Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 18 (1) (2021)

Artykuły

Ustawowa liczba członków (posłów, senatorów, członków Zgromadzenia Narodowego) w Konstytucji RP z 1997 roku

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-14  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2021

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza jednego z konstrukcyjnych elementów konstytucyjnych pojęć: ustawowa liczba posłów, ustawowa liczba senatorów oraz ustawowa liczba członków Zgromadzenia Narodowego. Autorzy zastanawiają się m.in. nad kwestią zasadności obliczania konstytucyjnych większości, kworum, jak również wymaganej liczby podpisów, w stosunku do ogólnej liczby członków danego organu, nie zaś liczby faktycznie obecnych bądź głosujących. Dokonują rozróżnienia na przejściowe oraz trwałe zmniejszenie liczby parlamentarzy-stów, analizując ich wpływ na praktykę parlamentarną. W konkluzji podzielają powszechnie przyjętą interpretację pojęcia ustawowej liczby członków, według której jest to zawsze skład określony w przepisach prawa, niezależnie od składu faktycznego, nawet w sytuacji, gdy same przepisy prawa sankcjonują takie pomniejszenie, wskazując jednak na zasadności posłużenia się tym pojęciem przy konstruowaniu niektórych konstytucyjnych większości oraz pominięcie go w innych.

Bibliografia

 1. Bogdanor, Vernon. 1980. „The 40 per cent rule.” Parliamentary Affairs” 33, nr 3:249-63. DOI: https://doi.org/10.1093/pa/33.3.249 [Google Scholar]
 2. „Burza wokół lasów państwowych. Próba „zawłaszczenia”?” 2014. https://www. gazetaprawna.pl/artykuly/843231,burza-wokol-lasow-panstwowych-proba-za wlaszczenia.html [dostęp: 23.05.2021]. [Google Scholar]
 3. Czarny, Piotr. 1993. „O pojęciu ustawowego składu rady.” Samorząd Terytorialny 1-2:69-72. [Google Scholar]
 4. Dudek, Antoni. 2008. „Główne konflikty polityczne w Sejmie V kadencji (2005-2007).” W Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997-2007, red. Jacek K. Sokołowski, i Piotr Poznański, 155-85. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM. [Google Scholar]
 5. Dudek, Dariusz. 2018. „Referendum – instrument czy iluzja władzy polskiego suwerena?” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 80, nr 1:169-85. DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.14 [Google Scholar]
 6. Grzybowski, Marian. 2007. Finlandia – zarys systemu ustrojowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 7. Kisielewicz, Andrzej. 2018. „Komentarz do art. 251 Kodeksu wyborczego.” W Kazimierz Czaplicki, Bogusław Dauter, Stefan Jaworski, i in., Kodeks wyborczy. Komentarz. LEX/el. [Google Scholar]
 8. Leszczyńska, Krystyna. 2018. „Przyczyny i polityczne skutki wyborów uzupełniających do Senatu RP.” Przegląd Politologiczny 2:139-51. DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.2.9 [Google Scholar]
 9. Michalak, Bartłomiej. 2010. „Nadwyżkowe mandaty.” W Bartłomiej Michalak, i Andrzej Sokala, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych. LEX/el. [Google Scholar]
 10. Pawłowski, Szymon. 2003. „Obstrukcja parlamentarna jako forma walki politycznej opozycji.” Przegląd Sejmowy 4:69-73. [Google Scholar]
 11. Pęk, Ryszard. 2013. „Komentarz do art. 21.” W Małgorzata Niezgódka-Medek, i Ryszard Pęk, Krajowa Rada Sądownictwa. Komentarz. LEX/el. [Google Scholar]
 12. Radziewicz, Piotr. 2019. „Komentarz do art. 90 ust. 2.” W Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. Piotr Tuleja. Lex/el. [Google Scholar]
 13. Rogacin, Kacper. 2019. „Brakuje chętnych do objęcia mandatów po europosłach Prawa i Sprawiedliwości.” https://gk24.pl/brakuje-chetnych-do-objecia-man datow-po-europoslach-prawa-i-sprawiedliwosci/ar/c1-14202645 [dostęp: 23.05. 2021]. [Google Scholar]
 14. Rulka, Marcin. 2016. „Zmiana liczby członków rady gminy w trakcie kadencji.” Samorząd Terytorialny 11:67-71. [Google Scholar]
 15. Rulka, Marcin, i Bartłomiej Wróblewski. 2019. „Konstytucyjne większości – wybrane problemy.” Przegląd Sejmowy 6:99-124. DOI: https://doi.org/10.31268/PS.2019.81 [Google Scholar]
 16. Składowski, Konrad. 2017. „Instytucja zastępcy posła w chorwackim prawie parlamentarnym.” Przegląd Prawa Konstytucyjnego 5:127-41. DOI: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.05.08 [Google Scholar]
 17. Skrzydło, Wiesław. 2013. „Komentarz do art. 120.” W Wiesław Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 7. Lex/el. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.