Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 18 (1) (2021)

Artykuły

Energia elektryczna jako produkt niebezpieczny

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-13  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2021

Abstrakt

Działanie produktu niebezpiecznego stanowi zagadnienie bliskie interesom zarówno konsumentów, jak i podmiotów, które dany produkt konsumentom dostarczają. Obecnie na rynku istnieje wiele kategorii produktów, które mogą zostać uznane za produkty niebezpieczne, jednakże szczególnej uwadze w ocenie autora poddać należy tę z kategorii produktów, której nie sposób określić jednoznacznie, tym samym w niniejszym artykule pochylono się nad energią elektryczną rozpatrywaną w charakterze produktu niebezpiecznego. Regulacje, na jakie powołuje się ustawodawca w związku z działaniem produktu niebezpiecznego budzą szereg wątpliwości i prowadzą do rozbieżności w doktrynie, bowiem nie są sformułowane w sposób wystarczająco precyzyjny i jednoznaczny, co skutkuje odmiennością stanowisk przedstawicieli doktryny. Dokonując analizy pojęcia produktu niebezpiecznego wskazać na-leży, iż w odniesieniu do energii elektrycznej właściwa wydaje się być interpretacja literalna przepisów Kodeksu cywilnego. Bezspornym jest, iż na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego energia elektryczna nie jest rzeczą, a została ujęta jako wyjątek na podstawie art. 4491 k.c. Mając na uwadze drogę analogii, jaka mogłaby być zastosowana względem innym rodzajów energii, należy powołać się na zasadę exceptionis non sunt extentendae.

Bibliografia

  1. Banaszczyk, Zbigniew. 2008. „Komentarz do artykułów 1-44911k.c.” W Komentarz do Kodeksu cywilnego, red. Krzysztof Pietrzykowski, t. 1, 1471-499. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  2. Dubis, Wojciech. 2016. „Komentarz do art. 4491 k.c.” W Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, 844-917. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis. [Google Scholar]
  3. Gnela, Bogusława. 2000. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tzw. odpowiedzialność za produkt). Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
  4. Gniewek, Edward. 2016. „Komentarz do art. 4491 k.c.” W Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, 80-130, 550-56. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis. [Google Scholar]
  5. Kępiński, Marian. 1995. „Deliktowa odpowiedzialność producenta za wady wyrobów w prawie europejskim ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za produkt.” Przegląd Legislacyjny 5:52-79. [Google Scholar]
  6. Kulczyński, Jakub. 2015. „Pojęcie produktu niebezpiecznego na podstawie kodeksu cywilnego.” Młody Jurysta Studencki Kwartalnik Naukowy 2:29-41. [Google Scholar]
  7. Kuźmicka-Sulikowska, Joanna. 2003. „Pojęcie produktu niebezpiecznego na gruncie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez ten produkt.” W Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 36:245-69. [Google Scholar]
  8. Łętowska, Ewa. 2001. Ochrona niektórych praw konsumentów. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  9. Sikorski, Sebastian. 2003. „O odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.” Prawo Spółek 12:33-41. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.