Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

2023: Nowe Szaty Cesarza

Artykuły

Nowe Szaty Cesarza czyli problem z „praworządnością” powołań sędziowskich od 2018 roku

 • Dagmara Pawełczyk-Woicka
DOI: https://doi.org/10.52097/ci.8506  [Google Scholar]
Opublikowane: 22.02.2024

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest implikacjom „rządów prawa” w nominacjach sędziowskich, ze szczególnym uwzględnieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Stosując strategię wprowadzania stopniowych zmian i „podawania sobie piłki”, obie instytucje umożliwiły podawanie w wątpliwość legitymacji, niezależności i bezstronności polskich sędziów powołanych po 2017 r. Doprowadziło to do poważnych reperkusji dla pewności obrotu prawnego i niezależności samych sędziów. Artykuł analizuje interpretację „nielegalności” niektórych nominacji sędziowskich w Polsce. Podkreśla zawiłą sieć prawną, która pozwoliła na takie rozwiązania, potencjalnie wpływając na podstawy praworządności.

Bibliografia

 1. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Dz. Urz. UE 2016/C 202/02. [Google Scholar]
 2. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2. Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284. [Google Scholar]
 3. Orzeczenie ETPC w sprawie Reczkowicz przeciwko Polska, skarga nr 43447/19. [Google Scholar]
 4. Orzeczenie Trybunału EFTA w sprawie E-21/16 z dnia 14 lutego 2017 r. [Google Scholar]
 5. Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej. Dz. Urz. UE 2016 C 202/01. [Google Scholar]
 6. Wyrok ETPC z 7 maja 2021 r. w sprawie Xero Floor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce (skarga nr 4907/18). [Google Scholar]
 7. Wyrok Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2019 r., sygn. PO 7/18. [Google Scholar]
 8. Wyrok Sądu z dnia 23 stycznia 2018 r. – FV / Rada (Sprawa T-639/16 P). Dz.U. C 419 z 14.11.16. [Google Scholar]
 9. Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 listopada 2019 r. A.K. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa i CP i DO przeciwko Sądowi Najwyższemu. ECLI:EU:C:2019:982. [Google Scholar]
 10. Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 czerwca 2019 r. ECLI:EU:C:2019:531. [Google Scholar]
 11. Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 czerwca 2019 r. Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. ECLI:EU:C:2019:531. [Google Scholar]
 12. Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 marca 2020 r. Erik Simpson i HG przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. ECLI:EU:C:2020:232. [Google Scholar]
 13. Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 marca 2020 r. Erik Simpson i HG przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. ECLI:EU:C:2020:232. [Google Scholar]
 14. Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2021 r. Postępowanie zainicjowane przez W.Ż. ECLI:EU:C:2021:798. [Google Scholar]
 15. Wyrok z 23 stycznia 2018 r., T-639/16 P. ECLI:EU:T:2018:22 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.