Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

Land Remediation Obligation from an Entity-Based Perspective

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-8  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

The aim of the paper is to examine the issue of allocation of responsibility for conducting land remediation works, the aim of which is to return the land to its original state or some degree of its former baseline condition, understood as creation or restoration of utility or natural value for degraded land. Remediation is meant to stop or reverse environmental damage to soils, waters and air. The study seeks, in the first place, to determine how the obligation to remediate arises and the impacts it has. Secondly, it shall determine to what degree the obligation to remediate is allocated to a specific entity and whether it can be transferred to another entity. These considerations have been made on the grounds of applicable provisions of the Act of 3 February 1995 on the Protection of Agricultural and Forest Lands.

References

 1. Barczak, Anna. 2006. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska. Warsaw: Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/monograph/369149177/20/barczak-anna-zadania-samorzaduterytorialnego-w-zakresie-ochrony-srodowiska?keyword=rekultywacja&unitId=passage_2204 [accessed: 03.02.2021]. [Google Scholar]
 2. Bieluk, Jerzy. 2015a. “Komentarz do art. 20.” In Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, edited by Jerzy Bieluk, and Dorota Łobos–Kotowska. Warsaw: C.H. Beck. https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogiydkmjrgmytonzoobqxalrsgu2dsmjugezq&groupIndex=0&rowIndro=0# [accessed: 10.02.2021]. [Google Scholar]
 3. Bieluk, Jerzy. 2015b. “Komentarz do art. 22.” In Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, edited by Jerzy Bieluk, and Dorota Łobos–Kotowska. Warsaw: C.H. Beck. https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogiydkmjrgmytonzoobqxalrsgu2dsmjugiza&groupIndex=0&rowIndex=0 [accessed: 10.02.2021]. [Google Scholar]
 4. Czech, Ewa. 2014. “Obowiązki rekultywacji i remediacji powierzchni ziemi jako obowiązki wynikające z mocy samego prawa – ocena istniejących i proponowanych rozwiązań prawnych.” In Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska, edited by Bartosz Rakoczy, Małgorzata Szalewska, and Karolina Karpus, 195–204. Toruń: [Google Scholar]
 5. Dzwonkowski, Henryk. 1999. “Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe.” Państwo i Prawo 2:21–35. [Google Scholar]
 6. Gardocki, Lech. 2013 “Pojęcie przestępstwa i podziały przestępstw w polskim prawie karnym.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius 60:29–40. [Google Scholar]
 7. Goettel, Aleksy. 2016. Podatkowoprawne skutki zawarcia i ustania małżeństwa. Warsaw: Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/monograph/369400387/319226 [accessed: 12.02.2021]. [Google Scholar]
 8. Gonda–Soroczyńska, Eleonora, and Hanna Kubicka. 2016. “Znaczenie rekultywacji i zagospodarowania gruntów w Polsce w kontekście ochrony środowiska.” Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich I, no. 1:163–75. [Google Scholar]
 9. Gruszecki, Karol. 2016. Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Warsaw: Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/commentary/587291721/491415 [accessed: 19.12.2019]. [Google Scholar]
 10. Hutniczak, Agnieszka, Gabriel Borowski, and Gabriela Woźniak. 2019. “Pojęcie rekultywacji w naukach biologicznych wobec nowych wyzwań środowiskowych.” Inżynieria Ekologiczna 20, no. 4:14–20. [Google Scholar]
 11. Jerzmański, Jan. 2007. “Rodzaje rekultywacji w prawie polskim.” Przegląd Komunalny 8:26–29. [Google Scholar]
 12. Judecki, Tomasz. 2018a. “Organ właściwy do załatwienia sprawy rekultywacji i zagospodarowania gruntów po działalności górniczej likwidowanego zakładu górniczego (lub jego oznaczonej części).” Nowe Zeszyty Samorządowe 2:22. https://sip.lex.pl/#/publication/151336291/judeckitomasz-organ-wlasciwy-do-zalatwienia-sprawy-rekultywacji-i-zagospodarowania-gruntowpo...?cm=URELATIONS [accessed: 03.02.2021]. [Google Scholar]
 13. Judecki, Tomasz. 2018b. “Podmiot zobowiązany do rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych na podstawie decyzji w sprawie ich rekultywacji i zagospodarowania.” Nowe Zeszyty Samorządowe 3:37. https://sip.lex.pl/#/publication/151339104/judecki-tomasz-podmiotzobowiazany-do-rekultywacji-i-zagospodarowania-gruntow-rolnych-na...?cm=URELATIONS [accessed: 12.02.2021]. [Google Scholar]
 14. Kiełkowski, Tadeusz. 2015. “Komentarz do art. 102.” In Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, edited by Hanna Knysiak–Molczyk. Warsaw: Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/commentary/587731279/528719 [accessed: 12.02.2021]. [Google Scholar]
