Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 Nr 1 (2020)

Artykuły

Spór kompetencyjny pomiędzy Sądem Najwyższym a Prezydentem RP i Sejmem RP – sygn. Kpt 1/20

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.1-5  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2020

Abstrakt

Z wniosku Marszałka Sejmu RP z dnia 22 stycznia 2020 r. przed Trybunałem Konstytucyjnym zawisł spór kompetencyjny pomiędzy Sądem Najwyższym a Prezydentem RP i Sejmem RP – sygn. Kpt 1/20. Jest to spór kompetencyjny o charakterze pozytywnym, choć nie w klasycznej formie. Jego istotą jest próba wejścia Sądu Najwyższego w obszar kompetencyjny zarezerwowany dla władzy ustawodawczej, w tym w szczególności Sejmu RP – określanie w drodze ustawy ustroju i właściwości sądów oraz postępowania przed sądami, jak i Prezydenta RP – powoływanie sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Jego rozstrzygnięcie przez TK będzie miało doniosłe znaczenie ustrojowe.

Bibliografia

 1. Czarnek, Przemysław. 2014. „Państwo prawa czy «państwo sędziów» – w sprawie bezpieczeństwa prawnego.” Prawo i Więź nr 3 (9):49–60. [Google Scholar]
 2. Czarnek, Przemysław. 2018. „Reforma wymiaru sprawiedliwości a bezpieczeństwo prawne.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 11, nr 2:83–100. [Google Scholar]
 3. Czarnek, Przemysław. 2020. „Glosa do uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.” Przegląd Sejmowy nr 3 (158). Artykuł przyjęty do druku. [Google Scholar]
 4. Czeszejko–Sochacki, Zdzisław, Leszek Garlicki, i Janusz Trzciński. 1999. Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 5. Dobrowolski, Marek. 2020. „SN i NSA – odmienne oceny statusu sędziego powołanego z udziałem obecnej KRS.” Dziennik Gazeta Prawna z 4.02.2020. [Google Scholar]
 6. Garlicki, Leszek, red. 2005. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. T. 4. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 7. Garlicki, Leszek, red. 2007. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. T. 5. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 8. Morawski, Lech. 2010. Zasady wykładni prawa. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. „Dom Organizatora”. [Google Scholar]
 9. Płeszka, Krzysztof. 2012. „Paradygmat interpretacyjny w multicentrycznym systemie prawa.” W Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. Piotr Kardas, Tomasz Sroka, i Włodzimierz Wróbel, t. 1. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 10. Potrzeszcz, Jadwiga. 2013. Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 11. Safjan, Marek, i Leszek Bosek, red. 2016. Konstytucja RP. Komentarz. T. 2: Komentarz do art. 87–243. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 12. Skrzydło, Wiesław. 2002. „Rola Trybunału Konstytucyjnego w rozstrzyganiu sporów kompetencyjnych.” W Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna – prawo – praktyka, red. Maria Kruk, Janusz Trzciński, i Jan Wawrzyniak, 491. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 13. Szczucki, Krzysztof. 2018. Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 14. Wójcicka, Ewa. 2016. „Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między sądami administracyjnymi a powszechnymi – od Trybunału Konstytucyjnego do współczesności.” Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania, t. 9, 165–80. [Google Scholar]
 15. Zieliński, Maciej, Olgierd Borucki, i in. 2009. „Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 71, z. 4:23–39. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.