Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 33 Nr 36 bis (2023)

Artykuły

Analiza kanonicznego procesu karnego z perspektywy minimalnych warunków zasady kontradyktoryjności

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.7148  [Google Scholar]
Opublikowane: 21.11.2023

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę zakresu obowiązywania zasady kontradyktoryjności w kanonicznym procesie karnym. W tym kontekście rozważania dotyczą minimalnych warunków kontradyktoryjności postępowania w analizowanym procesie kanonicznym w odniesieniu do jego elementów, tj. skarga jako impulsu procesowy, oznaczenie przedmiotu procesu, strony sporu i podmiot uprawniony do jego rozstrzygnięcia, równouprawnienie stron procesowych, minimum dyspozycyjności stron, organ procesowy wyposażony w atrybuty niezawisłości i bezstronności. W konkluzji należy stwierdzić, iż kanoniczny proces karno-sądowego spełnia zasadniczo minimalne warunki obowiązywania zasady kontradyktoryjności.

Bibliografia

 1. Andrzejewski, Maciej. 2012. “Dominus litis postępowania przygotowawczego-sędzia śledczy czy prokurator?” In Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości. Vol. I, edited by Damian Gil, Iwona Butryn, Agata Jakieła, et al., 120-39. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Google Scholar]
 2. Andrzejewski, Maciej. 2021. “Realizacja zasady kontradyktoryjności w kanonach Kodeksu Prawa Kanonicznego po reformie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa papieża Franciszka (dyspozycyjność i niezawisłość).” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich XXXI, 34:9-32. https://doi.org/10.32084/bskp.4417 [Google Scholar]
 3. Borek, Dariusz. 2007. “Uprawnienia i obowiązki ordynariusza w początkowej fazie wymiaru kar (kann. 1341-1342).” Prawo Kanoniczne 50, no. 3-4:255-90. [Google Scholar]
 4. Del Amo, León. 2011. “Różne stopnie i rodzaje trybunałów.” In Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, edited by Piotr Majer, 1058-1088. Kraków: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 5. Green, Thomas. 2000. “The Penal Process [cc. 1717-1731].” In New Commentary on the Code of Canon Law, edited by John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green, 1806-817. New York–Mahwah: Paulist Press. [Google Scholar]
 6. Greszata-Telusiewicz, Marta. 2013. “Zasada dyspozycyjności i inkwizycyjności w sądownictwie kościelnym.” In Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowe, edited by Mieczysław Różański, and Justyna Krzywkowska, 101-11. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [Google Scholar]
 7. Grochowina, Michał. 2013. “Dochodzenie wstępne w przypadku dimissio de statu clericali.” Kościół i Prawo 15, no. 2:77-99. [Google Scholar]
 8. Grześkowiak, Alicja. 2006. “Papież Franciszek o prawie karnym.” Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea 6:47-70. [Google Scholar]
 9. Kantor, Robert. 2012. “Zasada sprawiedliwości w posłudze sędziego kościelnego.” Studia Socialia Cracoviensia 7, no. 2:63-72. [Google Scholar]
 10. Krukowski, Józef. 2007. “Proces karny”. In Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Vol. V: Księga VII. Procesy, edited by Józef Krukowski, 400-19. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 11. Krukowski, Józef. 2011. “Wymierzanie kar w trybie administracyjnym.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich XXI, 24:76-84. [Google Scholar]
 12. Loza, Fernando. 2011. “Proces karny.” In Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, edited by Piotr Majer, 1288-298. Kraków: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 13. Miziński, Artur 2010. “Strony w kanonicznym procesie karno-sądowym według aktualnych przepisów Kościoła łacińskiego.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie III, 123-47. [Google Scholar]
 14. Miziński, Artur. 2001a. “Czynności prawne w dochodzeniu wstępnym kanoniczego postępowania karnego.” Prawo-Administracja-Kościół 6-7, no. 2-3:119-58. [Google Scholar]
 15. Miziński, Artur. 2001b. “Natura, przedmiot i podmioty dochodzenia wstępnego w kanonicznym postępowaniu karnym.” Prawo-Administracja-Kościół 5, no. 1:53-89. [Google Scholar]
 16. Miziński, Artur. 2002. “Normy własne kanonicznego procesu karnosądowego.” Prawo-Administracja-Kościół 10-11, no. 2-3:141-74. [Google Scholar]
 17. Miziński, Artur. 2003. “Elementy kanonicznego procesu karno-administracyjnego.” Roczniki Nauk Prawnych XIII, no. 2:127-59. [Google Scholar]
 18. Miziński, Artur. 2007. “Ochrona praw oskarżonego w Kościele w szczególności w kanonicznym procesie karnosądowym.” Roczniki Nauk Prawnych XVII, no. 1:141-65. [Google Scholar]
 19. Miziński, Artur. 2011. Status prawny adwokata w Kościele łaciński. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium. [Google Scholar]
 20. Núñez, Gerardo. 2013. “Procesos penales especiales. Los delicia graviora.” Ius Canonicum 53, no. 106:573-620. [Google Scholar]
 21. Pawluk, Tadeusz.1978. Kanoniczny proces karny. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej. [Google Scholar]
 22. Sánchez-Girón, José. 2014. “El proyecto de reforma del derecho penal canónico.” Ius Canonicum 54, no. 108:567-602. [Google Scholar]
 23. Syryjczyk, Jerzy. 1985. “Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II.” Prawo Kanoniczne 28, nr 1-2:85-96. [Google Scholar]
 24. Syryjczyk, Jerzy. 1991. “Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.” Prawo Kanoniczne 34, no. 3-4:147-63. [Google Scholar]
 25. Syryjczyk, Jerzy. 2008. Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. [Google Scholar]
 26. Sztychmiler, Ryszard. 2003. Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [Google Scholar]
 27. Waltoś, Stanisław, i Piotr Hofmański. 2016. Proces karny. Zarys systemu. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 28. Wróbel, Włodzimierz, and Andrzej Zoll. 2010. Polskie prawo karne. Część ogólna. Kraków: Wydawnictwo Znak. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.