Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22 (2018)

Artykuły

Mykolo Romerio Universiteto studentų požiūris į kriminalistikos didaktikos aktualijas

 • Henryk Malewski
 • Vidmantas Egidijus Kurapka
 • Žaneta Navickienė
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5410  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-04-14

Abstrakt

Kriminalistikos didaktikos klausimų nagrinėjimas Lietuvoje turi ilgametę tradiciją. Nuo Lietuvos nepriklausomybės laikų periodiškai ir integraliai išnagrinėtos svarbiausios su kriminalistikos disciplina susijusios aktualijos leidžia fundamentaliai ir kryptingai formuoti ir atnaujinti kriminalistikos didaktikos platformą, išryškinti esmines konkretaus laikotarpio problemas ir pateikti efektyvius sprendinius pritaikant kriminalistikos didaktikos aktualijas praktinėje teisėsaugos institucijų veikloje. Šiuo tyrimu yra siekiama įvertinti Mykolo Romerio universiteto pasirinktų keturių studijų programų turinį ir analizuoti kriminalistikos disciplinos ypatumus; taip pat koreliuotai ir sąsajingai juos įvertinti ir per empirinio tyrimo rezultatus: studentų, studijuojančiųjų keturiose analizuojamose programose, požiūrį į atskirus kriminalistikos klausimus. Tyrimo rezultatų pagrindu pateikiamos svarbiausios nūdienos kriminalistikos didaktikos aktualijos ir vystymosi tendencijos.

Studentų nuomonės tyrimai dar kartą patvirtino mūsų įžvalgas dėl kriminalistikos teorinių žinių ir praktinių įgūdžių balanso ir dermės aktualumo formuojant studijų procesą.

Praktinį darbą, susijusį su kriminalistikos žinių jame poreikiu, dirbančių pareigūnų nuomonė neabejotinai parodė jau suvoktą kriminalistikos ir ekspertologijos svarbą, išryškino jų susirūpinimą savo kvalifikacijos ir kompetencijų kokybe.

 

Bibliografia

 1. Teisės aktai [Google Scholar]
 2. Europos Sąjungos Tarybos pranešimas spaudai dėl pagrindinių Europos Sąjungos Tarybos posėdžio rezultatų svarstant klausimą dėl Kriminalistika 2020 vizijos kū- rimo 18498/11 (OR. en) PRESSE 491 PR CO 79. 2011. [Google Scholar]
 3. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 5- V-1092 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. birželio 17 d. įsa- kymo Nr. 5-V-492 „Dėl policijos prevencinės veiklos organizavimo aprašo patvir- tinimo“ pakeitimo. [Google Scholar]
 4. Lietuvos policijos generalinis komisaro 2011 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. 5-V- 793 „Dėl policijos pareigūnų profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo si- stemos optimizavimo priemonių plano patvirtinimo“. [Google Scholar]
 5. Specialioji literatūra [Google Scholar]
 6. Europos kriminalistikos bendros erdvės 2020 vizijos įgyvendinimo Lietuvoje mokslinė koncepcija. Autorių kolektyvas. Mokslo studija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2016. [Google Scholar]
 7. J. Juškevičiūtė, V. E. Kurapka, H. Malevski. A New Study Model of Criminalistics for the Law Enforcment Officers in Lithuania // 16th Meeting of the International As- sociation of Forensic Sciences. Montpellier (France). September 2-7, 2002. Editor Prof. Eric Baccino. P. 55-59. [Google Scholar]
 8. J. Juškevičiūtė, E. Kurapka, H. Malewski. Forensic Training in Lithuania: Problems and Tendencies// Forensic Science International. Vol. 136/Suppl. 1 (2003) P.184- 185. [Google Scholar]
 9. I. Komarov. Criminalistics Didactics: History, Modern State and Development. XIII. Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice. Chapter 1. Vilnius, 2017. P. 420-435. [Google Scholar]
 10. V. E. Kurapka, H. Malevski. Šiuolaikinė kriminalistikos studijų struktūra ir didaktika//Jurisprudencija, LTU mokslo darbai. 22 (14) tomas. V., 2001, P. 144-153. [Google Scholar]
 11. Э. Курапка, Г. Малевски, Р. Бурда. Проблема уровней преподавания криминалистики в Литовском юридическом университете // Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики. 2 часть. Вопросы современной криминалистики. Академия Управления МВД России. - Москва, 2004. C. 32-39. [Google Scholar]
 12. E. Kurapka, H. Malevski. Kriminalistiklehre an Universitäten- Notwendigkeit, Realität oder Problem? // Kriminalistik. Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistische Wissenschaft und Praxis. 1/ 2005. S. 47-50. [Google Scholar]
 13. E. V. Kurapka, H. Malevski, E. Kažemikaitienė. Kriminalistikos žinių poreikio ir jų taikymo praktikos Lietuvoje vertinimas. Jurispridencija. Mokslo darbai. 2007. 12(102). P. 22-31. [Google Scholar]
 14. H. Malewski. Kształcenie kryminalistyczne na studiach prawnicznich na Litwie// Rozprawy z Jałowcowej Góry. Materiały III zjazdu Katedr Kryminalistyki, Dobczyce, 11-13 czerwca 2003. Kraków, 2004. S. 73-83. [Google Scholar]
 15. H. Malevski, E. Latauskienė, S. Matulienė. Magistro baigiamųjų darbų rengimas Mykolo Romerio universitete kriminalistikos mokslo plėtros kontekste // MRU mo- kslo darbai „Jurisprudencija” T. 65. V., 2005. P.139-150. [Google Scholar]
 16. Г. Малевски. В поисках собственной модели обучения – метаморфозы криминалистической дидактики в Литве / Модели преподавания криминалистики:история и современность. Совместный международный проект. Сборник научныхтрудов. Под ред. проф. Н. П. Яблокова и проф. В. Ю. Шепитько. Харьков: Апостиль, 2014. С. 21-63. [Google Scholar]
 17. Ž. Navickienė. Lietuvos policijos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas: požiūris į šio proceso optimizavimą. Vytauto Didžiojo universitetas. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. Nr. 21. 2011. P. 68-81. [Google Scholar]
 18. Textbook of Criminalistics. Volume I: General Theory. Edited by H. Malevski, V. Shepitko. Kharkiv, Ukraina. 2016. [Google Scholar]