 15. Kmiecik, Zbigniew. 2013. “Interes prawny stron w postępowaniu administracyjnym.” Państwo i Prawo 1:19–35. [Google Scholar]
 16. Korzeniowski, Piotr. 2012a. Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 17. Korzeniowski, Piotr. 2012b. “Cele i funkcje ochrony prawnej gruntów rolnych i leśnych.” Prawo i Środowisko 3:111–24. https://sip.lex.pl/#/publication/151156151/korzeniowski-piotr-cele-ifunkcje-ochrony-prawnej-gruntow-rolnych-i-lesnych?keyword=rekultywacja&cm=SREST [accessed: 10.02.2021]. [Google Scholar]
 18. Kuc, Oktawian. 2014. “Komentarz do art. 10.” In Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Komentarz, edited by Aleksander Jakowlew, and Oktawian Kuc. Warsaw: LexisNexis. https://sip.lex.pl/#/commentary/587661689/459129/jakowlew-aleksander-kuc-oktawian-ustawao-rodzinnych-ogrodach-dzialkowych-komentarz?keyword=Rekultywacja%20grunt%C3%B3 [Google Scholar]
 19. Kuraś, Bartosz. 2012 “Zasada «zanieczyszczający płaci» a odpowiedzialność za zanieczyszczenie gleby spowodowane działalnością rolniczą (zagadnienia wybrane).” Przegląd Prawa Rolnego 1 (10):215–38. [Google Scholar]
 20. Lipiński, Aleksander. 2001. “Komentarz do art. 102.” In Ustawa – Prawo ochrony środowiska. Komentarz, edited by Jerzy Jendrośka. Wrocław: Centrum Prawa Ekologicznego. https://sip.lex.pl/#/commentary/587519960/317400/jendroska-jerzy-red-ustawa-prawo-ochrony-srodowiska-komentarz?cm=URELATIONS [accessed: 12.02.2021]. [Google Scholar]
 21. Nowak, Ireneusz, and Andrzej Nowak. 2009. “Obowiązek podatkowy na gruncie polskiego prawa podatkowego – uwagi de lege lata i de lege ferenda.” Kwartalnik Prawa Publicznego 9, no. 1–2:47–70. [Google Scholar]
 22. Plucińska–Filipowicz, Alicja, and Artur Kosicki. 2019. “Komentarz do art. 15.” In Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz aktualizowany, edited by Marek Wierzbowski. Gdańsk: Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/commentary/587754881/599292/plucinska-filipowicz-alicja-red-wierzbowski-marek-red-ustawa-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu...?cm=URELATIONS [accessed: 10.02.2021]. [Google Scholar]
 23. Radecki, Wojciech. 2012a. “Komentarz do art. 20.” In Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, edited by Wojciech Radecki. Warsaw: Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/commentary/587671984/469424/radecki-wojciech-ustawa-o-ochroniegruntow-rolnych-i-lesnych-komentarz?cm=URELATIONS [accessed: 10.02.2021]. [Google Scholar]
 24. Radecki, Wojciech. 2012b. “Komentarz do art. 22.” In Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, edited by Wojciech Radecki. Warsaw: Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/commentary/587671984/469424/radecki-wojciech-ustawa-o-ochroniegruntow-rolnych-i-lesnych-komentarz?cm=URELATIONS [accessed: 10.02.2021]. [Google Scholar]
 25. Radziszewski, Edward. 2003. “Komentarz do art. 102.” In Prawo ochrony środowiska. Przepisy i komentarz, edited by Edward Radziszewski. Warsaw: Lexis Nexis. https://sip.lex.pl/#/commentary/587671466/468906/radziszewski-edward-prawo-ochrony-srodowiska-przepisy-ikomentarz?cm=URELATIONS [accessed: 12.02.2021]. [Google Scholar]
 26. Rudnicki, Maciej, and Piotr Zacharczuk. 2014. “Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi.” In Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska, edited by Bartosz Rakoczy, Małgorzata Szalewska, and Karolina Karpus, 195–204. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
 27. Szalewska, Małgorzata. 2015. “Komentarz do art. 129.” In Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, edited by Bartosz Rakoczy. Warsaw: Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/commentary/587680917/478357/rakoczy-bartosz-red-prawo-geologiczne-igornicze-komentarz?cm=URELATIONS [accessed: 03.02.2021]. [Google Scholar]
 28. Szczuka–Skarżyńska, Waleria. 2003. “Nasze wspólne dobro.” Rzeczpospolita 7:2. https://sip.lex.pl/#/publication/151033617/szczuka-skarzynska-waleria-nasze-wspolne-dobro?keyword=rekultywacja&cm=SREST [accessed: 10.02.2021]. [Google Scholar]
 29. Walas, Martyna. 2016. “Organy nadzoru górniczego.” In Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego, edited by Bartosz Rakoczy. Warsaw: Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/monograph/369389667/293524/rakoczy-bartosz-red-wybrane-problemy-prawa-geologicznego-i-gorniczego?cm=URELATIONS [accessed: 03.02.2021]. [Google Scholar]
 30. Zieliński, Andrzej. 2010. “Orzecznictwo sądowoadministracyjne w sprawach odrolnienia gruntów.” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5–6:497–510. https://sip.lex.pl/#/publication/151117446/zielinski-andrzej-orzecznictwo-sadowoadministracyjne-w-sprawachodrolnienia-gruntow?keyword=rekultywacja&unitId=passage_38242 [accessed: 12.02.2021]. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.