Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 49 (2022)

Rozprawy i artykuły – Studia teologiczne

Duchowość wybranych kantat kościelnych Jana Sebastiana Bacha

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2022.39-57  [Google Scholar]
Opublikowane: 20.12.2022

Abstrakt

Twórczość kantatowa Jana Sebastiana Bacha jest przedmiotem badań zarówno muzykologów, jak i teologów. Celem artykułu jest poszukiwanie wymiaru duchowego wybranych kantat kościelnych lipskiego kantora. Na początku zostały podane podstawowe informacje na temat kantaty jako gatunku wokalno-instrumentalnego oraz historii rozwoju twórczości kantatowej Bacha. Następnie analizie poddane zostały kantaty kościelne pt. „Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir” (BWV 131), „Himmelskönig, sei willkommen” (BWV 182), „Wo gehest du hin?” (BWV 166), „Was willst du dich betrüben” (BWV 107), Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust” (BWV 170). Głównym przedmiotem badania w oparciu o tekst niemiecki i polski oraz elementy dzieła muzycznego była treść objawienia Bożego zawarta w kompozycjach. Ważnym punktem odniesienia była idea barokowej retoryki muzycznej. W rezultacie przeprowadzonego badania stwierdzono obecność wymiaru duchowego kantat oraz ich użyteczność w przekazywaniu i przyjmowaniu treści objawienia Bożego, a także kształtowaniu życia wewnętrznego.

Bibliografia

 1. Bramorski J., Teologiczno-estetyczne wyznaczniki sakralności dzieła muzycznego, „Pro Musica Sacra” 11 (2013), s. 11-22. [Google Scholar]
 2. Brovetto C., Mezzadri L., Ferrario F., Ricca P., Historia duchowości, t. 5, Duchowość chrześcijańska czasów nowożytnych, Kraków 2005. [Google Scholar]
 3. Cantus firmus, „Mała Encyklopedia Muzyki”, Warszawa 1968, s. 155-156. [Google Scholar]
 4. Chomiński J., Fuga, „Mała Encyklopedia Muzyki”, Warszawa 1968, s. 329-333. [Google Scholar]
 5. Chomiński J., Historia harmonii i kontrapunktu, t. 3, Od XVII do XX wieku, Kraków 1990. [Google Scholar]
 6. Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K., Formy muzyczne, t. 3, Pieśń, Kraków 1974. [Google Scholar]
 7. Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K., Formy muzyczne, t. 5, Wielkie formy wokalne, Kraków 1984. [Google Scholar]
 8. Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K., Historia muzyki, cz. 1, Kraków 1989. [Google Scholar]
 9. Chrzanowski D., Zwiastowanie Słowa Bożego w świetle dokumentów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, „Roczniki Teologiczne” 64 (2017) nr 12, s. 19-30. [Google Scholar]
 10. D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. Briefwechsel, Band 5, Weimar 1934. [Google Scholar]
 11. Dąbek S., Współczesna muzyka religijna. Uwarunkowania i aspekt duchowy, „Ethos” 19 (2006) nr 1/2, s. 76-86. [Google Scholar]
 12. Dürr A., Kantaty Jana Sebastiana Bacha, tłum. A. Teske, Lublin 2004. [Google Scholar]
 13. Jędrzejski M., Nowa ewangelizacja w nauczaniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Lublin 2021. [Google Scholar]
 14. Katolicki Komentarz Biblijny, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 15. Kiwała K., Muzyka i świętość. Rekonesans, „Ethos” 27 (2014) nr 1 (105), s. 195-213. [Google Scholar]
 16. Korpanty K., Teksty religijnych kantat Jana Sebastiana Bacha i źródła ich inspiracji Religijna poezja kantatowa Picandra, „Młoda Muzykologia” 1 (2008), s. 62-78. [Google Scholar]
 17. Lucke W., Wir glauben all an einen Gott, [w:] D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Band 35, Weimar 1923, s. 172–177. [Google Scholar]
 18. Misiurek J., Protestancka duchowość, w: Leksykon duchowości katolickiej, M. Chmielewski (red.), Lublin-Kraków 2002, s. 718-719. [Google Scholar]
 19. Müller A., Duchowość i mistyka ewangelicka, „Teologia Praktyczna” 18 (2017), s. 7-23. [Google Scholar]
 20. Petzoldt M., Bach-Kommentar. Theologisch-Musikwissenschaftliche Kommentierung der geistlichen Vokalwerke Johann Sebastian Bachs, Band 1-4, Stuttgart 2004-2019. [Google Scholar]
 21. Progresja, „Mała Encyklopedia Muzyki”, Warszawa 1968, s. 834-835. [Google Scholar]
 22. Rzechowska-Klauza G., Fuga, „Encyklopedia Katolicka”, t. V, Lublin 1989, kol. 749. [Google Scholar]
 23. Szyszkowska M., Wolność, nieskończoność, wzniosłość: przestrzeń duchowa w doświadczaniu muzyki religijnej w perspektywie fenomenologicznej, „Pro Musica Sacra” 18 (2020), s. 9-26. [Google Scholar]
 24. Teksty kantat Jana Sebastiana Bacha, tłum. A. Teske, A. Teske, Lublin 2004. [Google Scholar]
 25. Twardy J., Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie, Przemyśl 2009. [Google Scholar]
 26. Wargacki S., Duchowość w kulturze ponowoczesnej, „Zeszyty Naukowe KUL” 59 (2016) nr 4 (236), s. 27-51. [Google Scholar]
 27. Wiśniewski P., Tropy, „Encyklopedia Katolicka”, t. XIX, Lublin 2013, kol. 1045. [Google Scholar]
 28. Witczyk H., Psalm 137 w kantacie «An Wasserflüssen Babylon» Jana Sebastiana Bacha i w arii «Va, pensiero» Giuseppe Verdiego, [w:] Biblia kodem kulturowym Europy, red. S. Szymik, „Analecta Biblica Lublinensia” 9, Lublin 2013, s. 11-21. [Google Scholar]
 29. Wolff Ch., Die Welt der Bach-Kantaten, Band 1-3, Stuttgart-Kassel 1996-1998. [Google Scholar]
 30. Wójcik D., ABC form muzycznych, Kraków 2006. [Google Scholar]
 31. Zawistowski P., Rozważania na temat retoryki w muzyce baroku, „Zeszyt Naukowy Filii AMFC” 2 (2003), s. 1-29. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.