Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2024)

Artykuły

The Need for Comparative Studies of Principles Related to the Permission for Temporary Transfer of Historical Artefacts to the Territory of Another European Union Member State, Issued by the Provincial Conservator of Monuments

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.8605  [Google Scholar]
Opublikowane: 26.06.2024

Abstrakt

This article discusses the rules of temporary export of historical artefacts abroad in relation to the regulations on the permits for the temporary transfer of historical artefacts abroad to the territory of another European Union Member State, issued by the provincial conservator of monuments. Polish law distinguishes between three basic approaches to the transport of historical artefacts across the border. Some artefacts can be removed without the need to obtain an export license, some can be exported with an export license, while some cannot be exported from Poland at all. The problem of historical artefacts is related to determining the limits of the owner’s disposal of this particular item. Within the limits specified by the laws and rules of social coexistence, the owners, with the exclusion of other persons, may use things in accordance with the socio-economic purpose of their right, in particular, they may receive benefits and other income from these objects. Within the same limits, they may dispose of the thing, as provided for in Article 140 of the Civil Code. The administrative situation of the owner of historical property results in restrictions in this respect. This also applies to the transfer of such an object across the border. The transfer of historical artefacts abroad is a de facto act subject to administrative regulation. The analysis of legal norms in the context of norms related to extra-legal knowledge will give a full picture of the state’s will to protect national heritage, as well as reveal the theory of public administration activity in this area, which can be called the theory of state intervention in the export of historical artefacts abroad.

Bibliografia

 1. Adamiak, Barbara, and Janusz Borkowski. 2004. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Ancel, Marc. 1979. Znaczenie i metody prawa porównawczego. Wprowadzenie ogólne do badań prawno porównawczych. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 3. Bąkowski, Tomasz. 2010. “Administracyjnoprawna ochrona zabytków nieruchomych jako przedmiot badań nauki prawa administracyjnego.” In Prawna ochrona zabytków, edited by Teresa Gardocka, and Jacek Sobczak, 96-103. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. [Google Scholar]
 4. Brodecki, Zdzisław, Magdalena Konopacka, and Aleksandra Brodecka-Chamera. 2010. Komparatystyka kultur prawnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 5. Chaciński, Jacek. 2004. Prawa podmiotowe a ochrona dóbr osobistych. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 6. Chmaj, Marek. 2009. “Konstytucyjne podstawy ochrony dóbr kultury.” In Prawna ochrona zabytków, edited by Teresa Gardocka, and Jacek Sobczak, 26-33. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. [Google Scholar]
 7. Dobosz, Piotr. 2020. “Wzorce i zasady działania współczesnej administracji w sferze ochrony zabytków.” In Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, edited by Barbara Jaworska-Dębska, Przemysław Kledzik, and Janusz Sługocki, 328-40. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 8. Drela, Monika. 2006. Własność zabytków. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Jaśkowska, Małgorzata, and Andrzej Wróbel. 2009. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 10. Kocowski, Tadeusz. 2009. Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym. Wrocław: Kolonia Limited. [Google Scholar]
 11. Paczuski, Wojciech. 2010. “Wywóz zabytku za granicę.” In Leksykon prawa ochrony zabytków, edited by Kamil Zeidler, 409. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 12. Poźniak-Niedzielska, Maria. 1984. “Komparatystyka w polskim prawie cywilnym.” Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, vol. 26. [Google Scholar]
 13. Pruszyński, Jan. 2001. Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna. Vol. I. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 14. Pruszyński, Jan. 1989. Ochrona zabytków w Polsce. Geneza. Organizacja. Prawo. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 15. Rouba, Bogumiła J. 2008. “Teoria w praktyce polskiej ochrony, konserwacji i restauracji dziedzictwa kultury.” In Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce, edited by Bogusław Szmygin, 101-20. Warszawa–Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. [Google Scholar]
 16. Rybicki, M. 1978. “Badania prawnoporównawcze. Ich znaczenie dla rozwoju nauk prawnych i dla praktyki.” In Metody badania prawa. Materiały sympozjum Warszawa 28-29 IV 1971 r., edited by Adam Łopatka, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk. [Google Scholar]
 17. Sienkiewicz, Tomasz. 2011a. “Interes prawny w postępowaniu administracyjnym w sprawie o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.” Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL 7, no. 1: 127-67. [Google Scholar]
 18. Sienkiewicz, Tomasz. 2011b. “Solving the conflict of interests – of the public interest and citizens’ legitimate interest – as regards administrative restrictions and administrative police, using selected norms of the Polish Code of Administrative Procedure as an example.” Emerging Markets. A Review of Business and Legal Issues 3, no. 1:16-38. [Google Scholar]
 19. Sienkiewicz, Tomasz. 2013. Pozwolenie w ochronie zabytków. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 20. Sienkiewicz, Tomasz. 2014. “Wywóz zabytków za granicę w świetle polskich regulacji prawnych.” In Prawo ochrony zabytków, edited by Kamil Zeidler, 373-94. Warszawa–Gdańsk: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. [Google Scholar]
 21. Tokarczyk, Roman. 2002. Komparatystyka prawnicza. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 22. Tokarczyk, Roman. 2003. Współczesne kultury prawne. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 23. Zalasińska, Katarzyna. 2010. Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 24. Zdyb, Marian. 1991. Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego. Studium teoretyczno-prawne. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 25. Zdyb, Marian. 1999. “Państwo prawa w perspektywie zaszłości historycznych oraz dokonujących się zmian.” In Współczesne problemy prawa publicznego. Studia z prawa publicznego, edited by Sławomir Fundowicz, vol. 1. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 26. Zeidler, Kamil. 2014. “Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako nowa gałąź prawa.” In Prawo ochrony zabytków, edited by Kamil Zeidler. Warszawa–Gdańsk: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. [Google Scholar]
 27. Ziembiński, Zygmunt. 1977. Teoria prawa. Warszawa–Poznań: PWN. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.