Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 33 Nr 36 (2023)

Artykuły

Analiza kanonicznego procesu karnego z perspektywy minimalnych warunków zasady kontradyktoryjności

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.5426  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.05.2023

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę zakresu obowiązywania zasady kontradyktoryjności w kanonicznym procesie karnym. W tym kontekście rozważania dotyczą minimalnych warunków kontradyktoryjności postępowania w analizowanym procesie kanonicznym w odniesieniu do jego elementów, tj. skarga jako impulsu procesowy, oznaczenie przedmiotu procesu, strony sporu i podmiot uprawniony do jego rozstrzygnięcia, równouprawnienie stron procesowych, minimum dyspozycyjności stron, organ procesowy wyposażony w atrybuty niezawisłości i bezstronności. W konkluzji należy stwierdzić, iż kanoniczny proces karno-sądowego spełnia zasadniczo minimalne warunki obowiązywania zasady kontradyktoryjności.

Bibliografia

 1. Andrzejewski, Maciej. 2012. „Dominus litis postępowania przygotowawczego-sędzia śledczy czy prokurator?” W Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości. T. I, red. Damian Gil, Iwona Butryn, Agata Jakieła, i in., 120-39. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Google Scholar]
 2. Andrzejewski, Maciej. 2021. „Realizacja zasady kontradyktoryjności w kanonach Kodeksu Prawa Kanonicznego po reformie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa papieża Franciszka (dyspozycyjność i niezawisłość).” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich XXXI, 34:9-32. https://doi.org/10.32084/bskp.4417 [Google Scholar]
 3. Borek, Dariusz. 2007. „Uprawnienia i obowiązki ordynariusza w początkowej fazie wymiaru kar (kann. 1341-1342).” Prawo Kanoniczne 50, nr 3-4:255-90. [Google Scholar]
 4. Del Amo, León. 2011. „Różne stopnie i rodzaje trybunałów.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 1058-1088. Kraków: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 5. Green, Thomas. 2000. „The Penal Process [cc. 1717-1731].” W New Commentary on the Code of Canon Law, red. John P. Beal, James A. Coriden, i Thomas J. Green, 1806-817. New York–Mahwah: Paulist Press. [Google Scholar]
 6. Greszata-Telusiewicz, Marta. 2013. „Zasada dyspozycyjności i inkwizycyjności w sądownictwie kościelnym.” W Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowe, red. Mieczysław Różański, i Justyna Krzywkowska, 101-11. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [Google Scholar]
 7. Grochowina, Michał. 2013. „Dochodzenie wstępne w przypadku dimissio de statu clericali.” Kościół i Prawo 15, nr 2:77-99. [Google Scholar]
 8. Grześkowiak, Alicja. 2006. „Papież Franciszek o prawie karnym.” Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea 6:47-70. [Google Scholar]
 9. Kantor, Robert. 2012. „Zasada sprawiedliwości w posłudze sędziego kościelnego.” Studia Socialia Cracoviensia 7, nr 2:63-72. [Google Scholar]
 10. Krukowski, Józef. 2007. „Proces karny”. W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. V: Księga VII. Procesy, red. Józef Krukowski, 400-19. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 11. Krukowski, Józef. 2011. „Wymierzanie kar w trybie administracyjnym.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich XXI, 24:76-84. [Google Scholar]
 12. Loza, Fernando. 2011. „Proces karny.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 1288-298. Kraków: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 13. Miziński, Artur 2010. „Strony w kanonicznym procesie karno-sądowym według aktualnych przepisów Kościoła łacińskiego.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie III, 123-47. [Google Scholar]
 14. Miziński, Artur. 2001a. „Czynności prawne w dochodzeniu wstępnym kanoniczego postępowania karnego.” Prawo-Administracja-Kościół 6-7, nr 2-3:119-58. [Google Scholar]
 15. Miziński, Artur. 2001b. „Natura, przedmiot i podmioty dochodzenia wstępnego w kanonicznym postępowaniu karnym.” Prawo-Administracja-Kościół 5, nr 1:53-89. [Google Scholar]
 16. Miziński, Artur. 2002. „Normy własne kanonicznego procesu karnosądowego.” Prawo-Administracja-Kościół 10-11, nr 2-3:141-74. [Google Scholar]
 17. Miziński, Artur. 2003. „Elementy kanonicznego procesu karno-administracyjnego.” Roczniki Nauk Prawnych XIII, nr 2:127-59. [Google Scholar]
 18. Miziński, Artur. 2007. „Ochrona praw oskarżonego w Kościele w szczególności w kanonicznym procesie karnosądowym.” Roczniki Nauk Prawnych XVII, nr 1:141-65. [Google Scholar]
 19. Miziński, Artur. 2011. Status prawny adwokata w Kościele łaciński. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium. [Google Scholar]
 20. Núñez, Gerardo. 2013. „Procesos penales especiales. Los delicia graviora.” Ius Canonicum 53, nr 106:573-620. [Google Scholar]
 21. Pawluk, Tadeusz.1978. Kanoniczny proces karny. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej. [Google Scholar]
 22. Sánchez-Girón, José. 2014. „El proyecto de reforma del derecho penal canónico.” Ius Canonicum 54, nr 108:567-602. [Google Scholar]
 23. Syryjczyk, Jerzy. 1985. „Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II.” Prawo Kanoniczne 28, nr 1-2:85-96. [Google Scholar]
 24. Syryjczyk, Jerzy. 1991. „Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.” Prawo Kanoniczne 34, nr 3-4:147-63. [Google Scholar]
 25. Syryjczyk, Jerzy. 2008. Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. [Google Scholar]
 26. Sztychmiler, Ryszard. 2003. Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [Google Scholar]
 27. Waltoś, Stanisław, i Piotr Hofmański. 2016. Proces karny. Zarys systemu. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 28. Wróbel, Włodzimierz, i Andrzej Zoll. 2010. Polskie prawo karne. Część ogólna. Kraków: Wydawnictwo Znak. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.