Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 1–2 (2022)

Artykuły

Geneza sądów polskich

 • Robert Kucharski
DOI: https://doi.org/10.52097/ci.5656  [Google Scholar]
Opublikowane: 10.10.2023

Abstrakt

Rodowód instytucji sądowych na ziemiach polskich sięga daleko wstecz w czasy plemienne. Niniejsza praca jest próbą zarysowania
kształtowania się instytucji sądowych wymiaru sprawiedliwości na ziemiach polskich okresu plemiennego i feudalnej Monarchii Piastowskiej. Zaprezentowany został rozwój instytucji sądowych, jakie wykształciły się na ziemiach polskich, z uwzględnieniem specyfiki społecznej dla formowania się ich praktyki, organizacji i zasad ustrojowych. To w instytucjach i praktyce Polski Piastowskiej a następnie Rzeczypospolitej Szlacheckiej należy dopatrywać się prapoczątków pojęć i instytucji sądowych, które znamy współcześnie. W artykule omówiono kształtowanie się sądów w czasach rodowo-plemiennych a więc przed formalnym powstaniem Państwa Polskiego jak i w okresie piastowskim, które stanowiły zaczątek polskiego sądownictwa. Szczególnie ważna jest działalność króla Kazimierza Wielkiego, który zapoczątkował pełną działalność ustawodawczą, będącą fundamentem sądownictwa w późniejszym okresie.

Bibliografia

 1. Balzer O., Regesta ustaw polskich średniowiecznych, [w:] tegoż, Corpus iuris Polonici Medii Aevi. Program wydania zbioru ustaw polskich średniowiecznych oraz regesta tychże ustaw, Lwów 1891. [Google Scholar]
 2. Borucki M., „Temida staropolska”, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 3. Ciszewski S., „Wróżda i pojednanie”, Warszawa 1900. [Google Scholar]
 4. Dąbrowski P., „Zemsta, okup i pokora”, Lwów 1896. [Google Scholar]
 5. Dekret Gracjana, dist. 3, c. 3. [Google Scholar]
 6. Długosz J., „Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego dziełko czcigodnego Jana Długosza”, Warszawa 1975. [Google Scholar]
 7. Grzybowski K., „Historia doktryn politycznych i prawnych”, Warszawa 1968. [Google Scholar]
 8. Heck R., „Polska w okresie monarchii stanowej. Wybór tekstów”, Warszawa 1955. [Google Scholar]
 9. Isidor z Sewilii, Etymologiae, cap. 18. [Google Scholar]
 10. Kucharski R., „Zarys historii Prokuratury”, Prokuratura i Prawo nr 11 z 2021 r. [Google Scholar]
 11. Kutrzeba S., „Dawne polskie prawo sądowe w zarysie”, Warszawa 1948. [Google Scholar]
 12. Kutrzeba S., „Historia ustroju Polski w zarysie. Korona.”, Warszawa 1939, [Google Scholar]
 13. Matuszewski J., Matuszewski J., „Najstarszy zwód prawa polskiego. Das älteste polnische Gewohnheitsrechtsbuch“, Łódź 1995. [Google Scholar]
 14. Pawiński A., „O pojednaniu w zabójstwie”, Warszawa 1884. [Google Scholar]
 15. Pawlikowski M., „Sądownictwo ziemskie w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej”, Strzałków 2012. [Google Scholar]
 16. Sójka-Zielińska K., „Historia Prawa”, Warszawa 1993. [Google Scholar]
 17. Uruszczak W., „Argumenty retoryczne w Statutach Kazimierza Wielkiego”, [w:] Dawne prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla, red. J. Malec, W. Uruszczak, Kraków 1995. [Google Scholar]
 18. Uruszczak W., „Statuty Króla Kazimierza Wielkiego jako źródło prawa polskiego”, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 1999. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.