Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (1) (2023)

Artykuły

Sytuacja prawna osoby ułaskawionej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4957  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2023

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi krótką charakterystykę prezydenckiego prawa łaski, jego zakresu przedmiotowego i podmiotowego oraz przede wszystkim próbę spojrzenia na tę instytucję z perspektywy osoby nim objętej i rzeczywistych skutków, jakie dla niej wywołuje. Z uwagi na aktualne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego sytuację beneficjenta aktu łaski rozpatrywano z założeniem funkcjonowania abolicji indywidualnej w polskim porządku prawnym. W konsekwencji dokonano podziału prawa łaski na ułaskawienie – stosowane wobec osoby skazanej prawomocnym wyrokiem sądu oraz abolicję indywidualną – stosowaną zanim doszło do prawomocnego skazania. Następnie przeprowadzono analizę zarówno statusu prawnego osoby objętej prezydencką abolicją, jak i osoby objętej ułaskawieniem.

Bibliografia

  1. Bednarzak, Jan. 1965. Amnestia. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
  2. Dudek, Dariusz. 2018. „Spory kompetencyjne przed Trybunałem Konstytucyjnym – konflikt w prawie czy prawo do konfliktu.” W Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, red. Ryszard Balicki, i Mariusz Jabłoński, 467-87. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
  3. Kaczmarzyk-Kłak, Katarzyna. 2013. Prawo łaski w Polsce na tle porównawczym dawniej i współcześnie. Rzeszów: Mitel. [Google Scholar]
  4. Kmiecik, Romuald. 2016. „Karnoprocesowe aspekty ułaskawienia abolicyjnego.” Ius et Administratio nr 3:2-10. [Google Scholar]
  5. Kozłowski, Krzysztof. 2013. Prawo łaski Prezydenta RP. Historia. Regulacja. Praktyka. Warszawa: C. H. Beck. [Google Scholar]
  6. Kuczyńska, Hanna. 2011. „Abolicja.” W Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć, red. Paweł Daniluk, 2. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  7. Piotrowski, Ryszard. 2006. „Stosowanie prawa łaski w świetle Konstytucji RP.” Studia Iuridica t. XVI:165-72. [Google Scholar]
  8. „Radom: 7,2 tys. zł odszkodowania dla córki skazanego w "aferze skórzanej".” https://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/radom;7;2;tys;zl;odszkodowania;dla;corki;skazanego;w;aferze;skorzanej,72,0,1384008.html [dostęp: 16.11.2022]. [Google Scholar]
  9. Rogoziński, Piotr. 2009. Instytucja ułaskawienia w prawie polskim. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
  10. Steinborn, Sławomir. 2010. „Komentarz do art. 611c K.P.K.” W Kodeks postępowania karnego. Komentarz. T. II: Komentarz do art. 425-673 K.P.K. Wyd. 2, red. Jan Grajewski, Lech K. Paprzycki, i Sławomir Steinborn, 1056. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.