Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 34 Nr 37 (2024)

Artykuły

Karta Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej a prawo rodzinne współczesnych państw europejskich

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.6079  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Tak jak zaznaczono we wstępie artykułu, Autor po przedstawieniu zasadniczych postanowień Karty Praw Rodziny ogłoszonej przez Stolicę Apostolską 22 października 1983 r. omawia kluczowe kierunki zmian w prawie rodzinnym współczesnych państw europejskich, jakie się w nich dokonały w ostatnich trzech dekadach. Do takich Autor zalicza rozwiązania dotyczące: tzw. małżeństw osób homoseksualnych; związków partnerskich między osobami tej samej płci; adopcji dzieci przez pary homoseksualne; surogacji. W tym zakresie zostały przedstawione dane dotyczące wprowadzenia omawianych rozwiązań w poszczególnych państwach europejskich uwidaczniające w ujęciu chronologicznym postępujący kierunek zmian.

Powyższe kwestie zostały uzupełnione o zagadnienia: ewolucji orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących związków między osobami homoseksualnymi, mowy nienawiści z uwagi na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz wieku legalnego współżycia seksualnego. Orzecznictwo ETPCz jest ilustrowane reprezentatywnymi przykładami wyroków, zaś dwa ostatnio wymienione zagadnienia są eksponowane w oparciu o przyjęte rozwiązania ustawowe. W ostatniej części artykułu Autor omawia reakcje polskiego prawodawcy wobec opisywanych zmian, dokonuje podsumowania i formułuje wnioski.

Bibliografia

 1. Andrzejewski, Marek. 2004. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Banaszkiewicz, Bolesław. 2004. „Problem konstytucyjnej oceny instytucjonalizacji związków homoseksualnych.” Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 2:359-66. [Google Scholar]
 3. Gose, Michael. 2002. African Charter On The Rights And Welfare Of Child. Belleville: Community Law Centre – University Of The Western Cape. [Google Scholar]
 4. Jabłoński, Mariusz. 2003. „Afrykański Regionalny System Ochrony Wolności i Praw.” W Systemy ochrony praw człowieka, red. Bogusław Banaszak, Andrzej Bisztyga, Krystian Complak, i in., 221-62. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. [Google Scholar]
 5. Jaros, Paweł J. 2012. Prawa Dziecka. Dokumenty Rady Europy. Zbiór i opracowanie. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka. [Google Scholar]
 6. Jaros, Paweł J. 2015. Prawo dziecka do rodziców (odpowiedzialności rodzicielskiej) w kontekście polskich zobowiązań międzynarodowych. Warszawa: Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego, Wydział Prawa i Administracji UKSW. [Google Scholar]
 7. Jaros, Paweł J., i Marek Michalak. 2016. Prawa Dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zbiór i opracowanie. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka. [Google Scholar]
 8. Jaros, Paweł J., i Marek Michalak. 2018. Prawa Dziecka. Dokumenty Unii Europejskiej, Zbiór i opracowanie, t. I. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka. [Google Scholar]
 9. Markovic, Aude. 2019. „Społeczny wymiar małżeństwa.” W Małżeństwo, dzieci, rodzina. Współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej, red. Grzegorz Blicharz, i Maciej Delijewski, 13-27. Warszawa: IWS. [Google Scholar]
 10. Pawliczak. Jakub. 2014. Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 11. Piotrowski, Ryszard. 2012. Ocena dopuszczalności prawnej projektów ustaw dotyczących związków partnerskich w świetle art. 18 Konstytucji RP. BAS – 890/12 (2). Biuro Analiz Sejmowych. [Google Scholar]
 12. Słyk, Jerzy. 2004. „Projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Analiza proponowanych rozwiązań.” Jurysta nr 2:13-16. [Google Scholar]
 13. Sobański, Remigiusz. 2003. „Związki partnerskie.” Forum Iuridicum nr 2:223-31. [Google Scholar]
 14. Svatoš, Roman, i Hana Konečná. 2019. „Surrogacy with respect to criminal law.” The Lawyer Quarterly. International Journal for Legal Research 9, nr 3:197-212. [Google Scholar]
 15. Wiśniewski, Leszek. 2009. „Zdanie odrębne.” W Orientacja seksualna i tożsamość płciowa, red. Roman Wieruszewski, i Mirosław Wyrzykowski, 157-63. Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo Sp. z o.o. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.