Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 33 (2020)

Artykuły

Powstanie kontradykcji w procesie o nieważność małżeństwa

DOI: https://doi.org/10.32077/skp.2020.33.1-1  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2020

Abstrakt

Artykuł prezentuje podstawowe założenia dotyczące teoretycznych aspektów powstania kontradykcji w procesie o nieważność małżeństwa poprzez zaskarżenie małżeństwa przez jednego z małżonków, oboje małżonków albo rzecznika sprawiedliwości. W tym kontekście rozważania dotyczą istoty zasady dwustronności oraz zasady kontradyktoryjności, bowiem dopiero, gdy istnieją dwie strony procesu o przeciwstawnych stwierdzeniach, możliwe jest powstanie kontradykcji. Natomiast instytucja obrońcy węzła małżeńskiego zapewnia powstanie kontradykcji procesu o nieważność małżeństwa w tych wszystkich przypadkach, gdy obydwaj małżonkowie domagają się wydania wyroku pro nullitate albo strona pozwana nie bierze udziału w procesie.

Bibliografia

 1. Acebal Luján, Juan. 1993. “Principios inspiradores del derecho procesal canónico.” In Cuestiones básicas de derecho procesal canónico. XII Jornadas de la Asociación Española de Canonistas, Madrid, 22-24 abril, 1992, ed. Julio Manzanares, 13-42. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca. [Google Scholar]
 2. Andrzejewski, Maciej. 2019. „Zasada kontradyktoryjności procesu o nieważność małżeństwa na tle zasady salus animarum oraz zasady prawdy.” Kościół i Prawo 8 (21), nr 2:105-18. DOI: https://doi.org/10.18290/kip.2019.8.2-6 [Google Scholar]
 3. Ariano, Chiara. 2017. “Il principio del contraddittorio. Lineamenti comparativi tra processo italiano e canonico.” Prudentia Iuris 84:165-89. [Google Scholar]
 4. Arroba Conde, Manuel. 2016. Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico. Roma: Aracne Editrice. [Google Scholar]
 5. Cieślak, Marian. 2011. Dzieła wybrane. T. 2: Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, red. Stanisław Waltoś. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 6. Dotti, Federica. 2005. Diritti della difesa e contraddittorio: garanzia di un giusto processo? Spunti per una riflessione comparata del processo canonico e statale. Roma: Gregorian University Press. [Google Scholar]
 7. Dzięga, Andrzej. 1994. Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. Warszawa: „Oficyna Kalamus”. [Google Scholar]
 8. Dzięga, Andrzej. 2007. „Zasada poszukiwania prawdy obiektywnej w procesie kanonicznym.” W Kościelne Prawo Procesowe. Prawo Rodzinne. Materiały i Studia, t. IV, red. Andrzej Dzięga, Marta Greszata, i Piotr Telusiewicz, 169-88. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. [Google Scholar]
 9. Erlebach, Grzegorz. 2007. „Niektóre procesy specjalne.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 5: Księga VII. Procesy, red. Józef Krukowski, 337-72. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 10. Greszata, Marta. 2003a. „Charakterystyka udziału stron w kanonicznym sądowym postępowaniu spornym.” Roczniki Nauk Prawnych 12, z. 2:102-25. [Google Scholar]
 11. Greszata, Marta. 2003b. „Problem kontradyktoryjności w kanonicznym postępowaniu o nieważność małżeństwa.” W Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia, t. III, red. Andrzej Dzięga, i Mirosław Wróbel, 239-58. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz. [Google Scholar]
 12. Greszata, Marta. 2008. Iudicium cum principiis. Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. Greszata-Telusiewicz, Marta. 2013. „Wezwanie w procesie kanonicznym.” Człowiek-Rodzina-Prawo 2:10-16. [Google Scholar]
 13. Greszata-Telusiewicz, Marta. 2014a. „Zasada dwustronności (Przewodnik po kanonicznych zasadach procesowych – część IV).” Człowiek-Rodzina-Prawo 23, nr 2:6-10. [Google Scholar]
 14. Greszata-Telusiewicz, Marta. 2014b. „Zasada kontradyktoryjności (Przewodnik po kanonicznych zasadach procesowych – część II).” Człowiek-Rodzina-Prawo 25, nr 4:13-17. [Google Scholar]
 15. Grzegorczyk, Tomasz, i Janusz Tylman. 2014. Polskie postępowanie karne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 16. Jodłowski, Jerzy, Jerzy Lapierre, Teresa Misiuk-Jodłowska, i in. 2009. Postępowanie cywilne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 17. Krukowski, Józef. 2007. „Strony w sprawie.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 5: Księga VII. Procesy, red. Józef Krukowski, 97-112. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 18. Leone, Domenica. 2018. Il ruolo del giudice canonico tra principio dispositivo e giusto processo. Estratto da tesi di Dottorato. Roma: Pontificia Universitas Lateranensis, Facoltà di Diritto Canonico. [Google Scholar]
 19. Leszczyński, Grzegorz. 2006. „Rola obrońcy węzła małżeńskiego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.” Prawo Kanoniczne 49, nr 3-4:51-61. Llobel, Joaquín. 2015. I processi matrimoniali nella Chiesa. Roma: ESC. DOI: https://doi.org/10.21697/pk.2006.49.3-4.04 [Google Scholar]
 20. Majer, Piotr. 2002. „Niestawiennictwo strony pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.” Ius Matrimoniale 7 (13):167-90. DOI: https://doi.org/10.21697/im.2002.7(13).09 [Google Scholar]
 21. Majer, Piotr. 2015. „Art. 5/Tytuł V. Proces małżeński skrócony przed biskupem.” W Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka, red. Piotr Skonieczny, 163-217. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
 22. Pikus, Szymon. 2009. Niezawisłość sędziego kościelnego. Lublin–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. [Google Scholar]
 23. Pompedda, Mario. 1995. Studi di diritto processuale canonico. Milano: Giuffrè. Rylski, Piotr. 2017. Uczestnik postępowania nieprocesowego – zagadnienia konstrukcyjne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 24. Schöch, Nikolaus. 2018. “Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo.” In I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico. 231-58. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
 25. Stawniak, Henryk. 2007. „Wprowadzenie sprawy.” W Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. Tomasz Rozkrut, 179-214. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. [Google Scholar]
 26. Sztychmiler, Ryszard. 2007. „Trybunały.” W Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. Tomasz Rozkrut, 57-121. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. [Google Scholar]
 27. Villeggiante, Sebastiano. 1984. Il diritto di difesa delle parti nel processo matrimoniale canonico. Roma: Tip. Bruno-Dogliani. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.