Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 124 (2015): Nasza Przeszłość

Recenzje

Najnowszy obraz chrystianizacji Litwy: Widziane znad Wilii: Recenzja: Dzieje chrześcijaństwa na Litwie. Praca zbiorowa pod red. V. Alisauskasa. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2014

 • Marceli Kosman
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2015.124.245-264  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2015

Bibliografia

 1. Abraham W, Polska a chrzest Litwy, [w:] Polska i Litwa w dziejowym stosunku, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków – New York the Polish Book import 1914, s. 7. [Google Scholar]
 2. Anonimowy autor: Sprawa janiska. Przyczyny, przebieg i wypływające z niej wnioski. Wilno 1912, s. 5, 7. [Google Scholar]
 3. Alisauskas V., Dzieje chrześcijaństwa na Litwie. Praca zbiorowa. Przełożyła z języka litewskiego K. Korzeniewska. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1914. [Google Scholar]
 4. Ališauskas V., Krikščionybes Lietuvoje istorija. Sud., Aidai 2006. [Google Scholar]
 5. Baranowski W., Polska i Litwa w dziejowym stosunku. Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków – New York the Polish Book import (1914), s. I-IV. [Google Scholar]
 6. Bardach J., Chrzest Litwy, „Polityka” Warszawa 1987, nr 19. [Google Scholar]
 7. Bobrzyński M., Dzieje Polski w zarysie, Warszawa 1974 (edycja opracowana przez Mariana Henryka Serajskiego i Andrzeja Feliksa Grabskiego w serii PIW „Klasycy historio-grafii”, dodatek autora do tekstu głównego zatytułowany W imię prawdy dziejowej) s. 418. [Google Scholar]
 8. Chodynicki K., Próby zaprowadzenia chrześcijaństwa na Litwie przed r. 1386, „Przegląd Historyczny” XVIII, 1914, s. 215-255. [Google Scholar]
 9. Chodynicki K., Legenda o męczeństwie czternastu franciszkanów w Wilnie, „Ateneum Wileńskie” IV, 1927, s. 53-78. [Google Scholar]
 10. Chodynicki K., Geneza i rozwój legendy o trzech męczennikach wileńskich, „Ateneum Wileńskie” IV, 1927, s.417-451. [Google Scholar]
 11. Fijałek J., Kościół rzymsko-katolicki na Litwie. Uchrześcijanienie Litwy przez Polskę i zachowanie w niej języka ludu [w:] Polska i Litwa w dziejowym stosunku, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków – New York the Polish Book import 1914, s. 37-333. [Google Scholar]
 12. Kłoczowski J., Chrystianizacja Litwy, praca zbiorowa, Kraków 1987. [Google Scholar]
 13. Kosman M., Między historią a polityką. Udział Polski w chrystianizacji Litwy, „Przegląd Religioznawczy” 2000, nr 2(196), s. 13-28. [Google Scholar]
 14. Kosman M., Drogi zaniku pogaństwa u Bałtów, Wrocław 1976. [Google Scholar]
 15. Kosman M., Ostatki jazyczestva v Pribal’tikie, „Voprosy Istorii”, Moskwa 1979, nr 5, s. 30-44. [Google Scholar]
 16. Kosman M., Badacz dziejów Kościoła na Wileńszczyźnie, „Nasza Przeszłość” t. 110, Kraków 2008, s. 5-16. [Google Scholar]
 17. Kosman M., Początki i rozwój chrystianizacji Litwy, część I, „Nasza Przeszłość” t. 112, Kraków 2009, s. 5-53. [Google Scholar]
 18. Kosman M., Początki i rozwój chrystianizacji Litwy, część II, „Nasza Przeszłość” t. 113, Kraków 2010, s. 5-65. [Google Scholar]
 19. Kosman M., Mitologia rediviva. Między litwomanią a litwofobią w Kultura polityczna w Polsce, t. II: Mity i fakty. Praca zbiorowa. Poznań 1999, s. 103-111. [Google Scholar]
 20. Kosman M., Krzyżacy a chrzest Litwy [w:] Ars historia. Księga pamiątkowa na 60-lecie urodzin Gerarda Labudy. Poznań 1976, s. 241-252. [Google Scholar]
 21. Kosman M., Tolerancja wyznaniowa na Litwie do XVIII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 18, 1973, s. 95-123. [Google Scholar]
 22. Kosman M., O Kresach w historii i legendzie. Studia szkice z dziejów polskiej granicy wschodniej, cz. II, Poznań 2014, s. 9-18, 174-203, 204-217. [Google Scholar]
 23. Kosman M., Dwugłos o chrzcie Litwy, „Życie i Myśl” 1988, nr 3/4, s. 114-118. [Google Scholar]
 24. Kosman M., Orzeł i Pogoń. Z dziejów polsko-litewskich XIV-XX w., Warszawa 1992, s. 7. [Google Scholar]
 25. Kosman M., Drogi zaniku pogaństwa u Bałtów, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. 15. [Google Scholar]
 26. Kosman M., Krzyżem i mieczem. Chrzest Litwy w historii i propagandzie politycznej, Poznań 2010, s. 294. [Google Scholar]
 27. Łowmiański H., Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego, t. II, Wilno 1932, s. 205. [Google Scholar]
 28. Ochmański J., Powstanie i rozwój latyfundium biskupstwa wileńskiego 1387-1550, Poznań 1963. [Google Scholar]
 29. Ochmański J., Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. Ustrój i uposażenie. Poznań 1972. [Google Scholar]
 30. Płygawko D., Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej, Poznań 1986. [Google Scholar]
 31. Płygawko D., Polonia devastata. Polonia amerykanie z pomocą dla Polski (1914-1918), Poznań 2003. [Google Scholar]
 32. Płygawko D., Akcja pomocy charytatywnej dla Litwy w czasie pierwszej wojny światowej [w:] Wilno-Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji Białystok 21-24 IX 1989, pod red. E. Felisiak, t. II: Historia i pamięć, Białystok 1992, s. 201-210. [Google Scholar]
 33. Poniewierski J., Pontyfikat 1978-2005. Wstęp ks. Józef Tischner, Kraków 2005, s. 20. [Google Scholar]
 34. Rabikauskas P., Krikščionybé Lietuvoje. Kanas 1938. [Google Scholar]
 35. Rabikauskas P., Krikščionybé Lietuvoje, Čikaga 1997. [Google Scholar]
 36. Rachuba A., Kiaupienė J., Kiaupa Z., Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski, przedmowa Górzyński S. Warszawa 2008. [Google Scholar]
 37. Waldorff J., Litewski pożar serc, „Polityka” Warszawa 1989, nr 18 z 6 maja. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>