Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (2) (2023)

Artykuły

Nakłanianie penitenta do grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu. Normy materialne i ich aplikacja

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.7973  [Google Scholar]
Opublikowane: 01.12.2023

Abstrakt

W artykule Autor dokonuje analizy norm dotyczących nakłaniania penitenta do grzechu przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu (sollicitatio ad turpia). Czyn ten, którego może dopuścić się spowiednik w sakramencie spowiedzi, z jej okazji lub pod jej pretekstem, jest przestępstwem kanonicznym.

Jest to działanie zagrożone suspensą, zakazami lub pozbawieniami, a w poważniejszych przypadkach wydaleniem ze stanu duchownego. Jego osądzanie, kiedy nakłanianie ma na celu grzech z samym spowiednikiem, jest również zarezerwowane Dykasterii Nauki Wiary.

W opracowaniu dokonano omówienia norm materialnych pod kątem podmiotu kontekstu, materii, typu, formy i celu przestępstwa. Ukazane zostały także konkretne przypadki praktycznej aplikacji przepisów prawa kanonicznego dotyczących deliktu solicytacji.

Bibliografia

 1. Arias, Juan. 2011. „Uzurpacja kościelnych zadań oraz przestępstwa w ich wykonywaniu.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 1033-1039. Kraków: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 2. Arrieta, Juan, Ignacio. 2023. „Przestępstwa przeciwko sakramentom.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Wydanie drugie. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 845-53. Kraków: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 3. Barbero, Paolo. 2010. Tutela della comunione ecclesiale e sanzioni canoniche. Lugano: Eupress-FTL. [Google Scholar]
 4. Borek, Dariusz. 2012. „Przestępstwa przeciwko Sakramentom w Normach De Delictis Reservatis z 2010 roku.” Prawo Kanoniczne 55, nr 4:111-58. [Google Scholar]
 5. Borek, Dariusz. 2014. Concursus in delicto. Formy zjawiskowe przestępstwa w kanonicznym prawie karnym (studium prawno-historyczne). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW. [Google Scholar]
 6. Borek, Dariusz. 2015. Sextum Decalogi praeceptum w kanonicznym prawie karnym aktualnie obowiązującym. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
 7. Borek, Dariusz. 2019. Przestępstwa zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary (normy materialne i proceduralne). Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos [Google Scholar]
 8. Calabrese, Antonio. 2006. Diritto penale canonico. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
 9. Chiapetta, Luigi. 1988. Il Codice di diritto canonico. Bologna: Edizioni Dehoniane. [Google Scholar]
 10. Cito, Davide, 2019. “Il delitto di sollecitazione in confessione.” W I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede, red. Claudio Papale, 71-83. Città del Vaticano: Urbaniana University Press. [Google Scholar]
 11. De Paolis, Velasio, i Davide Cito. 2008. Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI. Città del Vaticano: Urbaniana University Press. [Google Scholar]
 12. De Paolis, Velasio. 1990. „De delictis contra sanctitatem Sacramenti Poenitentiae.” Periodica 79:177-218. [Google Scholar]
 13. De Paolis, Velasio. 2002. „Delitos contra las funciones eclesiásticas.” W Comentario exegético al Código de Derecho Canónico. T. IV/1, red. Ángel Marzoa, Jorge Miras, i Rafael Rodríguez-Ocaña, 557-63. Pamplona: Eunsa Ediciones Universidad de Navarra. [Google Scholar]
 14. Dezzuto, Carlo. 2014. „Delicta reservata contro la fede e contro i sacramenti.” W I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, red. Angelo D’Auria, i Claudio Papale, 47-78. Città del Vaticano: Urbaniana University Press. [Google Scholar]
 15. Gajda, Piotr M. 2008. Sankcje w Kościele w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Studium kanoniczno-pastoralne. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
 16. Kamiński, Krzysztof. 2019. „Przestępstwa „de sexto” popełnione przez szafarza sakramentu pokuty według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.” Forum Teologiczne 20:179-90. [Google Scholar]
 17. Lempa, Florian. 1991. Przestępne nadużycie władzy kościelnej w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Google Scholar]
 18. Montini, Gian P. 1997. „La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento.” W Quaderni della Mendola. T. 5, red. Il Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, 213-34. Milano: Glossa. [Google Scholar]
 19. Nuñez, González. 2000. Tutela penale del Sacramento de la penitencia. Pamplona: Navarra Gráfica Ediciones. [Google Scholar]
 20. Pastuszko, Marian. 1999. Sakrament pokuty i pojednania. Kielce: Jedność. [Google Scholar]
 21. Syryjczyk, Jerzy. 2003. Kanoniczne prawo karne. Część szczególna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW. [Google Scholar]
 22. Urru, Angelo G. 2002. Punire per salvare. Il Sistema penale nella Chiesa. Roma: Vivereln. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.