Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26 (2022)

Artykuły

Pismo ręczne jako cecha biometryczna część I

 • Magdalena Tomaszewska-Michalak
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5443  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-04-25

Abstrakt

Celem opracowania jest określenie przynależności pisma ręcznego do cech biometrycznych. W pierwszej części autorka odnosi się do podstawowych zagadnień związanych z możliwością wykorzystania cech jednostki w procesie identyfikacji osoby lub weryfikacji jej tożsamości. W tym celu przybliża historię wdrażania urządzeń biometrycznych oraz podaje przykłady dziedzin, w których obecnie stosuje się metodę rozpoznania osoby na podstawie jej indywidualnych cech. W drugiej części opracowania autorka skupia się na wykorzystaniu podpisu w procesie biometrycznej identyfikacji/weryfikacji tożsamości.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Bertillon A., Identification anthropométrique, Imprimerie Administrative, Melun 1893. [Google Scholar]
 3. Cieśla R., Współczesne wyzwania wobec badań dokumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2021. [Google Scholar]
 4. Czajka A., Pacut A., Biometria podpisu odręcznego, w: P. Zając, S. Kwaśniowski (red.), Automatyczna identyfikacja w systemach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004. [Google Scholar]
 5. Czeczot Z., Badania identyfikacyjne pisma ręcznego, Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki KG MO, Warszawa 1972. [Google Scholar]
 6. Feluś A., Podpisy – studium z pismoznawstwa, Uniwersytet Śląski, Katowice 1987. [Google Scholar]
 7. Gates K., Identifying the 9/11 ‘faces of terror’. The promise and problem of facial recognition technology, „Cultural Studies” 2006, t. 20 (4–5). [Google Scholar]
 8. Goc M., Badania podpisów w kryminalistycznej ekspertyzie pismoznawczej – wybrane zagadnienia metodyczne, „Problemy Kryminalistyki” 2009, nr 263. [Google Scholar]
 9. Grzeszyk C., Daktyloskopia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 10. Mendyk-Krajewska T., Biometryczne metody sprawdzania tożsamości w nowych zastosowaniach, „Roczniki SGH” 2019, nr 54. [Google Scholar]
 11. Moszczyński J., Z historii polskiej daktyloskopii, „Studia Prawnoustrojowe” 2014, nr 26. [Google Scholar]
 12. Sikora K., Technologie biometryczne sposobem uwspółcześnienia przepisów o formie testamentu holograficznego, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2020, nr 2 (27). [Google Scholar]
 13. Tomaszewska-Michalak M., Prawne i kryminalistyczne aspekty wykorzystania technologii biometrycznej w Polsce, Difin, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 14. Źródła prawa [Google Scholar]
 15. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zm. [Google Scholar]
 16. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001, Public Law Pub.L. 107-56. [Google Scholar]
 17. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie, Dz. Urz. L. 385. [Google Scholar]
 18. Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywę: 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylającej dyrektywę 97/5/WE (Payment Services Directive). [Google Scholar]
 19. Źrodła internetowe [Google Scholar]
 20. https://sjp.pwn.pl/ [Google Scholar]
 21. https://statystyka.policja.pl [Google Scholar]