Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 50 (2023)

Rozprawy i artykuły – Studia historyczne

Poświęcenie kościołów w diecezji kujawsko-kaliskiej na przykładzie parafii w Starokrzepicach

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2023.219-238  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.12.2023

Abstrakt

Pierwsza wzmianka o parafii w Starokrzepicach pochodzi z 1267 r. 30 czerwca 1818 r. papież Pius XI wydał bullę: Ex imposita nobis, na mocy której doszło do reorganizacji struktury diecezjalnej na ziemiach polskich. Wówczas parafia w Starokrzepicach została wyłączona z diecezji wrocławskiej i włączona w granice diecezji kujawsko-kaliskiej. W 1904 r. proboszczem został ks. Jan Patorski. Najważniejszymi wydarzeniami w tym okresie były pożar modrzewiowego kościoła, do którego doszło 20 października 1908 r., a także budowa nowej, murowanej świątyni (w latach 1909-1912) oraz jej poświęcenie 16 maja 1913 r. Tego aktu dokonał bp Stanisław Zdzitowiecki. Kolejne 110 lat działalności parafii zostało osadzone na wielowiekowym dziedzictwie religijnym ludności skupionej wokół okazałej świątyni.

Bibliografia

 1. Źródła archiwalne [Google Scholar]
 2. Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu [Google Scholar]
 3. Zarząd duchowy diecezji [Google Scholar]
 4. sygn. 79, Relatio visitationis Archidiaconatus Oppoliensis 1697 per Ducatus: Oppoliensem, Ratiboriensem, Teschinensem et eiusdem Districtus adiacentes (Pars II – continens archipresbytaeratus: Rosenbergensem, Magno Strelicensem, Viesdensem, Pisquicensem, Gliviciensem, Sorensem). [Google Scholar]
 5. sygn. 159, 1720. Visitatio archipresbyteratuum Archidiaconatus Oppoliensis: Oppoliensis, Falkenbergensis, Lublinicensis, Cilcensis, Rosenbergensis. [Google Scholar]
 6. Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie [Google Scholar]
 7. Akta personalne [Google Scholar]
 8. sygn. AP 8, Akta personalne ks. Franciszka Bieniasiewicza [1921-1946]. [Google Scholar]
 9. sygn. 153, Akta personalne ks. Jana Patorskiego [1920-1940]. [Google Scholar]
 10. Księgi biskupie i kurialne [Google Scholar]
 11. sygn. 102, Kwestionariusz czyli dane do rocznika jubileuszowego za lata 1926-1949. [Google Scholar]
 12. Księgi dziekańskie [Google Scholar]
 13. sygn. 123, Akta dziekana dekanatu krzepickiego tyczące się kościoła starokrzepickiego [1775-1862]. [Google Scholar]
 14. Księgi parafialne [Google Scholar]
 15. sygn. 354, Księga Bractwa ś[w.] w parafii Starokrzepice 1860 [1737-1872, 1882-1931]. [Google Scholar]
 16. Teki Patykiewicza [Google Scholar]
 17. sygn. AD III-136, Starokrzepice. [Google Scholar]
 18. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie [Google Scholar]
 19. Akta parafialne [Google Scholar]
 20. sygn. 295, Akta parafii Starokrzepice [1920-1960]. [Google Scholar]
 21. Archiwum Państwowe w Łodzi [Google Scholar]
 22. Rząd Gubernialny Piotrkowski [Google Scholar]
 23. sygn. 8051, O wyborze funkcjonariuszy dozoru rzymskokatolickiego parafii Stare Krzepice (powiat częstochowski) na 1909 i 1911 r. [Google Scholar]
 24. sygn. 10324, O budowie nowego rzymskokatolickiego kościoła parafialnego we wsi Krzepice Stare (powiat częstochowski) [1909-1910]. [Google Scholar]
 25. Archiwum parafii w Starokrzepicach [Google Scholar]
 26. [brak sygn.], Parafia Starokrzepice – rys historyczny [1897–1971]. [Google Scholar]
