Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 27 (2023)

Artykuły

Percepcja pojęcia przestępstwa w społeczeństwie informacyjnym XXI wieku

 • Tomasz Wierzchowski
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.8468  [Google Scholar]
Opublikowane: 2024-01-29

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wielowymiarowości percepcji zarówno pojęcia przestępstwa, jak i czynników je kształtujących w nowoczesnym społeczeństwie. Autor odnosi się do elementów, które decydują o tym, czy dany czyn jest lub może być przestępstwem. Szczególną uwagę poświęcono też problematyce związanej z informacją i jej rolą w nowoczesnym społeczeństwie oraz definicji społeczeństwa informacyjnego. Czytelnik ma okazję przekonać się, jak złożonym mechanizmem jest proces penalizacji norm zachowania z punktu widzenia prawników, politologów i socjologów.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Barański M., Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień technologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017. [Google Scholar]
 3. Bartoszewicz M., Chiński system zaufania społecznego, „Przegląd Geopolityczny” 2020, nr 32. [Google Scholar]
 4. Biernacik B., Nauka i najnowsze narzędzia informatyczne w służbie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni – piątego wymiaru walki zbrojnej, w: Ł. Roman, K. Krassowski, S. Sagan, D. Wróblewski (red.), Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, Józefów 2018. [Google Scholar]
 5. Cincer O., Johnston M., Measuring Illegal and Legal Corruption in American States: Some Results from the Corruption in America Survey, Edmond & Lily Safra Center for Ethics, Cambridge, Mass. 2015. [Google Scholar]
 6. Dobrzeniecki K., Lex informatica, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2008. [Google Scholar]
 7. Domadenik P., Praśnikar J., Svejnar J., Legal corruption, politically connected corporate governance and firm performance, „IZA Discussion Papers” 2014, t. 8321. [Google Scholar]
 8. Eco U., Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, w: M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku: antologia, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 9. Góralczyk W. (red.), Prawo informacji. Prawo do informacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 10. Haręża A., Prandota-Prandecka E., Fluktuacje pojęcia informacji – zarys rozważań w kontekście nauk penalnych, w: L. Bogunia (red.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 19, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 11. Hetmański M., Epistemologia informacji, Copernicus Center Press, Kraków 2013. [Google Scholar]
 12. Hetmański M., Świat informacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 13. Kaufmann D., Vicente P.C., Legal corruption, „Economics & Politics” 2011, nr 2. [Google Scholar]
 14. Lidel K., Bezpieczeństwo informacyjne państwa w dobie zagrożeń terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, w: T. Jemioło, J. Kisielnicki, K. Rajchel (red.), Cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI wieku, Toruń 2008. [Google Scholar]
 15. Margaret M., The future of social crime control in the hate speech of social media with media literacy, w: Proceedings of 3rd International Conference on Community Development (ICCD), t. 3, nr 1, październik 2021. [Google Scholar]
 16. Marmola M., Olszanecka-Marmola A., Korupcja i przeciwdziałanie korupcji w Polsce. Wymiar psychospołeczny i prawnopolityczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021. [Google Scholar]
 17. Masuda Y., Computopia, Wydawnictwo Diamentowe, Warszawa 1983. [Google Scholar]
 18. Masuda Y., Wprowadzenie do świata informacji, Wydawnictwo Pelikan, Warszawa 1987. [Google Scholar]
 19. Mattelart A., Społeczeństwo informacji, Universitas, Kraków 2004. [Google Scholar]
 20. Mordaszewski K., Laskowski D., Prawne aspekty ochrony informacji. Wybrane zagadnienia, w: B. Hołyst, J. Pomykała, P. Potejko (red.), Nowe techniki badań kryminalistycznych a bezpieczeństwo informacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 21. Muliński T., Zagrożenia bezpieczeństwa dla systemów informatycznych e-administracji, CeDeWu, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 22. Papińska-Kacperek J. (red.), Społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 23. Petzel J., Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki, Liber, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 24. Poulet B., Śmierć gazet i przyszłość informacji, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011. [Google Scholar]
 25. Raczkowski K., Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwanie dla zarządzania nim w XXI wieku, w: idem (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 26. Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Ostaszewski P., Społeczna percepcja zagrożeń korupcyjnych w Polsce, w: J. Kosiński, K. Krak, A. Koman (red.), Korupcja i antykorupcja. Wybrane zagadnienia. Część III, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, Warszawa–Legionowo 2012. [Google Scholar]
 27. Tarnacka K., Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 28. Walczak W., Przestępstwa korupcyjne a legalna korupcja – aspekty ekonomiczne i prawne, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2019, nr 21. [Google Scholar]
 29. Wróbel W., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks Karny. Część szczególna: komentarz, t. 2: Komentarz do art. 117–277 k.k., wyd. 3, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 30. Źródła prawa [Google Scholar]
 31. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm. [Google Scholar]
 32. Orzecznictwo [Google Scholar]
 33. Wyrok NSA z dnia 10 czerwca 1999 r., I SA/Po 1947/98, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2000, nr 3, poz. 90. [Google Scholar]
 34. Uchwała SN z dnia 22 stycznia 2003 r., I KZP 43/02, OSNKW 2003, nr 1, poz. 17. [Google Scholar]
 35. Źródła internetowe [Google Scholar]
 36. https://www.kochanski.pl/chinski-system-zaufania-spolecznego/ (dostęp 03.08.2023). [Google Scholar]
 37. OECD Definition of the ICT Sector, Annex 1B, http://www.oecd.org/dataoecd/49/44/35930616.pdf (dostęp 03.08.2023). [Google Scholar]