Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 48 (2021)

Rozprawy i artykuły – Studia teologiczne

Maryja - matka, siostra i nauczycielka dziewicy konsekrowanej

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2021.99-125  [Google Scholar]
Opublikowane: 24.11.2021

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony został zagadnieniom maryjnym w kontekście życia duchowego dziewic konsekrowanych żyjących w świecie. Celem publikacji jest wzbogacenie refleksji nad tożsamością konsekrowanych w ordo virginum. Praca z zakresu eklezjologii praktycznej jest skierowana przede wszystkim do samych konsekrowanych oraz osób zajmujących się ich formacją. Najpierw została nakreślona specyfika duchowości i pobożności maryjnej a następnie refleksja została poprowadzona według trzech głównych zagadnień: Maryja jako matka oraz macierzyństwo Kościoła i konsekrowanej; Maryja jako siostra oraz tajemnica kościelnej communio; Maryja jako nauczycielka i typ Kościoła oraz warunki działania konsekrowanej in persona Ecclesiae.

 

Bibliografia

 1. Adamiak E., Traktat o Maryi, [w:] Dogmatyka, t. 2, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2006, s. 15-287. [Google Scholar]
 2. Ambroży, Wykład Ewangelii według św. Łukasza, II, 23, tłum. W. Szołdrski, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 3. Augustyn, De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej, Warszawa 1989. [Google Scholar]
 4. Balter L., Duch Święty w tajemnicy Maryi i Kościoła, [w:] Matka Jezusa pośród pielgrzymu-jącego Kościoła, red. J.S. Gajek, K. Pek, Warszawa 1993, s. 243-257. [Google Scholar]
 5. Balthasar H.U. von, Maryja w nauczaniu Kościoła i pobożności, [w:] J. Ratzinger – Bene-dykt XVI, H. Urs von Balthasar, Maryja w tajemnicy Kościoła, tłum. W. Szymona, Kraków 2007, s. 87-110. [Google Scholar]
 6. Balthasar H.U. von, Maryjny rys Kościoła, [w:] J. Ratzinger – Benedykt XVI, H. Urs von Balthasar, Maryja w tajemnicy Kościoła, tłum. W. Szymona, Kraków 2007, s. 111-128. [Google Scholar]
 7. Balthasar H.U. von, W pełni wiary, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1991. [Google Scholar]
 8. Balthazar H.U. von, Neue Klarstellungen, Mediolan 1980. [Google Scholar]
 9. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska o Eucharystii źródle i szczycie misji i życia Kościo-ła Sacramentum caritatis. [Google Scholar]
 10. Benedykt XVI, List apostolski w formie „motu proprio” ogłaszający Rok Wiary Porta fidei. [Google Scholar]
 11. Blachnicki F., Chrystus i Duch Święty u początków Kościoła. Pneumatologiczny wymiar Kościoła i jego konsekwencje pastoralne, „Znak” 28 (1976) nr 260 (2), s. 159-172. [Google Scholar]
 12. Blachnicki F., Tajemnica wielka – w Chrystusie i Kościele. Charyzmat maryjny Ruchu Świa-tło-Życie, [w:] http://www.katowice.oaza.pl/dfd/teczka/?q=tags/franciszek-blachnicki [04.11.2019]. [Google Scholar]
 13. Blachnicki F., Urzędy i służby. Funkcje dziewcząt w zgromadzeniu liturgicznym jako punkt wyjścia pracy wychowawczej, „Collectanea Theologica” (1975) t. 3, s. 61-65. [Google Scholar]
 14. Buczek J., Pneumatologia eklezjologiczna czy eklezjologia pneumatologiczna, „Resovia Sa-cra” 5 (1998), s. 25-57. [Google Scholar]
 15. Chmielewski M., Duchowość maryjna według Jana Pawła II, „Roczniki Teologii Duchowo-ści” 57 (2010) nr 2, s. 51-67. [Google Scholar]
 16. Chmielewski M., Duchowość, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, 226-232. [Google Scholar]