 27. [brak sygn.], J. Synowicz, Historia kościoła parafialnego w Starokrzepicach, 1884 r. [Google Scholar]
 28. Źródła drukowane [Google Scholar]
 29. Bulla Vixdum Poloniae unitas, „Acta Apostolicae Sedis”17 (1925), s. 521-528. [Google Scholar]
 30. Catalogus ecclesiarum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno Domini 1879, Varsaviae 1878. [Google Scholar]
 31. Codex Diplomaticus Silesiae, red. H. Markgraf, J.W. Schulte, t. 14: Liber Fundationis Episcopatus Vratislaviensis, Breslau 1889. [Google Scholar]
 32. Elenchus Cleri Saecularis ac Regularis Dioecesis Vladislaviensis seu Calisiensis pro Anno 1860, Varsaviae 1860. [Google Scholar]
 33. Elenchus Universi Cleri Dioecesis Vladislaviensis seu Calisiensis [1820], Varsaviae 1820. [Google Scholar]
 34. Heyne J., Dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau, t. 2, Breslau 1864. [Google Scholar]
 35. Kozierowski S., Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski, t. 7: P-Ż i uzupełnienie, Poznań 1928. [Google Scholar]
 36. Neuling H., Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters. Namens des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Breslau 1902. [Google Scholar]
 37. Ordo divini officii ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro Anno Domini 1861[-1863, 1870, 1899], Varsaviae 1861[-1863, 1870, 1899]. [Google Scholar]
 38. Schematismus universi venerabilis cleri saecularis et regularis dioecesis Częstochoviensis pro anno Domini 1926, Częstochoviae 1926. [Google Scholar]
 39. Schulte W., Darstellungen und Quellen zur Schlesischen Geschichte, t. 23, Breslau 1918. [Google Scholar]
 40. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, W. Walewski, F. Sulimierski, t. 11, Warszawa 1890. [Google Scholar]
 41. Czasopisma źródłowe [Google Scholar]
 42. „Biesiada Literacka” z lat 1909, 1913. [Google Scholar]
 43. „Echa Starokrzepic” z 2013 r. [Google Scholar]
 44. „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” z lat 1909, 1911, 1913. [Google Scholar]
 45. „Kronika Diecezji Włocławskiej” z 1927 r. [Google Scholar]
 46. „Kurier Warszawski” z 1913 r. [Google Scholar]
 47. „Niedziela Częstochowska” z 2015 r. [Google Scholar]
 48. „Przegląd Katolicki” z lat 1878, 1909, 1913. [Google Scholar]
 49. Opracowania [Google Scholar]
 50. Archidiecezja częstochowska. Katalog 2011, red. P. Wolnicki, Częstochowa 2012. [Google Scholar]
 51. Frątczak W., Zdzitowiecki Stanisław Kazimierz, [w:] Włocławski słownik biograficzny, red. S. Kunikowski, t. 1, Włocławek 2004, s. 186-187. [Google Scholar]
 52. Gloger Z., Encyklopedia staropolska, t. 3, Warszawa 1902. [Google Scholar]
 53. Joszko B., Dzieje kościoła św. Jadwigi Śląskiej i św. Mikołaja Biskupa w Biskupicach, „Rocznik Powiatu Oleskiego” 8 (2015), s. 90-100. [Google Scholar]
 54. Jungnitz J., Visitationsberichte der Diözese Breslau, t. 1: Archidiakonat Oppeln, Breslau 1904. [Google Scholar]
 55. Kaczmarek R., Pogorzelski Walery, [w:] Polski słownik biograficzny, red. E. Rostworowski, t. 27, 1982-1983, s. 216. [Google Scholar]
 56. Kapuściński J., Duchowieństwo parafii Dobryszyce, „Zeszyty Radomszczańskie” 9 (2014), s. 241-276. [Google Scholar]
 57. Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1968, oprac. L. Sokołowski, W. Patykiewicz, J. Walicki, Częstochowa 1968. [Google Scholar]
 58. Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1978, red. J. Związek, Częstochowa 1978. [Google Scholar]
