Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 34 Nr 37 (2024)

Artykuły

Charakter normatywny instytucji wyroku łącznego w procesie cywilnym na tle porównawczym

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.8587  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Założeniem niniejszego opracowania jest ukazanie jak ukształtowana została instytucja łączności spraw w polskim procesie cywilnym na tle polskiej procedury karnej oraz prawa kanonicznego. Komparatystyczna analiza stanu de lege lata pozwoli ustalić charakter procedury zmierzającej do wydania wyroku w sprawach, które zostały połączone do jednego postępowania ze względu na ich przedmiot i tym samym odpowiedzieć na pytanie, czy w każdej z procedur istnieje wyrok łączny i jak jest on rozumiany przez prawodawcę w prawie cywilnym, karnym i kanonicznym? Przeprowadzona analiza stanowi istotne novum w badaniach nad problematyką instytucji wyroku łącznego, ponieważ pozwala porównać analizowaną instytucję nie tylko w ramach systemu prawa państwowego, ale również autonomicznego systemu normatywnego, jaki tworzy prawo kanoniczne.

Bibliografia

 1. Carmen Peña, García. 2007. „El fuero de la conexión de causas en el proceso canónico de nulidad matrimonial. Consideraciones sobre su carácter obligatorio o voluntario.” Estudios Eclesiásticos 82:843-54. [Google Scholar]
 2. Cenalmor, Daniel, i Jorge Miras. 2022. Prawo kanoniczne. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 3. Cieślak, Marian. 2011. „Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne.” W Marian Cieślak. Działa wybrane. T. II, red. Stanisław Waltoś, 1-415. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 4. Cieślak, Wojciech, i Krzysztof Woźniewski. 2012. Leksykon prawa karnego procesowego. 100 podstawowych pojęć. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Daszkiewicz, Władysław. 1976. Proces karny. Część ogólna. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. [Google Scholar]
 6. Del Amo, León. 2011. „Właściwość sądu.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 1050-1058. Kraków: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 7. Gaberle, Andrzej. 2004. Leksykon polskie procedury karnej. Gdańsk: Wydawnictwo ARCHE. [Google Scholar]
 8. Gapska, Edyta, i Joanna Studzińska. 2020. Postępowanie nieprocesowe. Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 9. Góra-Błaszczykowska, Agnieszka. 2016. „Wyrok łączny.” W System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom 2. Część 2. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji, red. Tadeusz Wiśniewski, 656. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 10. Grajewski, Jan, i Edward Skrętowicz. 1996. Kodeks postępowania karnego z komentarzem. Gdańsk: Wydawnictwo Prawnicze Lex. [Google Scholar]
 11. Greszata, Marta. 2007. Kanoniczne procesy małżeńskie. Pomoc dla studentów. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. [Google Scholar]
 12. Gudowski, Jacek. 2020. Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom II. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 13. Kala, Dariusz. 2003. Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego. Zagadnienia karnomaterialne i procesowe. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora. [Google Scholar]
 14. Kala, Dariusz, i Maja Klubińska. 2017. Kara łączna i wyrok łączny. Kraków: Wydawnictwo Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. [Google Scholar]
 15. Kalinowski, Stefan. 1972. Polski proces karny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 16. Kowalski, Karol. 2017. „Skład sądu wydającego wyrok łączny w pierwszej instancji.” Internetowy Przegląd Prawniczy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 5:64-77. [Google Scholar]
 17. Krauze, Zbigniew. 1969. „Wyrok łączny w projekcie kodeksu postępowania karnego.” Nowe Prawo 2:273-75. [Google Scholar]
 18. Krukowski, Józef. 2007. „Sądy w ogólności.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. V: Księga VII. Procesy, red. Józef Krukowski, 12-122. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 19. Kwiatkowski, Zbigniew. 1988. „Istota postępowania o wydanie wyroku łącznego.” Palestra 8-9:95-102. [Google Scholar]
 20. Lipczyńska, Maria, i Ryszard Ponikowski. 1986. Mały komentarz do kodeksu postępowania karnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 21. Manowska, Małgorzata. 2022. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 22. Marszał, Kazimierz. 1982. Przebieg procesu karnego. Katowice: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 23. Marszał, Kazimierz. 2000. „Instancyjność postępowania karnego w świetle art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.” W Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Waltosia, red. Janina Czapska, Andrzej Gaberle, Andrzej Światłowski, i in., 701-10. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN. [Google Scholar]
 24. Mierzejewski, Piotr. 2010. Kompendium postępowania karnego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 25. Peiper, Leon. 1933. „W kwestji wyroku łącznego.” Gazeta Sądowa Warszawska 33:517-18. [Google Scholar]
 26. Rogoziński, Piotr. 2016. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 27. Rozkrut, Tomasz. 2019. „Wydanie wyroku.” W Leksykon prawa kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 3048-3049. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. [Google Scholar]
 28. Rutkowska, Aleksandra, i Dariusz Rutkowski. 2020. „Połączenie spraw do łącznego rozpoznania.” W Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz, red. Olga Piaskowska, 651-52. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 29. Sztejman, Albin. 1933. „Wyrok łączny.” Gazeta Sądowa Warszawska 4:51-52. [Google Scholar]
 30. Sztychmiler, Ryszard. 2000. Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [Google Scholar]
 31. Sztychmiler, Ryszard. 2003. Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [Google Scholar]
 32. Sztychmiler, Ryszard. 2007a. „Orzeczenia sędziego.” W Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. Tomasz Rozkrut, 265-76. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. [Google Scholar]
 33. Sztychmiler, Ryszard. 2007b. „Właściwość sądu.” W Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. Tomasz Rozkrut, 35-56. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. [Google Scholar]
 34. Śliwiński, Stanisław. 1948. Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne. Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa. [Google Scholar]
 35. Światłowski, Andrzej. 2008. Jedna czy wiele procedur karnych. Sopot: Wydawnictwo ARCHE. [Google Scholar]
 36. Światłowski, Andrzej. 2015. „Wyrok łączny.” W Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Jerzy Skorupka, 1351-377. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 37. Świecki, Dariusz. 2015. „Orzekanie kary łącznej.” W Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz, red. Dariusz Świecki, 642-86. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 38. Szafrański, Władysław. 1963. „Wyrok sądowy w kościelnym procesie małżeńskim.” Prawo Kanoniczne 6, nr 1-4:213-359. [Google Scholar]
 39. Waltoś, Stanisław, i Piotr Hofmański. 2023. Proces karny. Zarys sytemu. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 40. Wędrychowski, Marek. 1999. „Postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu.” W Nowe uregulowania prawne w kodeksie postępowania karnego z 1997 r., red. Piotr Kruszyński, 407-65. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]
 41. Wiśniewski, Tadeusz. 2013. Przebieg procesu cywilnego. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora