Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26 (2022)

Artykuły

Próby zdefiniowania pojęcia„akt terroryzmu” w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych

 • Dominika Dróżdż
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5433  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-04-25

Abstrakt

Działającemu pod egidą ONZ Komitetowi do spraw Kompleksowego Aktu Terrorystycznego nie udało się przekonać państw do uzgodnienia projektu tej konwencji. Jedynym państwem, które przyjęło bez zastrzeżeń jej projekt, są Indie, dążące także do przyjęcia kompleksowej konwencji międzynarodowej odnoszącej się do międzynarodowego terroryzmu. Niechętne są jej przede wszystkim państwa OIC. Celowe byłoby zapoznanie się z projektem również państw Unii Europejskiej, w tym Polski, które odnosząc się do rozwiązań przyjętych przez Radę Bezpieczeństwa nr 1373 z 2001 r. oraz nr 1566 z 2004 r., powinny przemyśleć tym razem także projekt konwencji ONZ uwzględniającej Kompleksowy Akt Terrorystyczny.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Abraham C.M., India – an overview, w: A. Harding, J. Hathard (red.), Preventive Detention and Security Law: A Comparative Survey, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht–Boston–London 1993. [Google Scholar]
 3. Blocher D., Terrorism as an international crime: The definitional problem, „Eyes on the International Criminal Court” 2011–2012, t. 8 (1). [Google Scholar]
 4. Cassese A., International Criminal Law, Oxford University Press, 2003. [Google Scholar]
 5. Cassese A., Terrorism is also disrupting some crucial legal categories of international law, „European Journal of International Law” 2001, nr 12. [Google Scholar]
 6. Cassese A., The Geneva Protocols of 1977 on humanitarian law of armed conflict and customary international law, „Pacific Basin Law Journal” 1984, nr 3(1–2). [Google Scholar]
 7. Cassese A., The status of rebels under the 1977 Geneva Protocol on non-international armed conflicts, „International and Comparative Law Quarterly” 1981, t. 30. [Google Scholar]
 8. Crawford J., Gothic fiction and invention terrorism: The politics and aesthetics of fear in the age of reign of terror, „Bloomsbury Publishing”, 12 września 2013 r. [Google Scholar]
 9. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, wyd. II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 10. Dróżdż D., Terror oraz terroryzm międzynarodowy i globalny z prawnego punktu widzenia, t. I, My Book, Szczecin 2019. [Google Scholar]
 11. Dróżdż D., Terror oraz terroryzm międzynarodowy i globalny z prawnego punktu widzenia, t. II, My Book, Szczecin 2020. [Google Scholar]
 12. Drzazga R., Konwencje antyterrorystyczne ONZ – charakterystyka oraz zakres zobowiązań nałożonych na państwa-strony, w: K. Indecki, P. Potejko (red.), Terroryzm: materia ustawowa?, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralny Ośrodek Szkolenia im. gen. Stefana Roweckiego, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 13. Filipkowski W., Formy zwalczania terroryzmu na podstawie wybranych uregulowań Unii Europejskiej i NATO, w: K. Indecki, P. Potejko (red.), Terroryzm: materia ustawowa?, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralny Ośrodek Szkolenia im. gen. Stefana Roweckiego, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 14. di Filippo M., Terrorist crimes and international cooperation, „European Journal of International Law” 2008, nr 19. [Google Scholar]
 15. Hayden M.V., Na krawędzi. Amerykański wywiad w epoce terroryzmu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 16. Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Świat Książki, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 17. Hołyst B., Terroryzm, t. I i II, LexisNexis, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 18. Indecki K., Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998. [Google Scholar]
 19. Indecki K., Stosowanie praw człowieka wobec sprawców aktów terrorystycznych, w: K. Indecki, P. Potejko (red.), Terroryzm: materia ustawowa?, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralny Ośrodek Szkolenia im. gen. Stefana Roweckiego, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 20. Indecki K., W sprawie definicji normatywnej terroryzmu, w: E.W. Pływaczewski (red.),Przestępczość zorganizowana: świadek koronny, terroryzm: w ujęciu praktycznym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005. [Google Scholar]
 21. Kellman B., Targeted killings – never an act of an international criminal law enforcement, „Boston College International and Comparative Law Review” 2017, t. 40. [Google Scholar]
 22. Liedel K., Terroryzm międzynarodowy jako zjawisko wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowe i ład globalny, w: K. Liedel (red.), Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 23. Liedel K., Piasecka P., Bezpieczeństwo w czasach terroryzm. Jak przeżyć zamach terrorystyczny?, Difin, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 24. Marcinko M., Bojownicy o wolność czy terroryści? Członkowie ruchów narodowowyzwoleńczych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” 2010, nr 205(1). [Google Scholar]
 25. Nahlik S.E., Status prawny kombatanta, „Sprawy Międzynarodowe” 1988, nr 12. [Google Scholar]
 26. Ogonowski P., Rezolucja 1373 Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie zwalczania terroryzmu międzynarodowego i jej wykonanie, „Państwo i Prawo” 2003, z. 3. [Google Scholar]
 27. Płachta M., Międzynarodowy Trybunał Karny, t. I, Zakamycze, Kraków 2004. [Google Scholar]