 59. Kopiec J., Diecezja wrocławska i Olesno przez 500 laty, „Rocznik Powiatu Oleskiego” 12 (2019), s. 60-66. [Google Scholar]
 60. Kopiec J., Dekanat oleski Kościoła katolickiego na przestrzeni wieków, „Rocznik Powiatu Oleskiego” 14 (2021), s. 93-98. [Google Scholar]
 61. Kujawski W., Diecezja kujawsko-kaliska. Opracowanie historyczno-źródłoznawcze, Włocławek 2011. [Google Scholar]
 62. Kumor B., Brewe papieskie włączające Nowy Śląsk do diecezji wrocławskiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 16 (1968), s. 311-314. [Google Scholar]
 63. Kumor B., Granice metropolii i diecezji polskich (968-1939). (Cd.), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 19 (1969), s. 271-351. [Google Scholar]
 64. Muznerowski S., Krzepice w przeszłości, Włocławek 1914. [Google Scholar]
 65. Patykiewicz W., Nieznany dokument księcia Władysława Wrocławskiego z 1267 r., „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 3 (1957), z. 2, s. 390-394. [Google Scholar]
 66. Patykiewicz W., Chronologia parafii diecezji częstochowskiej, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 40 (1966) nr 3, s. 63-72. [Google Scholar]
 67. Pogorzelski W., 43 lata w kapłaństwie, Sieradz 1935. [Google Scholar]
 68. Rajman J., Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu, Kraków 1998. [Google Scholar]
 69. Rola H., Powstanie styczniowe na ziemi częstochowskiej, Katowice 1965. [Google Scholar]
 70. Rosin R., Słownik historyczno-geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu, Warszawa 1963. [Google Scholar]
 71. Seweryn J., Udział duchowieństwa diecezji kujawsko-kaliskiej w powstaniu styczniowym, Włocławek 2003. [Google Scholar]
 72. Studnicka K., Kronika wojny spisana przez ks. Walerego Pogorzelskiego, proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu, w latach 1939-1941, „Częstochowskie Teki Historyczne” 2 (2011), s. 268-280. [Google Scholar]
 73. Szymański J., Represje carskie wobec duchowieństwa diecezji kujawsko-kaliskiej po powstaniu styczniowym, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 105 (2016), s. 303-328. [Google Scholar]
 74. Urban W., Zarys dziejów diecezji wrocławskiej, Wrocław 1962. [Google Scholar]
 75. Wykaz kościołów diecezji wrocławskiej z 1667 r., oprac. J. Kopiec, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 55 (1987), s. 156-201. [Google Scholar]
 76. Związek J., Powstanie diecezji częstochowskiej, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 2 (1974), s. 13-38. [Google Scholar]
 77. Związek J., Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej, Częstochowa 1990. [Google Scholar]
 78. Związek J., Z przeszłości miasta i parafii Krzepice, [w:] Krzepice – dwie kultury – wspólna pamięć, red. E. Gut, Krzepice 2008, s. 5-21. [Google Scholar]
 79. Związek J., Starokrzepice, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 18, Lublin 2013, kol. 852. [Google Scholar]
 80. Związek J., Parafia Dobryszyce w okresie niewoli narodowej (1772-1918), „Zeszyty Radomszczańskie” 9 (2014), s. 209-240. [Google Scholar]
 81. Związek J., Religijne dzieje ziemi myszkowskiej na przestrzeni stuleci, „Zeszyty Myszkowskie” 3 (2016), s. 9-29. [Google Scholar]
 82. Netografia [Google Scholar]
 83. Pilśniak M., Starokrzepice. Kościół Przemienienia Pańskiego ma już 100 lat, [w:] https://klobuck.naszemiasto.pl/starokrzepice-kosciol-przemienienia-panskiego-ma-juz-100/ar/c1-1864614 [26.03.2023]. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.