Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 (2021)

Artykuły

Kryminalistyczne aspekty modus operandi kradzieży z włamaniem w muzeach w Polsce

 • Franciszek Trzebski
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5357  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-03-23

Abstrakt

Dzieła sztuki, które znajdują się w zbiorach muzealnych, padają łupem złodziei w wyniku kradzieży z włamaniem. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przypadków włamań do kilku muzeów w Polsce i przeanalizowanie warunków, w jakich zostały dokonane. Kilka opisanych przypadków kradzieży i okoliczności ich dokonania wskazuje na powtarzalność warunków sprzyjających tego rodzaju przestępstwom. Warunkami sprzyjającymi kradzieży z włamaniami do muzeów są niedostateczna ochrona osobowa lub nierzetelność personelu dozorującego, brak technicznych środków zabezpieczających, np. alarmu, brak społecznej wiedzy o skuteczności karania sprawców takich przestępstw mogącej odstraszać potencjalnych złodziei. Istnieje również potrzeba systematycznego szkolenia pracowników muzeów w zakresie podstawowych środków ochrony tych instytucji przed włamaniami, kradzieżami, napadami, oszustwami, a także doboru personelu pod kątem odpowiedzialności i uczciwości opartego na referencjach i próbnych okresach pracy.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Gadecki B., Jakubowski O., Trzciński M., Zeidler K., Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019. [Google Scholar]
 3. Kaczmarek J., Wprowadzenie, w: J. Kaczmarek (red.), Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury. Materiały z konferencji Gdańsk, 30 maja – 1 czerwca 2005 r., Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006. [Google Scholar]
 4. Karpowicz M., Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania ścigania przestępstw przeciwko zabytkom, w: M. Karpowicz, P. Ogrodzki (red.), Międzynarodowa współpraca służb policyjnych, granicznych i celnych w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2005. [Google Scholar]
 5. Kokocińska T., Kilijanek K., Puste ramy, puste ołtarze, „Sukces”, luty 1998. [Google Scholar]
 6. Ogrodzki P., Jędrzejów: czas złodzieja w Muzeum Zegarów, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2002, nr 6 (3). [Google Scholar]
 7. Ogrodzki P., Przestępczość w polskich muzeach, „Cenne, Bezcenne, Utracone”, 2006, nr 4 (25). [Google Scholar]
 8. Ogrodzki P., Raport w sprawie zagrożeń dóbr kultury (część II), „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2000, nr 5 (20). [Google Scholar]
 9. Przypkowski P.M., Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie, wyd. 2, Cejko, Kielce 1999. [Google Scholar]
 10. Rydzek T., Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty kradzieży dóbr kultury w Polsce w latach 1946–1977, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1986. [Google Scholar]
 11. „Sztuka.pl-Gazeta Antykwaryczna” 2002, nr 11. [Google Scholar]
 12. Trzebski F., Kradzieże z muzeów w Polsce. Analiza kryminalistyczna i stopień zagrożenia – wybrane przypadki, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2010, t. XIV. [Google Scholar]
 13. Trzciński M., Jakubowski O., Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie, Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016. [Google Scholar]
 14. Z drabiną po ikony, „Gazeta Olsztyńska”, maj 1999. [Google Scholar]
 15. Orzecznictwo i materiały procesowe [Google Scholar]
 16. Akta sprawy nr 4 Ds 33/74 z Prokuratury Powiatowej dla miasta Gdańska dotyczące kradzieży z włamaniem w Muzeum Narodowym w Gdańsku w 1974 r. [Google Scholar]
 17. Akta sprawy nr RSD 282/90 z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie dotyczącej kradzieży ikon z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 1990 r. [Google Scholar]
 18. Akta sprawy z Prokuratury Rejonowej w Pińczowie dotyczącej sprawy kradzieży z włamaniem do magazynu Muzeum Regionalnego w Pińczowie w 1999 r. [Google Scholar]
 19. Akta sprawy nr Ds. 2056/02/S z Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie. [Google Scholar]
 20. Akta sprawy nr RSD-435/02, Ds-595/02 z Prokuratury Rejonowej w Pińczowie z 2001 r. [Google Scholar]
 21. Dane z Komendy Głównej Policji – pismo z dnia 1 marca 2018 r., KR-KRYM-878/18. [Google Scholar]
 22. Wyrok SO w Krakowie z dnia 30 grudnia 2010 r., III K 313/10, niepubl. [Google Scholar]
 23. Źródła internetowe [Google Scholar]
 24. Odzyskano-skradziony-obraz-Witkacego.html, http://www.policja.pl/pol/aktualności/65628 (dostęp 23.12.2015). [Google Scholar]