Sen nasz powszedni a śnienie nasze niezwykłe. Czy Bóg może objawiać się przez sny?Abstrakt

Artykuł analizuje fenomen ludzkiego spania i śnienia snów z perspektywy teologicznej, biblijnej, historycznej oraz w świetle najnowszych badań naukowych. Opis złożonych procesów zachodzących podczas snu oraz, jeszcze nie do końca naukowo wyjaśnionego, znaczenia marzeń sennych jest tłem do rozważań nad powracającym współcześnie zaciekawieniem snem oraz śnieniem i ich interpretacją. Sny od zawsze fascynowały ludzkość. Zainteresowanie nimi znajdujemy w starożytnej literaturze oraz w Biblii, a i dziś nauka nadaje im nowych znaczeń i sposobów ich zrozumienia. We współczesnym nurcie charyzmatycznym, zarówno katolickim jak i protestanckim, można zaobserwować odnowę zainteresowania snami i ich duchowym znaczeniem. Pojawia się coraz więcej publikacji na temat snów, ich rozumienia i interpretacji. Ostatecznie artykuł ma na celu ukazać na ile, z teologicznego z punktu widzenia, sny mogą być miejscem spotkania z Bogiem i przestrzenią do Jego prorockiego objawiania się ludziom.


Słowa kluczowe

sen; sny; marzenie senne; sen w Biblii; fizjologia snu; psychologia snu; interpretacja snów; proroctwo

Czernianin W., Czernianin H., Zarys teorii psychoanalitycznej Zygmunta Freuda (1856-1939) w perspektywie psychologii literatury, „Przegląd Biblioterapeutyczny 2017”, Tom VII, Nr 1, s. 13-34. [Google Scholar]
Dictionery of Greek and Roman Biography and Mythology, red. Wiliam Smith, Boston 1870-2015. [Google Scholar]
Drabik L., Kubiak-Sokół A., Sobol E., Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2007. [Google Scholar]
Empson J., Sleep and Dreaming, Hampshire-New York 2002. [Google Scholar]
Freud Z., Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne, Warszawa 2013. [Google Scholar]
Gerrig, R. J., Zimbardo P. G., Psychologia i życie wydanie nowe, Warszawa 2006. [Google Scholar]
Goll J., Goll M. A., Język snów, Wrocław 2015. [Google Scholar]
Herodot, Dzieje, Warszawa 2008. [Google Scholar]
Hołda M., Szmigielska B., Marzenia senne geneza i funkcje, Kraków 201. [Google Scholar]
Hughes J.D., A History Of Dream Interpretation In Western Civilization From The Earliest Times Through The Middle Ages, “Dreaming”, 10 (2000) 1, s. 7-18. [Google Scholar]
Katolicki komentarz biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, Warszawa 200. [Google Scholar]
Kowalska A., Mózg a sen, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu 20011–2013. Sympozja II”, Szczecin 2013. [Google Scholar]
Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989. [Google Scholar]
Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Warszawa 2012. [Google Scholar]
Sayed L., The Function of Dreams and Dreaming. Moving towards an integrated understanding, Oslo 2011. [Google Scholar]
Słownik teologii biblijnej, red.: X. Leon-Dufour, Poznań 1990. [Google Scholar]
Słownik wiedzy biblijnej, red. B. M. Metzger, M. D. Coogan, Warszawa 199. [Google Scholar]
Stasiak S., Komentarz do Dziejów Apostolskich, Listu do Rzymian, 1-2 Listu do Koryntian i Listu do Galatów, Poznań 2014. [Google Scholar]
Św. Tomasz, Suma teologiczna, Londyn 1962 – 1986. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-12-31


Dział
Teologia praktyczna

Udostępnij

Hołubowski, R. (2019). Sen nasz powszedni a śnienie nasze niezwykłe. Czy Bóg może objawiać się przez sny?. Kieleckie Studia Teologiczne, 18, 55-68. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2115

Rafał Hołubowski  holubowski@onet.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9825-4863

Ks. Rafał Hołubowski SAC – kapłan w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (księża i bracia Pallotyni). Magister teologii (UKSW), magister psychologii (KUL), psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doktorant w Sekcji Ekumenicznej na Wydziale Teologii KUL.

 

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.