Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 1 (2022)

Artykuły

Bezpieczeństwo a wolność obywatelska i zaufanie społeczne

DOI: https://doi.org/10.52097/eppism.8731  [Google Scholar]
Opublikowane: 15-05-2024

Abstrakt

W artykule podjęto próbę analizy stanu poczucia bezpieczeństwa, wolności i zaufania społecznego w sytuacji pandemii wywołanej przez COVID-19. Podniesiono problem roli państwa w gwarancji bezpieczeństwa społecznego w formie wprowadzania różnych form zaleceń (szczepionki, maseczki itp.) oraz restrykcji i obostrzeń mających podnieść poziom bezpieczeństwa. Wskazano, jak ważnym atrybutem gwarancji bezpieczeństwa jest zaufanie społeczne / nieufność społeczna wobec przekazu medialnego oraz osób i instytucji wydających / rekomendujących te zalecenia. Podniesiono też – artykułowany przez dużą cześć społeczeństwa – problem, że wprowadzanie restrykcji covidowych jest próbą ograniczenia wolności osobistej i swobód obywatelskich. Zwrócono ponadto uwagę na bardzo ważny paradygmat bezpieczeństwa – dylemat, który jest zawsze trudny do rozstrzygnięcia: w jak znacznym stopniu, bazując na zaufaniu społecznym, państwo może ograniczyć wolności obywatelskie celem zwiększenia narodowego bezpieczeństwa, bez narażenia się na protesty społeczne.

Bibliografia

 1. Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 2. CBOS 2006. Zaufanie społeczne w sferze prywatnej i publicznej a społeczeństwo obywatelskie, Warszawa, Centrum Badania Opinii Społecznej. [Google Scholar]
 3. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny, a droga do dobrobytu, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 4. Hamilton J., Jay J., Madison J., The Federalist Paper, 1980, January, 1. [Google Scholar]
 5. Marczewski P., Wpływ kondycji społeczeństwa na walkę z pandemią COVID-19, Raport fundacji im. Stefana Batorego 2020. [Google Scholar]
 6. Moczuk E., Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009. [Google Scholar]
 7. Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 8. Surdykowski J., Wolność czy bezpieczeństwo? Dziennik Rzeczypospolita, 17 sierpnia 2020. [Google Scholar]
 9. Teoria i praktyka, Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego, tom 2, 2008. [Google Scholar]
 10. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności i Środowiska Naukowego. PaUza Akademicka Kraków nr 427, 10 maja 2018. [Google Scholar]
 11. Widacki J., Wolność a bezpieczeństwo. Zamiast podsumowania [w:] Bezpieczeństwo: Teoria i praktyka, Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego, tom 2, 2008. [Google Scholar]