Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2022)

Artykuły

Akademicki stosunek pracy. Dyskurs wokół związków międzygałęziowych

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4411  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2022

Abstrakt

„Akademicka” umowa o pracę wykazuje szereg odrębności wobec „klasycznej” umowy o pracę regulowanej przepisami Kodeksu pracy. Przepisy nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowią w tym zakresie lex specialis. Swoistość akademickiego stosunku pracy przejawia się tak w sferze stosunków pracowniczych, prawnoautorskich, jak i podatkowych (problemy związane ze sposobem i zakresem stosowania podwyższonych (50%) kosztów uzyskania przychodów). Świadczenie pracy obejmuje bowiem różnego rodzaju działania pracownika – nauczyciela akademickiego. Przepisy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, które znajdują się w zakresie oddziaływaniem wspomnianych prawnych związków zewnątrzsystemowych, wykazują szczególnego rodzaju dualizm. Przewidują szereg rozwiązań prawnych tak o charakterze restrykcyjnym, jak i preferencyjnym (w wymiarze instytucjonalnym i pracowniczym). Celem badawczym, jaki sobie postawiono, jest przeprowadzenie analizy cech specyficznych tzw. „akademickiego stosunku pracy” z punktu widzenia obu jego stron – instytucji (uczelni), jak i podmiotu (nauczyciela akademickiego – twórcy). Powyższe pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy doszło do ukształtowania się stosunku prawnego sui generis, czy też narastające, międzygałęziowe problemy interpretacyjne są wynikiem nieprawidłowej wykładni, bądź nawet uchybień natury legislacyjnej. Aby uzyskać weryfikowalne efekty badawcze, posłużono się metodą dogmatycznoprawną oraz historyczną.

Bibliografia

  1. Baran, Krzysztof. 2020. “Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.” In Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz, edited by Krzysztof Baran. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Lex el. [Google Scholar]
  2. Goździewicz, Grzegorz, and Tadeusz Zieliński. 2017. “Komentarz do art. 22 Kodeksu pracy.” In Kodeks pracy. Komentarz, edited by Ludwik Florek. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Lex el. [Google Scholar]
  3. Jackowiak, Urszula. 2009. “Komentarz do art. 22 Kodeksu pracy.” In Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, and Alina Wypych-Żywicka, Prawo pracy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Lex el. [Google Scholar]
  4. Jaśkowski, Kazimierz. 2021. “Komentarz do art. 22 Kodeksu pracy.” In Eliza Maniewska, and Kazimierz Jaśkowski, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Lex el. [Google Scholar]
  5. Kuczyński, Tadeusz. 2020. “Komentarz do art. 117 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.” In Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz, edited by Krzysztof Baran. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Lex el. [Google Scholar]
  6. Ożegalska-Trybalska, Justyna. 2021. “Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.” In Ustawy autorskie. Komentarze, vol. I, edited by Ryszard Markiewicz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Lex el. [Google Scholar]
  7. Pomorski, Piotr. 2019. “Podatek dochodowy od osób fizycznych.” In Prawo podatkowe, edited by Paweł Smoleń, and Wanda Wójtowicz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Lex el. [Google Scholar]
  8. Smoleń, Paweł, and Marzena Świstak. 2019. “Działalność twórcza pracownika badawczo-dydaktycznego. Aspekty prawnoautorskie i podatkowe.” In Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, edited by Agnieszka Franczak, and Aneta Kaźmierczyk, 337-49. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
  9. Tomaszewska, Monika. 2020. “Komentarz do art. 22 Kodeksu pracy.” In Kodeks pracy. Komentarz, Vol. I: Art. 1-113, edited by Krzysztof Baran. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Lex el. [Google Scholar]
  10. Zieliński, Jan M. 2019. “Komentarz do art. 112.” In Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, edited by Hubert Izdebski. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Lex el. [Google Scholar]