Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (1) (2023)

Artykuły

Uprawnienia hamujące Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wobec legislatywy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.5377  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2023

Abstrakt

Artykuł ma na celu analizę pozycji głowy państwa i jego uprawnień o charakterze hamującym wobec legislatywy. W pracy przedstawione zostały warunki skorzystania przez Prezydenta RP z mechanizmu skrócenia kadencji parlamentu, zgłoszenia weta ustawodawczego oraz zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o przeprowadzenie prewencyjnej kontroli konstytucyjności. W artykule dokonana została analiza uprawnień, które posiada Prezydent wobec władzy ustawodawczej i podejmowanych przez nią działań, a także jego roli arbitra w sytuacji kryzysu w izbach parlamentu. Omówione zostały przesłanki oraz ograniczenia dotyczące stosowania przez głowę państwa uprawnień hamujących wobec legislatywy. Podczas sporządzenia niniejszego artykułu wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną celem przeprowadzenia analizy skuteczności stosowania po 1997 r. przysługujących Prezydentowi kompetencji wobec władzy ustawodawczej.

Bibliografia

  1. Banaszak, Bogusław. 2012. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  2. Czeszejko-Sochacki, Zdzisław, Leszek Garlicki, i Janusz Trzciński. 1999. Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 1 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 102 poz. 643). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
  3. Florczak-Wątor, Monika. 2004. „Prewencyjna kontrola konstytucyjności ustaw.” W Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego, red. Piotr Czarny, i Katarzyna Świerk-Bożek, 65-95. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. [Google Scholar]
  4. Granat, Mirosław. 2021. Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi. Wyd. 1. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  5. Kuciński, Jerzy. 2010. Legislatywa - egzekutywa - judykatywa. Konstytucyjne instytucje i mechanizmy służące równowadze władz w polskim systemie trójpodziału. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa. [Google Scholar]
  6. Miemiec, Wiesława, i Krystyna Sawicka. 2016. „Komentarz do art. 225.” W Konstytucja RP. T. II: Komentarz do art. 87-243. Wyd. 1, red. Marek Safjan, i Leszek Bosek, 1581-589. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  7. Naleziński, Bogumił. 2016. „Komentarz do art. 98.” W Konstytucja RP. T. II: Komentarz do art. 87-243. Wyd. 1, red. Marek Safjan, i Leszek Bosek, 267-80. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  8. Piasecki, Andrzej. 2009. „Weto ustawodawcze w III RP – wymiar normatywny i empiryczny. Próba bilansu.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia 16, nr 2:83-96. [Google Scholar]
  9. Wyrzykowski, Mirosław. 1992. „Legislacja – demokratyczne państwo prawne – radykalne reformy polityczne i gospodarcze.” W Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, red. Hanna Suchocka, 38-54. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
  10. Zubik, Marek. 2001. Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.