 28. Stańczyk-Minkiewicz M., Terroryzm – „zderzenie cywilizacji” czy „rozłam wewnątrzkulturowy”?, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2007. [Google Scholar]
 29. Triffterer O., Causality, a separate element of the doctrine of superior responsibility as expressed in article 28 Rome Statute?, „Leiden Journal of International Law” 2002, nr 15. [Google Scholar]
 30. Zasieczna B., Encyklopedia terroryzmu, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 31. Ważniejsze źródła prawa międzynarodowego [Google Scholar]
 32. Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami, podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku, Dz. U. 1920 Nr 35, poz. 200. [Google Scholar]
 33. Konwencje genewskie (I konwencja genewska o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych z dnia 12 sierpnia 1949 r., Dz. U. 1932 Nr 103, poz. 864, II konwencja genewska o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzuz dnia 12 sierpnia 1949 r., III konwencja genewska o traktowaniu jeńców wojennychz dnia 12 sierpnia 1949 r., Dz.U.1927 Nr 21, poz. 161 – akt obowiązujący: wersja od9 lipca 1925 r.; IV konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojnyz 12 sierpnia 1949 r., Dz. U. 1956.38.171). [Google Scholar]
 34. Protokoły dodatkowe (Protokół I, Protokół II z 1977 r. i Protokół III z 2005 r.) do konwencji genewskich. [Google Scholar]
 35. Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.,Dz. U. z dnia 6 września 1969 r. [Google Scholar]
 36. Rezolucja 2674 (XXV) dotycząca poszanowania praw człowieka w konfliktach zbrojnych otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 1970 r. [Google Scholar]
 37. Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjęta rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych dnia 30 listopada 1973 r., Dz.U. 1976 Nr 32, poz. 186 z dnia 18 lipca 1976 r. [Google Scholar]
 38. Rezolucja ZO z 12 grudnia 1973 r. (3103/XXVIII) w sprawie podstawowych zasad dotyczących statusu prawnego bojowników walczących z kolonialną i obcą dominacją oraz reżimami rasistowskimi. [Google Scholar]
 39. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 3314 (XXIX) (definicja agresji) przyjęta przez Zgromadzenie Generalne Narodów Zjednoczonych dnia 14 grudnia 1974 r. [Google Scholar]
 40. Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings),przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 grudnia 1997 r., Dz. U. Nr 66, poz. 438. [Google Scholar]
 41. Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1999 r., Dz. U. Nr 263, poz. 2619 i 2620. [Google Scholar]
 42. Międzynarodowa konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism) przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r., Dz. U. z 2010 r., poz. 740. [Google Scholar]
 43. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 51/210 z 17 grudnia 1996 r. (projekt) (United Nations General Assembly, resolution 51/210, draft). [Google Scholar]
 44. Szósta sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (Sixth session), 28 stycznia – 1 lutego 2002 r., Annex IV. [Google Scholar]
 45. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa w sprawie zwalczania terroryzmu międzynarodowegoz 28 września 2001 r. (UN Security Council Resolution 1373). [Google Scholar]
 46. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa nr 1566 z 2004 r. (UN Security Council Resolution 1566). [Google Scholar]
 47. Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu (Global Counter Terrorism Strategy) oficjalnie przyjęta dnia 19 września 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. [Google Scholar]
 48. Źródła internetowe [Google Scholar]
 49. Bolechów B., Terroryzm, Uniwersytet Wrocławski, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/59705/PDF/03_Bartosz_Bolechow.pdf (dostęp 21.08.2022). [Google Scholar]
 50. Britten N., The gunpower plot terror and toleration, „History Today”, 21 kwietnia 2005 r., https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1488402/Gunpowder-Plot-was-Englands-911-says-historian.html (dostęp 20.08.2019). [Google Scholar]
 51. Chaudhury D.R., SCO endorses India’s proposal or UN treaty, „The Economic Time”,11 czerwca 2018 r., https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/sco-endorses-indias-proposal-for-un-terror-treaty/articleshow/64548213.cms (dostęp 18.09.2019). [Google Scholar]
 52. „Fight against International Terrorism Impeded by Stalemate on Comprehensive Convention, Sixth Committee Hears as Seventy-Third Session Begins Meetings Coverage and Press Releases”. Welcome to the United Nations, 3 października 2018 r. (dostęp 20.08.2022). [Google Scholar]
 53. Gorąco na linii Izrael–Palestyna. Śmierć przywódcy, ataki, mobilizacja, PTA, 5 sierpnia 2022 r., https://www.o2.p/informacje/goraco-na-linii-izrael-palestyna-smierc-przywodcy-ataki-mobilizacja-6798235697347552a (dostęp 6.08.2022). https://www.plwiki.pl/Leksykon/Imperium_kolonialne. [Google Scholar]
 54. India laments inability of UN to adopt legal framework against terrorism, „The Economic Times”, 5 października 2018 r., http://www.economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/ (dostęp 12.12.2019). [Google Scholar]
 55. Iwanek K., Indie i Pakistan w sporze o Kaszmir. Jak poważny jest kryzys?, https://tvn24.pl/swiat/indie-i-pakistan-w-sporze-o-kaszmir-jak-powazny-jest-kryzys-ra913885-2309433 (dostęp 28.04.2022). [Google Scholar]
 56. Setty S., What is the name? How nations define terrorism ten years after 9/11?, „Journal of International Law” 2011, t. 33, https://digitalcommons.law.wne.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1204&context=facschol (dostęp 12.05.2015) [Google Scholar]