 17. Congar Y., Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, tłum. A. Ziernicki, Kraków 2001. [Google Scholar]
 18. Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego. Rzeka życia płynie na Wschodzie i na Zachodzie (Ap 22, 1), t. 3, tłum. L. Rutkowska, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 19. Czaja A., Jedna Osoba w wielu osobach. Pneumatologiczna eklezjologia Herberta Mühlena, Opole 1997. [Google Scholar]
 20. Czaja A., Kościół jako communio, „Pastores” 12 (2001) nr 3, s. 12-21. [Google Scholar]
 21. Czaja A., Podstawowe elementy eklezjologii communio, „Teologia praktyczna” 3 (2002), s. 44-58. [Google Scholar]
 22. Czaja A., Traktat o Kościele, [w:] Dogmatyka, t. 2, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 23. Czaja A., Wierzę w Ducha Ożywiciela – misterium zbawczego posłannictwa Ducha Święte-go, „Roczniki Teologiczne” 51 (2004) z. 2, s. 41-54. [Google Scholar]
 24. Degórski B., Duchowość monastyczna św. Ambrożego, „Vox Patrum” 18 (1998) t. 34-35, s. 69-83. [Google Scholar]
 25. Eckermann S., Kościół jako Osoba (w teologii Hansa Ursa von Balthazara), [w:] Osoba we wspólnocie. Kościół Chrystusowy, Kolekcja Communio nr 16, Poznań 2004, s. 233-242. [Google Scholar]
 26. Encyklopedia biblijna, red. P.J. Achtemeier, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 27. Ferdek B., Nasza siostra – córką i matką Pana. Mariologia jako przestrzeń syntezy dogma-tyki, Świdnica 2007. [Google Scholar]
 28. Fernandez D., Aktualność i wartości mariologii Ojców Kościoła, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 11 (1983), s. 73-91. [Google Scholar]
 29. Franciszek, Adhortacja apostolska o miłości w rodzinie Amoris laetitia. [Google Scholar]
 30. Hieronim ze Strydonu, Listy I (1-50), Wstęp i oprac. na podstawie tłumaczenia ks. Jana Czuja M. Ożóg, tekst łaciński przygotował H. Pietras, Kraków 2010. [Google Scholar]
 31. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odku-pienia Redemptionis donum. [Google Scholar]
 32. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II Christifideles laici. [Google Scholar]
 33. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o życiu konsekrowanym i jego misji w świecie Vita consecrata. [Google Scholar]
 34. Jan Paweł II, Adhortacja o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świa-ta Pastores gregis. [Google Scholar]
 35. Jan Paweł II, Encyklika o Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Ko-ścioła Redemptoris Mater. [Google Scholar]
 36. Jan Paweł II, Encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata Dominum et Vivifi-cantem. [Google Scholar]
 37. Jan Paweł II, Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła Ecclesia de Eucharystia. [Google Scholar]
 38. Jan Paweł II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego Redemptoris missio. [Google Scholar]
 39. Jan Paweł II, List apostolski z okazji roku maryjnego o godności i powołaniu kobiety Mulieris dignitatem. [Google Scholar]
 40. Jan Paweł II, Maryja a dar Ducha Świętego (Audiencja generalna, 28.05.1997), [w:] Jan Paweł II o Matce Bożej 1978-1999, red. A. Szostek, t. 4, Warszawa 1999, s. 264-266. [Google Scholar]
 41. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja o formacji kapłanów we współczesnym świecie Pastores dabo vobis. [Google Scholar]
 42. Kania W., Doktor dziewictwa – św. Ambroży, „Vox Patrum” 17 (1997) t. 32-33, s. 133-137. [Google Scholar]
