Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

Detailed Characteristics of the Limitation of the Right of Access to Public Information Due to Regulations on the Recapitalization of Certain Institutions and Governmental Financial Stabilization Instruments

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5134  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

As a public subjective right, the general right to public information is subject to limitations at both the constitutional and statutory levels. Significant in this respect are the provisions of Article 61(3) and Article 31(3) of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 and Article 5 of the Act of 6 September 2001 on access to public information. Paragraph 2b of Article 5 of the Law on Access to Public Information indicates a specific type of restriction related to the regulations of the Law of February 12, 2010 on the Recapitalization of certain institutions and governmental financial stabilization instruments. The focus of the deliberations conducted has been centered on detailing the essence and nature of this limitation.

References

 1. Aleksandrowicz, Tomasz R. 2008. Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 2. Banasik, Marcin. 2012. “Ograniczenia prawa do informacji – zagadnienia wybrane na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej.” Przegląd Prawa Publicznego5:16-29. [Google Scholar]
 3. Czarnow, Sławomir. 2007. “Prawo do informacji publicznej w Polsce a wymogi prawa europejskiego.” Samorząd terytorialny 4:23-36. [Google Scholar]
 4. Górzyńska, Teresa. 1999. Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej. Zakamycze: Kantor Wydawniczy Zakamycze. [Google Scholar]
 5. Gryszczyńska, Agnieszka. 2016. “Podstawy prawne ograniczeń jawności w Polsce.” In Jawność i jej ograniczenia. Struktura tajemnic, vol. 4, edited by Grażyna Szpor, and Agnieszka Gryszczyńska. Warszawa: C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 6. Jaśkowska, Małgorzata. 2002. Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
 7. Jarzęcka-Siwik, Elżbieta. 2005. “Ograniczenie dostępu do informacji publicznej o przebiegu postępowania karnego.” Prokuratura i Prawo 2:74- 95. [Google Scholar]
 8. Kamińska, Irena, and Mirosława Rozbicka-Ostrowska. 2016. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 9. Karsznicki, Krzysztof. 2015. “Kryteria dostępu do informacji publicznej.” Prokuratura i Prawo 11:112-22. [Google Scholar]
 10. Mucha, Monika. 2002. Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 11. Opaliński, Bartłomiej. 2019. “Dostęp do informacji publicznej jako emanacja zasady jawności życia publicznego.” Przegląd Prawa Publicznego 7-8:35-43. [Google Scholar]
 12. Piskorz-Ryń, Agnieszka, and Marlena Sakowska-Baryła. 2021. “Umowy cywilnoprawne z klauzulami poufności w procesie udostępniania informacji publicznej.” Samorządterytorialny 10:23-33. [Google Scholar]
 13. Stiglitz, Joseph E. 2003. “On Liberty, the Right to Know, and Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life.” In Globalizing Right. The Oxford Amnesty Lectures, edited by Matthew. J Gibney, 115-56. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 14. Sura, Rafał. 2012. “Bankowy Fundusz Gwarancyjny a interes publiczny.” Studia Prawnicze KUL 3:87-97. [Google Scholar]
 15. Szczęśniak, Paweł. 2018. Środki przymusowej restrukturyzacji. Warszawa: C.H. Beck. Legalis. el. [Google Scholar]
 16. Szpor, Grażyna, and Agnieszka Gryszczyńska. 2016. Leksykon tajemnic. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 17. Taczkowska-Olszewska, Joanna. 2014. Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 18. Tarnacka, Kamila. 2009. Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 19. Tomaszewska, Katarzyna. 2021. “The Nature and Essence of the Limitation of the General Right to Information due to the Forced Restructuring Provisions.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2:477-90. DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-34 [Google Scholar]
 20. Tugendhat, Michael. 2001-2002. “Privacy and celebrity.” In Yearbook of Copyright and Media Law, edited by Eric Barendt, and Alison Firth, 3-7. Oxford: Oxford University Press. [Google Scholar]
 21. Ulasiewicz, Michał. 2010. “Ograniczenia dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia wybrane.” Przegląd Prawa Publicznego 9:6-22. [Google Scholar]
 22. Zawadzka, Patrycja, Piotr Zimmerman, and Rafał Sura. 2017. Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. Legalis. el. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.