Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 2 (2019)

Articles

Marriage – a Matter of Common Carre for the Church and the State

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-12  [Google Scholar]
Published: 2019-12-31

Abstract

The Church and the state regulate matrimonial matters within their own legal systems. The marriage is derived from natural law, the Church extracts its content, protects the integrity of the institution, and the state guarantees civil effects and provides it with the necessary protection. The concept of marriage for the state is dynamic and changeable, because it is based on social fact and is subject to social impact conditioned by immediate circumstances and utility. Hence the divergence between entities in the meaning of marriage is deepening. The relationship between the Church and the state regarding marriage shows the strong influence of Christianity on its content and in unfavorable circumstances an attempt to defend what belongs to its essence. To guarantee the rights of believers, the Church has developed a model of relationship in which the state grants civil effects to marriage. With the objective concept of the marriage that the Church defends, in view of her claim of competence regarding non-Catholic marriages based on natural law, the Church should cultivate dialogue and cooperation with the state, using the means at her disposal, to preserve in society a proper understanding of the institution of marriage, the existence of which is a guarantee stability and continuity not only of the community of believers but also of the whole society.

References

 1. Adamczewski, Wojciech. 1996. „Uznanie skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego w najnowszych umowach konkordatowych.” Ius Matrimoniale 1:169–93. [Google Scholar]
 2. Adamski, Franciszek. 1996. „Małżeństwo naturalne – jego sakralizacja i sekularyzacja.” W Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 12 i 13 maja 1994 roku w Katowicach, red. Bronisław Czech, 87–105. Katowice: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Ośrodek Terenowy przy Sądzie Wojewódzkim. [Google Scholar]
 3. Ardito, Sabibo. 1980. “Il matrimonio. I. Fondamenti generali.” In Il diritto nel mistero della Chiesa, ed. Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, vol. 3, 192–368. Roma: Libreria Editrice della Pontificia Università Lateranense. [Google Scholar]
 4. Barczewski, K. 1996. „Małżeństwo na tle podstawowych wartości obywatelskich.” W Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 12 i 13 maja 1994 roku w Katowicach, red. Bronisław Czech, 53–64. Katowice: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Ośrodek Terenowy przy Sądzie Wojewódzkim. [Google Scholar]
 5. Besta, Enrico. 1933. La famiglia nella storia del diritto italiano. Padova: Giuffrè. [Google Scholar]
 6. Bucci, Onorato. 1994. “Per la storia del matrimonio cristiano fra eredità giuridica e tradizione romanistica.” In Il matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese orientali. Studi Giuridici 32, 7–92. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
 7. Cappello, Felix M. 1961. Tractatus canonico-moralis de sacramentis. Vol 5: De matrimonio. Roma: Domus Editorials Marietti. [Google Scholar]
 8. Czech, Bogdan, red. 1996. Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 12 i 13 maja 1994 roku w Katowicach. Katowice: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Ośrodek Terenowy przy Sądzie Wojewódzkim. [Google Scholar]
 9. Gałkowski, Tomasz. 2015. „Dylematy wokół ustawy kanonicznej (II) – bonum commune czy communionis.” Prawo Kanoniczne 58, nr 4:43–65. [Google Scholar]
 10. Jedlecka, Wioletta. 2013. „Godność człowieka jako podstawa aksjologiczna porządku prawa Unii Europejskiej.” W Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, red. Andrzej Bator, Mariusz Jabłoński, Marek Maciejewski, i Krzysztof Wójtowicz, 167–77. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa Administracji i Ekonomii. [Google Scholar]
 11. Joyce, George H. 1954. Matrimonio cristiano. Studio storico-dottrinale. Roma: Edizioni Paoline. [Google Scholar]
 12. Kocik, Lucjan. 2003. „Społeczna kondycja rodziny w procesie globalizacji systemu aksjonormatywnego.” W Oblicze współczesnej rodziny polskiej, red. Bronisław Mierzwiński, i Ewa Dybowska, 19–29. Kraków: Wydawnictwo WAM. [Google Scholar]
 13. Kraiński, Wiesław. 2016. „Uprawnienia Kościoła katolickiego w odniesieniu do małżeństw niekatolików.” Roczniki Nauk Prawnych XXVI, nr 2:101–14. [Google Scholar]
 14. Krukowski, Józef. 2000. Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 15. Krukowski, Józef. 2009. „Warunki zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi w konkordatach współczesnych – studium prawno-porównawcze.” W Domine, ego servus tuus. Księga Pamiątkowa z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. oficjała dr. Stefana Kośnika, red. Jarosław Babiński, 344–54. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek. [Google Scholar]
 16. Kusiak, Przemysław. 2018. „Prawne konteksty rozpadu małżeństwa w latach 1964–2018 w Polsce.” Poznańskie Zeszyty Humanistyczne XXXVI, 22–31. [Google Scholar]
 17. Moneta, Paolo. 1986. Il Matrimonio nel nuovo diritto canonico. Genova: Edizioni Culturali Internazionali. [Google Scholar]
 18. Navarrete, Urbano. 1978. “Competentia Ecclesiae in matrimonium baptizatrum eiusque limites.” Periodica 67, no. 1–2:95–115. [Google Scholar]
 19. Ottaviani, Alfredo. 1960. Institutiones iuris publici ecclesiastici. Vol 2: Ecclesia et Status. Città del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis. [Google Scholar]
 20. Pawłowicz, Jacek J. 2012. „Ideologia gender realnym zagrożeniem dla rodziny.” Teologia i Moralność 11:139–54. [Google Scholar]
 21. Pokrywka, Marian. 2011. Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 22. Schillebeeckx, Edward. 1966. Le Mariage – Realité terrestre et mystére du salut. Paris: Éditions du Cerf. [Google Scholar]
 23. Slany, Krystyna. 2006. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy »NOMOS«. [Google Scholar]
 24. Smyczyński, Tadeusz. 2001. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 25. Spinelli, Lorenzo. 1985. Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. Lezioni di diritto canonico. In collaborazione con G. Dalla Torre. Milano: Giuffrè. [Google Scholar]
 26. Szlendak, Tomasz. 2010. Socjologia rodziny: ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 27. Zalewska, Paulina. 2014. „Wartości małżeńskie i ich znaczenie w teorii gender.” Family Forum 4:89–106. [Google Scholar]
 28. Żurek, Aldona. 2010. „Atrakcyjność instytucji małżeństwa we współczesnych społeczeństwach.” W Zalety i wady życia w rodzinie i poza rodziną, red. Anna Kotlarska–Michalska, 93–107. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.