 43. Katecheza papieża Franciszka, Audiencja generalna, 5 listopada 2014 roku, [w:] https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2014/documents/papa-francesco_20141105_vdienza-generale.html [21.10.2019]. [Google Scholar]
 44. Kiernikowski Z., Biskup, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 110. [Google Scholar]
 45. Kijas Z.J., Traktat o Duchu Świętym i łasce, [w:] Dogmatyka, t. 4, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2007, s. 323-654. [Google Scholar]
 46. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1983. [Google Scholar]
 47. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Pol-sce, Kraków 2001. [Google Scholar]
 48. Konferencja Episkopatu Polski, Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Poznań 2006. [Google Scholar]
 49. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, Poznań 2003. [Google Scholar]
 50. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1997. [Google Scholar]
 51. Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja na temat ordo virginum Ecclesiae Sponsae Imago, Pelplin 2019. [Google Scholar]
 52. Kongregacja Nauki Wiary, List o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia Communionis notio, [w:] https://ekai.pl/dokumenty/list-o-niektorych-aspektach-Kosciola-pojetego-jako-komunia [11.10.2019]. [Google Scholar]
 53. Kosmowski W., Komentator liturgiczny i jego posługa, Bydgoszcz 1997. [Google Scholar]
 54. Kudasiewicz J., Biblijna droga pobożności maryjnej, „Salvatoris Mater” 3 (2001) nr 2, s. 239-277. [Google Scholar]
 55. Laurentin R., Nieznany Duch Święty: odkrywanie Jego doświadczenia i Jego Osoby, tłum. M. Tarnowska, Kraków 1998. [Google Scholar]
 56. Liturgia godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego. Okres Adwentu, Okres Narodzenia Pańskiego (LG I), Poznań 1982. [Google Scholar]
 57. Marchand L., Le contenue évangelique de la dévotion mariale, „Foi & Vie” 49 (1951), s. 509-521. [Google Scholar]
 58. Maryja wzorem Kościoła oczekującego na przyjście Syna Bożego. Wywiad przeprowadzony przez Dawida Gospodarka (KAI) z Ks. Arcybiskupem Wacławem Depo, [w:] https://ekai.pl/abp-depo-maryja-wzorem-kosciola-oczekujacego-na-przyjscie-syna-bozego [12.12.2019]. [Google Scholar]
 59. Menke K.H., Incarnato nel seno della Vergine Maria. Maria nella storia di Izraele e nella Chiesa, Milano 2002. [Google Scholar]
 60. Müller A., Ecclesia – Maria. Die Einheit Marias und der Kirche, Freiburg 1955. [Google Scholar]
 61. Neuner P., Zulehner P.M., Zrozumieć Kościół. Eklezjologia praktyczna, przeł. A. Kalbar-czyk, Poznań 2016. [Google Scholar]
 62. Nissiotis A.N., The Main Ecclesiological Problem of the Second Vatican Council, „Journal of Oecumenical Studies” 2 (1965), s. 31-62. [Google Scholar]
 63. Nowak S., Polska droga maryjna, „Salvatoris Mater” 1 (1999) nr 1, s. 307-322. [Google Scholar]
 64. Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1988. [Google Scholar]
 65. Pałubska Z., Macierzyństwo duchowe w Kościele a posłuszeństwo na przykładzie osób konsekrowanych, „Roczniki Teologiczne” 55 (2008) z. 5, s. 169-193. [Google Scholar]
 66. Pałucki J., Trynitarny wymiar Kościoła. Studium patrystyczne, Lublin 2007. [Google Scholar]
 67. Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji, Kielce 2020. [Google Scholar]
