Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 (2023)

Artykuły

Litewsko-polsko-ukraińska współpraca czynnikiem inspirującym procesy integracyjne w kryminalistyce obszaru Trójmorza (Intermarium)

 • Henryk Malewski
 • Snieguolė Matulienė
 • Vidmantas Egidijus Kurapka
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.8463  [Google Scholar]
Opublikowane: 2024-01-29

Abstrakt

Według naszej doktryny naukowej w pierwszej połowie XX w. ukształtowały się cztery podstawowe szkoły kryminalistyki, które opierają się na narodowych systemach (modelach) kryminalistyki kilku państw europejskich. Od kilku dziesięcioleci na forach naukowych dyskutuje się o konieczności zbliżania paradygmatów narodowych systemów (modeli) kryminalistyki w Europie. Ten temat niejednokrotnie podnosiliśmy, w tym na organizowanych przez nas konferencjach „Kryminalistyka i ekspertologia sądowa: nauka, studia, praktyka”. Nie wnikając w historyczne okoliczności formowania się kryminalistyki na terenach współcześnie należących do Litwy, Polski i Ukrainy, musimy podkreślić, że znacząco się one różniły i bez wątpienia miały oraz mają wpływ na współcześnie istniejące modele kryminalistyki.
Podstawowym celem artykułu jest zaprezentowanie poglądów naukowców z Litwy na kwestie dotyczące wzajemnej litewsko-polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie szeroko rozumianej kryminalistyki po roku 1990, w tym też na obszarze Trójmorza, oraz wystąpienie do kolegów z Europy Środkowej z apelem o jej pogłębianie, konsolidację zarówno w dziedzinie naukowej, jak i dydaktycznej oraz praktycznej. W artykule pragniemy podkreślić miejsce i znaczenie w tych procesach placówek akademickich oraz pozarządowych organizacji kryminalistycznych. Agresja Rosji na Ukrainę postawiła duży znak zapytania dotyczący projektu tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni kryminalistycznej. Dzisiaj bardziej realistycznym podejściem jest budowa regionalnej sieci kryminalistycznej, opartej na potencjale krajów Inicjatywy Trójmorza, włączającej w jej obszar, w pierwszej kolejności, takie kraje jak Ukraina i Mołdawia, a w dalszej – ewentualnie inne państwa tego regionu. Jesteśmy przekonani, że w Europie między szkołą wschodnioeuropejską i germańską powstają zalążki nowej szkoły kryminalistyki, którą wstępnie możemy nazwać szkołą Trójmorza (Intermarium), a „gry sił i interesów” w geopolityce europejskiej będą stymulatorem do zacieśniania szeroko rozumianej współpracy kryminalistycznej krajów tego regionu.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Ackermann R., Kurapka V.E., Malewski H., Shepitko V., Schaffung eines einheitlichen europäischen kriminalistischen Raumes. Die Tätigkeit öffentlicher Organisationen zur Stärkung der internationalen Beziehungen, „Kriminalistik. Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistische Wissenschaft und Praxis” 2020, z. 6. [Google Scholar]
 3. Averianova T.V., Belkin R.S., Korukchov Yu.G., Rossinskaja E.R., Kriminalistika. Uchebnik dla vuzov, red. R.S. Belkin, Izdatel’stvo NORMA, Moskva 2001. [Google Scholar]
 4. Goc M., Międzynarodowa współpraca laboratoriów kryminalistycznych, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2000, t. III. [Google Scholar]
 5. Jagiełło D. (red.), Reglamentacja broni palnej w Europie. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 6. Juškevičiūtė J., Kuklianskis S., Kurapka E., Malevski H., Pošiūnas A., Žurauskas A., Kriminalistikos vystymosi Lietuvoje perspektyvos, „LPA mokslo darbai”, t. 1, Vilnius 1993. [Google Scholar]
 7. Kołecki H., Stan i zadania kryminalistyki – 20 lat później, w: V. Kwiatkowska-Darul (red.), Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach. Materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki, Toruń 5–7 maja 2004 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004. [Google Scholar]
 8. Malevski H., Kriminalistikos mokslo raida Lenkijoje, „Jurisprudencija” 2000, t. 16(8). [Google Scholar]
 9. Malevski G., Special’nje znaniq – kraeugol’njy postulat koncepcii kriminalistiki Gansa Grossa i ix sovremennaq interpretaciq, „Kriminalist# pervopechatnjy” 2012, nr 5. [Google Scholar]
 10. Malewski H., Kurapka E., Polsko-litewska współpraca czynnikiem inspirującym integracyjne procesy w kryminalistyce europejskiej, w: R. Jaworski (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga pamiątkowa ku czci profesora Zdzisława Kegla, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005. [Google Scholar]
 11. Malewski H., Kurapka V.E., Matulienė S., Shepitko V., Shepitko M., Cieśla R., Didactics and the views of students in Lithuania, Ukraine, and Poland on the necessity of studying criminalistics disciplines, „International Comparative Jurisprudence” 2022. [Google Scholar]
 12. Malevski H., Kurapka V.E., Tamelė I., Motivation and expectations of students – an important factor in the implementation of the new bachelorʼs degree program “Law and Criminalistics”, „Krimіnalіst pershodrukovaniy” 2021, nr 21–22. [Google Scholar]
 13. Malevski H., Shepitko V. (red.), Textbook of Criminalistics, t. 1: General Theory, Apostille Publishing House LLC, Kharkiv 2016. [Google Scholar]
 14. Malevski H., Shepitko V. (red.), Textbook of Criminalistics, t. 2: Criminalistic Technique and Tactics, Pravo Publishing House LLC, Vilnius–Kharkiv 2023. [Google Scholar]
 15. Policijos pareigūnų profesinės, dorovinės bei psichologinės savybės ir jų ugdymas, Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Lietuvos policijos akademija, Vilnius 1994. [Google Scholar]
 16. Shepitko V.Yu., Malewski H., Kurapka V.E., Criminalistic didactics in the movement to wards aunified european criminalistic space: Views of Lithuanian and Ukrainian students, „Journal of The National Academy of Legal Sciences of Ukraine” 2022, t. 29(4) (Pravo). [Google Scholar]
 17. Źródła internetowe [Google Scholar]
 18. https://crimcongress.law.muni.cz/content/en/programme/ (dostęp: 17.10.2023). [Google Scholar]
 19. https://kryminalistyka.pl (dostęp: 17.10.2023). https://kryminalistyka.pl/?lang=en (dostęp: 17.10.2023). https://kryminalistyka.pl/wp-content/uploads/2017/10/Powolanie-Europejskiej-Federacji-Stowarzyszen-Kryminalistycznych-EFNAC.pdf (dostęp: 17.10.2023). [Google Scholar]

Inne teksty tego samego autora