Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 50 (2023)

Rozprawy i artykuły – Studia teologiczne

Chrześcijaństwo wobec doświadczenia cierpienia w świetle dialogu katolicko-zielonoświątkowego

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2023.71-86  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.12.2023

Abstrakt

Cierpienie ludzkie zyskało nową wartość wraz z nadejściem orędzia Ewangelii. Tradycyjne katolickie ujęcie tej kwestii upatruje w tym trudnym doświadczeniu źródło łaski oraz środek ku zjednoczeniu z Chrystusem. Takie postrzeganie nie sprzeciwia się możliwości i potrzebie modlitwy o jego ustanie, które jednak nie zawsze następuje. Cierpienie ostatecznie pozostaje niezgłębioną tajemnicą. Chrześcijanie pentekostalni nie są jednak jednomyślni w kwestii oceny wartości ludzkiego cierpienia jako środka, który może przynieść wierzącemu pozytywny skutek. Szczególnie widoczne w doktrynie Ruchu Wiary jest staranie o eliminowanie cierpienia choroby i niepowodzeń z życia chrześcijan. Brak zgody na wiązanie choroby z krzyżem chrześcijańskiego życia widoczny jest także w charyzmatycznej literaturze katolickiej.

Bibliografia

 1. Bosworth F.F., Chrystus Uzdrowiciel, tłum. M. Piszczek, Gorzów Wielkopolski 2000. [Google Scholar]
 2. Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 2007. [Google Scholar]
 3. Carter H., Pytania i odpowiedzi na temat Ducha Świętego, tłum. M. Zubrycka, Gorzów Wielkopolski 2015. [Google Scholar]
 4. Clark R., Uzdrowienie jest w odkupieniu. Moc Wieczerzy Pańskiej, tłum. A. Raczyńska, Ustroń 2016. [Google Scholar]
 5. Do Not Quench the Spirit. Charisms in the Life and Mission of the Church. Report of the Sixth Phase of the International Catholic–Pentecostal Dialogue: 2011-2015, „Information Service” (2016) nr 147, s. 47-62. Polski przekład: Ducha nie gaście. Charyzmaty w życiu i misji Kościoła. Raport z szóstej fazy Międzynarodowego Dialogu Katolicko-Zielonoświątkowego (2011–2015), tłum. E. Sojka, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 35 (2019) z. 1, s. 108-140. [Google Scholar]
 6. Final Report of the Dialogue between the Secretariat for Promoting Christian Unity of the Roman Catholic Church and some Classical Pentecostals 1977-1982, „Information Service” (1984) nr 55, s. 72-81. [Google Scholar]
 7. https://wdrodze.pl/article/dwa-doswiadczenia/. [Google Scholar]
 8. II Sobór Lyoński, Los umarłych [Google Scholar]
 9. Jan Paweł II, Komentarz do ksiąg Nowego Testamentu, Kraków 2012. [Google Scholar]
 10. Jan Paweł II, list apostolski Salvifici doloris. [Google Scholar]
 11. King G.R., Choroba na chwałę Bożą, „Chrześcijanin” (1983) nr 7-8, s. 19-21 [Google Scholar]
 12. Kocoł M., Doświadczenie religijne. Studium dialogu katolicko-zielonoświątkowego, Opole 2021. [Google Scholar]
 13. Komisja Doktrynalna Międzynarodowej Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, Wskazówki do posługi modlitwą o uzdrowienie, tłum. K. Tomczak, Łódź 2008. [Google Scholar]
 14. Łapiński F., W obronie smutku, „Chrześcijanin” (2019) nr 7-9, s. 33. [Google Scholar]
 15. MacNutt F., Uzdrawianie chorych, tłum. M. Komaszycki, Warszawa 1991. [Google Scholar]
 16. Meyer J., Radość – nowe oblicze, tłum. M. Zamora, Szczecin 2010. [Google Scholar]
 17. Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 2010. [Google Scholar]
 18. On Becoming a Christian: Insights from Scripture and the Patristic Writings with Some Contemporary Reflections. Report of the Fifth Phase of the International Dialogue Between Some Classical Pentecostal Churches and Leaders and the Catholic Church: 1998-2006, „Information Service” (2008) nr 129, s. 162-215. Polski przekład: Raport piątej fazy Międzynarodowego Dialogu między niektórymi klasycznymi Kościołami zielonoświątkowymi i ich przywódcami a Kościołem Rzymskokatolickim (1998-2006): O stawaniu się chrześcijaninem. Rozważania w oparciu o Pismo Święte i pisma patrystyczne oraz refleksje współczesne, tłum. T. Józefowicz, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 25 (2009) z. 2, s. 59-176. [Google Scholar]
 19. Pasek Z., Włoch W., Historia ruchu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej na ziemiach polskich, [w:] V. Synan, Historia ruchu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej, tłum. M. Wilkosz, Kraków-Szczecin 2006, s. 487-511. [Google Scholar]
 20. Pelanowski A., Umieranie ożywiające, Wrocław 2005. [Google Scholar]
 21. Przygoda W., Teologia cierpienia i choroby, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 33 (2000), s. 257-266 [Google Scholar]
 22. Rees P.S., Ból – przyjaciel czy wróg, „Chrześcijanin” (1983) nr 7-8, s. 27-30. [Google Scholar]
 23. Rosik M., Arka i Gołębica. Nurt charyzmatyczny w Kościele katolickim, Kraków 2019. [Google Scholar]
 24. Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu. [Google Scholar]
 25. Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie pokuty. [Google Scholar]
 26. Suenens L., Chrześcijanin u progu nowego wieku. Ewangelizacyjne seminarium wiary, tłum. A. Foltańska, Kraków 2006. [Google Scholar]
 27. Sullivan A., Charyzmaty i Odnowa Charyzmatyczna. Studium biblijne i teologiczne, tłum. T.M. Micewicz, Warszawa 1986. [Google Scholar]
 28. Synan V., Historia ruchu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej, tłum. M. Wilkosz, Kraków-Szczecin 2006. [Google Scholar]
 29. Wprowadzenie do nauki o Biblii oraz doktryny i praktyki ruchu zielonoświątkowego, red. E. Bednarz, R. Tomaszewski, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 30. Zieliński M., Między cierpieniem a uzdrowieniem, Łódź 2019, s. 81. [Google Scholar]
 31. Zieliński M., Rozpal wiarę a będą działy się cuda. Modlitwa o uzdrowienie w autorytecie Jezusa, Łódź 2018. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.