Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1 Nr 7 (2023)

Artykuły

Szkolenie sędziów w czasach Księstwa Warszawskiego

 • Robert Kucharski
DOI: https://doi.org/10.52097/ci.5831  [Google Scholar]
Opublikowane: 10.10.2023

Abstrakt

Wprowadzenie Kodeksu Napoleona na ziemiach polskich wymagało zmiany systemu kształcenia sędziów na w pełni profesjonalny. Pojawienie się nowych instytucji prawnych wymagało fachowego przygotowania sędziów w zakresie interpretacji i stosowania instytucji prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, karnego i rzeczowego. Przedmiotowy artykuł prezentuje zarys nowego systemu kształcenia sędziów i kadr wymiaru sprawiedliwości w czasach Księstwa Warszawskiego. Nowe uregulowania funkcjonowania szkoleń sędziów wprowadzone na początku XIX wieku obowiązywały stosunkowo krótko, jednak ukształtowały instytucje i praktykę dojścia do zawodu sędziego na długi czas, a w głównym zarysie funkcjonują one do dziś. Wprowadzenie nowych rozwiązań w dziedzinie sądownictwa powiązane zostało ze zmianą w podejściu do kwestii wykształcenia sędziów i sposobu ich szkolenia w czasach Księstwa Warszawskiego. Zakresem opracowania objęto także rolę, jaką w procesie usilnych starań o zorganizowanie profesjonalnego systemu kształcenia sędziów i kadr sądowniczych odegrał ojciec polskiego sądownictwa minister sprawiedliwości Feliks Łubieński.

Bibliografia

 1. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2007, vol. LXII. [Google Scholar]
 2. Bałtruszajtys G. (red.), Zarys dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808–2008, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 3. Bartel W., Kosim J., Rostocki W., Ustawodawstwo Księstwa War-szawskiego, Akty normatywne władzy najwyższej, Warszawa 1964, t. 1. [Google Scholar]
 4. Chomętowski W., Pamiętnik Feliksa hrabiego Łubieńskiego – ministra sprawiedliwości, Warszawa 1876. [Google Scholar]
 5. Cichoń P., Droga do zawodu sędziego w Księstwie Warszawskim, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2012, Kraków, T. XV. [Google Scholar]
 6. Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, t. 1, nr 11, Drukarnia Za-wadzkich, Warszawa 1808. [Google Scholar]
 7. Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego z 1807 nr 86, i z 1809 nr 75. [Google Scholar]
 8. Gazeta Krakowska z 1811, nr 7 (dodatek). [Google Scholar]
 9. Grodziski S., Wpływ Code Civil oraz innych kodyfikacji napoleońskich na ziemiach polskich, Czasopismo Prawno-Historyczne 2005, t. LVII, z. 2. [Google Scholar]
 10. Grynwaser H., Kodeks Napoleona w Polsce, Pisma, Wrocław 1951, t. I. [Google Scholar]
 11. Kallas M., Powstanie i ustrój Księstwa Warszawskiego (1807–1815). [Google Scholar]
 12. Krzymkowski M., Stosowanie przedrozbiorowego prawa polskiego w Księstwie Warszawskim w świetle orzecznictwa Sądu Kasacyjnego, Z dziejów prawa 2020, t. 13 (21). [Google Scholar]
 13. Kucharski R., Sądownictwo Księstwa Warszawskiego, Consilium Iuri-dicum 2023, nr 6. [Google Scholar]
 14. Kucharski R., Trybunał Koronny: szlachecki sąd najwyższy, Consilium Iuridicum 2023, nr 5. [Google Scholar]
 15. Leśnodorski B., Szkoła Prawa i Nauk Administracyjnych w Księstwie Warszawskim, w: Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1963. [Google Scholar]
 16. Michalski J., Studia nad reformą sądownictwa i prawa sądowego w XVIII wieku, Wrocław 1958. [Google Scholar]
 17. Oniszczuk A., Doświadczenia Księstwa Warszawskiego w zakresie edukacji prawniczej, Krytyka Prawa 2016, nr 3. [Google Scholar]
 18. Rosner A., Sędziowie i urzędnicy sądów pokoju w Księstwie War-szawskim, Przegląd Historyczny 1988, zeszyt 4. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.