 68. Paweł VI, Adhortacja apostolska o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświęt-szej Maryi Panny Marialis cultus. [Google Scholar]
 69. Paweł VI, Konstytucja apostolska wprowadzająca w życie Liturgię godzin uchwaloną de-kretem Drugiego Soboru Watykańskiego, [w:] Liturgia godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego. Okres Adwentu, Okres Narodzenia Pańskiego, Poznań 1982, s. 11-21. [Google Scholar]
 70. Paweł VI, Przemówienie na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II – 21 listopada 1964 roku, [w:] https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/przemowienia/maryja_matka_21111964 [13.11.2019]. [Google Scholar]
 71. Pek K., Ecclesiae Typus. Patrystyczna inspiracja mariologii soborowej, [w:] Matka Jezusa pośród pielgrzymującego Kościoła, red. J.S. Gajek, K. Pek, Warszawa 1993, s. 107-117. [Google Scholar]
 72. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2008. [Google Scholar]
 73. Pontyfikał Rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem świętego Soboru Powszech-nego Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI poprawiony staraniem papieża Jana Pawła II, Obrzędy konsekracji dziewic, wydanie wzorcowe, Katowice 2001. [Google Scholar]
 74. Praśkiewicz Sz.T., Wzięli Maryję do siebie. Duchowość maryjna Świętych Karmelu, Poznań 2011. [Google Scholar]
 75. Rahner H., Mariologia w patrystyce łacińskiej, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 7 (1979), s. 131-174. [Google Scholar]
 76. Ratzinger J., „Łaski pełna” – elementy biblijnej pobożności maryjnej, [w:] J. Ratzinger – Be-nedykt XVI, H. Urs von Balthasar, Maryja w tajemnicy Kościoła, tłum. W. Szymona, Kraków 2007, s. 53-69. [Google Scholar]
 77. Ratzinger J., Znak niewiasty. Wprowadzenie do encykliki Redemptoris Mater, [w:] J. Rat-zinger – Benedykt XVI, H. Urs von Balthasar, Maryja w tajemnicy Kościoła, tłum. W. Szymona, Kraków 2007, s. 31-52. [Google Scholar]
 78. Rybicki A., Maryja Uczennicą Ducha Świętego, „Salvatoris Mater” 10 (2008) nr 3, s. 66-77. [Google Scholar]
 79. Samolewicz J., Maryjna duchowość Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii, „Salvatoris Mater” 17 (2015) nr 1-4, s. 102-133. [Google Scholar]
 80. Santorski A., Eklezjologiczne elementy mariologii świętego Ambrożego, „Vox Patrum” 18 (1998) t. 34-35, s. 119-127. [Google Scholar]
 81. Siudy T., Eklezjologiczna zasada odnowy kultu maryjnego, [w:] Nauczycielka i Matka. Ad-hortacja Pawła VI „Marialis cultus” na temat rozwoju należycie pojętego kultu ma-ryjnego. Tekst i komentarze, red. S.C. Napiórkowski, Lublin 1991, s. 221-234. [Google Scholar]
 82. Siwak W., Maryja – Oblubienica Ducha Świętego (Wprowadzenie do teologii tytułu), „Re-sovia Sacra” 4 (1997), s. 37-53. [Google Scholar]
 83. Siwak W., Maryja jako Oblubienica Ducha Świętego w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Trój-ca Święta a Maryja. Materiały z sympozjum mariologicznego, Częstochowa, 6-8 IX 1999 r., red. T. Siudy, K. Pek, Częstochowa 2000, s. 201-215. [Google Scholar]
 84. Sobór Efeski, Formuła zjednoczenia, [w:] Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grec-ki, łaciński, polski, t. 1. Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325-787), red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2001, s. 177-179. [Google Scholar]
 85. Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach w Kościele Christus Dominus. [Google Scholar]
 86. Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis. [Google Scholar]
