Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 2 (2021)

Articles

Basic Principles of Substantive Criminal Law and Identification of Their Ideological Basis in Roman Law and Canon Law

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-23  [Google Scholar]
Published: 2022-07-19

Abstract

In the presented paper, the author deals with the issue of the basic principles of substantive criminal law with an emphasis on their material and ideological basis in Roman law and in canon law. The author places special emphasis on the importance of Roman and canon law in connection with the possible positive enshrinement of the basic principles of substantive criminal law in the Criminal Code.

References

 1. Berman, Harold J. 1983. Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition. London: Harvard University Press. [Google Scholar]
 2. Gregor, Martin. 2020. “Pojem a druhy trestných činov v antickom Ríme.” In Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva. Zborník z konferencie Katedry rímskeho a cirkevného práva uskutočnenej 25. septembra 2020 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v rámci medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, edited by Vojtech Vladár, 77–88. Praha: Leges. [Google Scholar]
 3. Jelínek, Jiří, et al. 2019. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7th updated and supplemented edition. Praha: Leges. [Google Scholar]
 4. Kincl, Jaromír, Valentin Urfus, and Michal Skřejpek. 1995. Římské právo. 2nd edition. Praha: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Kurilovská, Lucia. 2013. Základné zásady trestného konania účel a základná limitácia. Šamorín: Heuréka. [Google Scholar]
 6. Mencerová, Ingrid, Lýdia Tobiášová, Yvetta Turayová, et al. 2015. Trestné právo hmotné všeobecná časť. 2nd updated and revised edition. Šamorín: Heuréka. [Google Scholar]
 7. Rees, Wilhelm. 1993. Die Strafgewalt der Kirche: das geltende kirchliche Strafrecht – dargestellt auf der Grundlage seiner Entwicklungsgeschichte. Berlin: Duncker & Humblot. [Google Scholar]
 8. Strémy, Tomáš, Tomáš Balogh, and Lukáš Turay. 2020. Trestná politika v Slovenskej republike. Minulosť, súčasnosť, budúcnosť. Bratislava: C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Szabová, Eva, and Miloš Deset. 2020. “Vplyv rímskeho práva a niektorých starovekých právnych systémov na vývoj trestného práva Slovenskej republiky, so zameraním na trestnoprávnu ochranu života.” In Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva. Zborník z konferencie Katedry rímskeho a cirkevného práva uskutočnenej 25. septembra 2020 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v rámci medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, edited by Vojtech Vladár, 121–36. Praha: Leges. [Google Scholar]
 10. Vladár, Vojtech. 2020. “Prínos kánonického práva k rozvoju moderného trestného práva.” In Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva. Zborník z konferencie Katedry rímskeho a cirkevného práva uskutočnenej 25. septembra 2020 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v rámci medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, edited by Vojtech Vladár, 185–223. Praha: Leges. [Google Scholar]
 11. Willock, Ian D. 1962. “A Civil Lawyer Looks at the Canon Law.” The International and Comparative Law Quarterly 11, no. 1:89–107. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.