimczak, Anna, and Wojciech Staszewski. 1998. Stosunki traktatowe Polski z państwami sąsiednimi. Wybór dokumentów. Lublin: Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze. [Google Scholar]
 17. Przyborowska–Klimczak, Anna, and Wojciech Szczepan Staszewski. 2005. Traktaty o przyjaźni i współpracy zawarte przez Polskę. Wybór dokumentów. Lublin: Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze. [Google Scholar]
 18. Skubiszewski, Krzysztof. 1993. “Polska polityka zagraniczna w 1991 roku.” In Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1991, ed. Barbara Wizimirska, 15–25. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. [Google Scholar]
 19. Szafarz, Renata. 1993. “Konwencja o koncyliacji i arbitrażu w ramach KBWE.” Państwo i Prawo 5:58–63. [Google Scholar]
 20. Szafarz, Renata. 2003. “Stosunki traktatowe Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa jakość w latach 1989–2000.” Studia Prawnicze 2:5–50. [Google Scholar]
 21. Szafarz, Renata. 2004. “Dwustronne traktaty polityczne Rzeczypospolitej Polskiej z państwami zachodnimi: 1989–2004. Studium polityczno–prawne.” Studia Prawnicze 3:5–16. [Google Scholar]
 22. Tomaszewska, Monika. 2018. “Międzynarodowe i europejskie źródła prawa pracy.” In Prawo pracy, ed. Jerzy Stelina, 70–82. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 23. Trembicka, Krystyna. 2005. “Zmiana systemu władzy w Europie Środkowo-Wschodniej (1989–1990): uwarunkowania i prawidłowości.” Annales Universitatis Mariae Curie–Skłodowska. Sectio K, Politologia XII:41–61. [Google Scholar]
 24. Tyranowski, Jerzy. 1972. Traktaty sojusznicze Polski Ludowej. Warszawa: Książka i Wiedza. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.