 87. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium. [Google Scholar]
 88. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium. [Google Scholar]
 89. Stypułkowska B., Biblijna katecheza o miłosierdziu skierowana do dziewic konsekrowa-nych. Przyczynek do formacji stałej, [w:] Oblicza miłosierdzia w Biblii, red. J. Jaro-min, Wrocław 2016, s. 97-122. [Google Scholar]
 90. Stypułkowska B., Biblijne przykłady ludzi wiary i modlitwy w zastosowaniu katechetycz-nym, „Polonia Sacra” 19 (2015) nr 3 (40), s. 117-139. [Google Scholar]
 91. Stypułkowska B., Indywidualne formy życia konsekrowanego w kontekście Roku życia konsekrowanego, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 43 (2015), s. 117-145. [Google Scholar]
 92. Stypułkowska B., Perspektywy dla dziewic konsekrowanych żyjących w świecie wynikające z duchowości monastycznej, „Analecta Cracoviensia” 48 (2016), s. 195-222. [Google Scholar]
 93. Stypułkowska B., Propozycje przedstawienia biblijnych przykładów wiary podczas lekcji religii i katechezy parafialnej, „Veritati et Caritati” 1 (2013), s. 50-77. [Google Scholar]
 94. Stypułkowska B., Przygotowanie dorosłych do posługi lektora w ramach katechezy biblij-nej, [w:] Teologiczne refleksje wokół tajemnicy wiary, red. R. Ceglarek, P. Macia-szek, Częstochowa 2020, s. 105-116. [Google Scholar]
 95. Stypułkowska B., Pustelnicy jako przedstawiciele indywidualnej formy życia konsekrowa-nego, „Analecta Cracoviensia” 50 (2018), s. 125-160. [Google Scholar]
 96. Stypułkowska B., Rady ewangeliczne w życiu dziewicy konsekrowanej, „Annales Canonici” 14 (2018), s. 291-321. [Google Scholar]
 97. Thurian M., Maryja Matka Pana, Figura Kościoła, tłum. E. Ogiński, Warszawa 1990. [Google Scholar]
 98. Torchalski W., Obecność Maryi w misterium Chrystusa i Kościoła w myśli teologicznej Jó-zefa Ratzingera – Benedykta XVI, Rozprawa doktorska, Kraków 2017, s. 18-32. [Google Scholar]
 99. Tronina A., Tajemnice maryjne w imionach zakonnych, „Salvatoris Mater” 10 (2008) nr 3, s. 294-302. [Google Scholar]
 100. Waluś M., Wiara kobiet. Doświadczenia, tradycje, opinie, „Roczniki Teologii Duchowości” 59 (2012) nr 4, s. 119-135. [Google Scholar]
 101. Wojtczak A., Napełniona Duchem Świętym w Wieczerniku Zielonych Świąt, „Salvatoris Mater” 10 (2008) nr 2, s. 45-69. [Google Scholar]
 102. Wołyniec W., Maryja Oblubienica Ojca według M.J. Scheebena, „Salvatoris Mater” 1 (1999) nr 1, s. 229-238. [Google Scholar]
 103. Wszołek M., Pneumahagijna zasada odnowy kultu maryjnego, [w:] Nauczycielka i Matka. Adhortacja Pawła VI Marialis cultus na temat rozwoju należycie pojętego kultu maryjnego. Tekst i komentarze, red. S.C. Napiórkowski, Lublin 1991, s. 191-220. [Google Scholar]
 104. Zadykowicz T., Modlitwa Maryi w Duchu Świętym, „Salvatoris Mater” 10 (2008) nr 3, s. 96-111. [Google Scholar]
 105. Zawada M., Maryja wzorem relacji z Duchem Świętym, „Salvatoris Mater” 10 (2008) nr 3, s. 52-65. [Google Scholar]
 106. Zmuda E., Maria jako imię zakonne, „Onomastica” 59 (2015), s. 137-151. [Google Scholar]
 107. Życiński W., Izrael i Maryja – obietnica i realizacja. Symbolika Starego Testamentu w ma-riologii nowotestamentalnej, „Polonia Sacra” 6 (2002) nr 11, s. 5-19. [Google Scholar]
 108. Życiński W., Matki Izraela typem Matki Kościoła, „Analecta Cracoviensia 45 (2013), s. 235-247. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.