Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1 Nr 6 (2023)

Artykuły

Sądownictwo Księstwa Warszawskiego – zręby nowożytnego wymiaru sprawiedliwości

 • Robert Kucharski
Opublikowane: 07.08.2023

Abstrakt

Upadek Rzeczypospolitej Szlacheckiej na skutek wewnętrznego rozkładu politycznego i ingerencji agenturalnej państw ościennych wiązał się z końcem pewnej epoki w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości na ziemiach polskich. „Starożytne” instytucje musiały ustąpić miejsca nowym. Te zaś przyniósł Napoleon i jego nowoczesna kodyfikacja. Ich recepcja na ziemiach
polskich przyniosła ogromną zmianę zarówno w świadomości społecznej, jak i w dotychczasowym funkcjonowaniu instytucji sądowych. W treści przedmiotowego artykułu podjęta zostanie próba syntetycznego omówienia zmian, jakie zaszły wraz z powstaniem Księstwa Warszawskiego i recepcji regulacji napoleońskich w polskim sądownictwie. Ze względu na obszerność
zagadnienia, w niniejszym opracowaniu omówiony zostanie jedynie porządek organów sądowych z pominięciem prokuratury. Wprowadzenie nowych sądów wiązało się z likwidacją szlacheckich instytucji jako przestarzałych i tak naprawdę nigdy do końca niewprowadzonych jednolicie na ziemiach polskich. Opracowanie obejmuje zagadnienia podstaw prawnych i ustrojowych funkcjonowania sądów Księstwa Warszawskiego oraz ich strukturę z uwzględnieniem instytucji Sądu Kasacyjnego.

Bibliografia

 1. Akta Kancelarii Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego, Ustawa względem praw cywilnych, kryminalnych i procedury z dnia 7 lipca 1810 r., AGAD, syg. 63. [Google Scholar]
 2. Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia państwa i prawa pol-skiego, Wolters Kluwer 2009. [Google Scholar]
 3. Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa pol-skiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 4. Cichoń P., Wpływy francuskie w administracji Księstwa Warszawskie-go, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu jagiellońskiego 2013. [Google Scholar]
 5. Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego (DPKW), t. 1. [Google Scholar]
 6. Historia Państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań, 1995. [Google Scholar]
 7. Kodeks postępowania kryminalnego sądowego, 28 lipca 1810 r., AD-AD, Inwentarz 1/175, poz. 101. [Google Scholar]
 8. Korobowicz A., Polskie Sądy Najwyższe w XIX stuleciu. Sąd Kasacyj-ny Księstwa Warszawskiego (1810–1813), w: Sąd Najwyższy RP. Hi-storia i współczesność, Toruń 2007. [Google Scholar]
 9. Korobowicz A., Witkowski W., Historia ustroju i prawa polskiego (1772–1918), Wolters Kluwer, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 10. Krzyżanowski L., Historia ustroju i prawa w Polsce, Wydawnictwo Od-Nowa, Toruń 2013. [Google Scholar]
 11. Ławniczak P., Sekretariat Stanu Księstwa Warszawskiego, Archiwa–Kancelarie–Zbiory, 2013, nr 4(6). [Google Scholar]
 12. Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 13. Maciejewski T., Historia prawa sądowego Polski, Wydawnictwo Mi-scellanea, Koszalin 1998. [Google Scholar]
 14. Makiłła D., Historia prawa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 15. Oniszczuk A., Doświadczenia Księstwa Warszawskiego w zakresie edukacji prawniczej, Krytyka Prawa 2016, nr 3. [Google Scholar]
 16. Rzeczkowski A., Recepcja prawa francuskiego w Księstwie Warszaw-skim, Kortowski Przegląd Prawniczy 2018, nr 2. [Google Scholar]
 17. Smyk G., Francuskie prawo i instytucje ustrojowe w Księstwie War-szawskim, Annales Universitas Mriae Curie-Skłodowska, 2007, nr LXII. [Google Scholar]
 18. Sobociński W., Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, To-ruń 1964. [Google Scholar]
 19. Sobociński W., Księstwo Warszawskie a Cesarstwo Francuskie: za-leżność faktyczna i prawno-międzynarodowa – rezultaty przeobrażeń wewnętrznych, Przegląd Historyczny 1965, nr 56/1. [Google Scholar]
 20. Wołodkiewicz W., 200 lat Kodeksu Napoleona w Polsce – od nienawi-ści do miłości, Palestra 2008, nr 1–2. [Google Scholar]
 21. Wypis z Protokołu Sekretaryatu Stanu z dnia 12 grudnia 1807 r., D.P.K.W. z 1807 roku, nr 1. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.