Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 34 Nr 37 (2024)

Artykuły

Zrzeczenie się apelacji przez obrońcę węzła małżeńskiego sądu apelacyjnego (kan. 1636 § 2)

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.8529  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Artykuł porusza zagadnienie zrzeczenia się apelacji przez obrońcę węzła małżeńskiego sądu apelacyjnego, która została wniesiona przez obrońcę węzła małżeńskiego sądu pierwszej instancji. Jest to problem dyskutowany obecnie w związku z reformą procesu małżeńskiego dokonaną w 2015 r. Problematykę tę należy zawsze rozważać w kontekście specyfiki kanonicznego procesu małżeńskiego, jak również w kontekście odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym także mając na względzie wymiar społeczny wydanego wyroku kościelnego, który winien ukazać prawdę na temat zaskarżonego małżeństwa. Nie ulega wątpliwości, że zrzeczenie się apelacji przez obrońcę węzła małżeńskiego sądu apelacyjnego wniesionej przez obrońcę węzła małżeńskiego sądu pierwszej instancji, wobec przedstawionych w artykule, w sposób bardzo syntetyczny, argumentów historycznych, prawnych i doktrynalnych, wydaje się być czymś wyjątkowym i nie może nigdy prowadzić do powstania niesprawiedliwości w kościelnym sądownictwie, zwłaszcza w sprawach małżeńskich. To przecież obrońca węzła małżeńskiego sądu pierwszej instancji zna sprawę od samego jej początku, śledził jej rozwój oraz przedstawiał swoje uwagi, łącznie z wniesioną apelacją do sądu kościelnego drugiej instancji, stąd też taka apelacja winna być traktowana w sposób jak najbardziej odpowiedzialny. Wskazane w artykule argumenty wynikające z obowiązującego prawa, magisterium biskupów rzymskich, stanowiska doktryny kanonistycznej, wskazują, że odrzucenie apelacji przez obrońcę węzła małżeńskiego sądu apelacyjnego wniesionej przez obrońcę węzła małżeńskiego sądu pierwszej instancji powinno być czymś naprawdę wyjątkowym i bardzo dobrze uzasadnionym. Mimo istnienia wskazanej możliwości prawnej, Autor artykułu opowiada się, aby w praktyce sądowej Kościoła analizowana norma kanoniczna nie była stosowana, przede wszystkim, z tego powodu, że została ona promulgowana, kiedy istniał obowiązek wydania dwóch wyroków pozytywnych celem zawarcia nowego małżeństwa w Kościele. Sytuacja zmieniła się po 2015 r., stąd też pojawiają się postulaty nowelizacji kan. 1636 § 2.

Bibliografia

  1. Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1958. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. III. Wyd. 3. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża. [Google Scholar]
  2. Erlebach, Grzegorz. 2018. „Niektóre aspekty apelacji w procesie zwyczajnym o nieważność małżeństwa w świetle motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus.” W VIII Ogólnopolskie Forum Sądowe: Reforma procesowa papieża Franciszka – pierwsze doświadczenia. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 12-13 czerwca 2017 roku, red. Tomasz Rozkrut, 17-44. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
  3. Llobell, Joaquín. 2016. „Questioni circa l’appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale. (Con brevi considerazioni sul “Tavolo di lavoro” per l’Italia).” Ephemerides Iuris Canonici 56, 405-48. [Google Scholar]
  4. Montini, Gianpaolo P. 2016. „«Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat» (cann. 1680 §2 e 1687 §4 MIDI): alcune considerazioni.” Periodica 105, 663-99. [Google Scholar]
  5. Montini, Gianpaolo P. 2017. „Il difensore del vincolo e l’obbligo dell’appello.” Periodica 106, 301-39. [Google Scholar]
  6. Montini, Gianpaolo P. 2023. „La rinuncia all’appello del difensore del vincolo nel nuovo processo di nullità matrimoniale (can. 1636 § 2).” Periodica 112, 1-42. [Google Scholar]
  7. Sztychmiler, Ryszard. „Komentarz do kan. 1636.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. V: Księga VII. Procesy, red. Józef Krukowski, 294-95. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
  8. Wójcik, Andrzej. 2005. „Rola aktywności obrońcy węzła małżeńskiego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.” W I. Ogólnopolskie Forum Sądowe: Urzędy sądowe – władza i służba. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 października 2004 roku, red. Tomasz Rozkrut, 89-99. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.