Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 48 (2021)

Rozprawy i artykuły – Studia teologiczne

Maryja - matka, siostra i nauczycielka dziewicy konsekrowanej

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2021.99-125
Przesłane: 5 marca 2021
Opublikowane: 24.11.2021

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony został zagadnieniom maryjnym w kontekście życia duchowego dziewic konsekrowanych żyjących w świecie. Celem publikacji jest wzbogacenie refleksji nad tożsamością konsekrowanych w ordo virginum. Praca z zakresu eklezjologii praktycznej jest skierowana przede wszystkim do samych konsekrowanych oraz osób zajmujących się ich formacją. Najpierw została nakreślona specyfika duchowości i pobożności maryjnej a następnie refleksja została poprowadzona według trzech głównych zagadnień: Maryja jako matka oraz macierzyństwo Kościoła i konsekrowanej; Maryja jako siostra oraz tajemnica kościelnej communio; Maryja jako nauczycielka i typ Kościoła oraz warunki działania konsekrowanej in persona Ecclesiae.

 

Bibliografia

 1. Adamiak E., Traktat o Maryi, [w:] Dogmatyka, t. 2, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2006, s. 15-287.
 2. Ambroży, Wykład Ewangelii według św. Łukasza, II, 23, tłum. W. Szołdrski, Warszawa 1977.
 3. Augustyn, De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej, Warszawa 1989.
 4. Balter L., Duch Święty w tajemnicy Maryi i Kościoła, [w:] Matka Jezusa pośród pielgrzymu-jącego Kościoła, red. J.S. Gajek, K. Pek, Warszawa 1993, s. 243-257.
 5. Balthasar H.U. von, Maryja w nauczaniu Kościoła i pobożności, [w:] J. Ratzinger – Bene-dykt XVI, H. Urs von Balthasar, Maryja w tajemnicy Kościoła, tłum. W. Szymona, Kraków 2007, s. 87-110.
 6. Balthasar H.U. von, Maryjny rys Kościoła, [w:] J. Ratzinger – Benedykt XVI, H. Urs von Balthasar, Maryja w tajemnicy Kościoła, tłum. W. Szymona, Kraków 2007, s. 111-128.
 7. Balthasar H.U. von, W pełni wiary, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1991.
 8. Balthazar H.U. von, Neue Klarstellungen, Mediolan 1980.
 9. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska o Eucharystii źródle i szczycie misji i życia Kościo-ła Sacramentum caritatis.
 10. Benedykt XVI, List apostolski w formie „motu proprio” ogłaszający Rok Wiary Porta fidei.
 11. Blachnicki F., Chrystus i Duch Święty u początków Kościoła. Pneumatologiczny wymiar Kościoła i jego konsekwencje pastoralne, „Znak” 28 (1976) nr 260 (2), s. 159-172.
 12. Blachnicki F., Tajemnica wielka – w Chrystusie i Kościele. Charyzmat maryjny Ruchu Świa-tło-Życie, [w:] http://www.katowice.oaza.pl/dfd/teczka/?q=tags/franciszek-blachnicki [04.11.2019].
 13. Blachnicki F., Urzędy i służby. Funkcje dziewcząt w zgromadzeniu liturgicznym jako punkt wyjścia pracy wychowawczej, „Collectanea Theologica” (1975) t. 3, s. 61-65.
 14. Buczek J., Pneumatologia eklezjologiczna czy eklezjologia pneumatologiczna, „Resovia Sa-cra” 5 (1998), s. 25-57.
 15. Chmielewski M., Duchowość maryjna według Jana Pawła II, „Roczniki Teologii Duchowo-ści” 57 (2010) nr 2, s. 51-67.
 16. Chmielewski M., Duchowość, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, 226-232.
 17. Congar Y., Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, tłum. A. Ziernicki, Kraków 2001.
 18. Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego. Rzeka życia płynie na Wschodzie i na Zachodzie (Ap 22, 1), t. 3, tłum. L. Rutkowska, Warszawa 1996.
 19. Czaja A., Jedna Osoba w wielu osobach. Pneumatologiczna eklezjologia Herberta Mühlena, Opole 1997.
 20. Czaja A., Kościół jako communio, „Pastores” 12 (2001) nr 3, s. 12-21.
 21. Czaja A., Podstawowe elementy eklezjologii communio, „Teologia praktyczna” 3 (2002), s. 44-58.
 22. Czaja A., Traktat o Kościele, [w:] Dogmatyka, t. 2, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2006.
 23. Czaja A., Wierzę w Ducha Ożywiciela – misterium zbawczego posłannictwa Ducha Święte-go, „Roczniki Teologiczne” 51 (2004) z. 2, s. 41-54.
 24. Degórski B., Duchowość monastyczna św. Ambrożego, „Vox Patrum” 18 (1998) t. 34-35, s. 69-83.
 25. Eckermann S., Kościół jako Osoba (w teologii Hansa Ursa von Balthazara), [w:] Osoba we wspólnocie. Kościół Chrystusowy, Kolekcja Communio nr 16, Poznań 2004, s. 233-242.
 26. Encyklopedia biblijna, red. P.J. Achtemeier, Warszawa 1999.
 27. Ferdek B., Nasza siostra – córką i matką Pana. Mariologia jako przestrzeń syntezy dogma-tyki, Świdnica 2007.
 28. Fernandez D., Aktualność i wartości mariologii Ojców Kościoła, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 11 (1983), s. 73-91.
 29. Franciszek, Adhortacja apostolska o miłości w rodzinie Amoris laetitia.
 30. Hieronim ze Strydonu, Listy I (1-50), Wstęp i oprac. na podstawie tłumaczenia ks. Jana Czuja M. Ożóg, tekst łaciński przygotował H. Pietras, Kraków 2010.
 31. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odku-pienia Redemptionis donum.
 32. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II Christifideles laici.
 33. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o życiu konsekrowanym i jego misji w świecie Vita consecrata.
 34. Jan Paweł II, Adhortacja o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świa-ta Pastores gregis.
 35. Jan Paweł II, Encyklika o Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Ko-ścioła Redemptoris Mater.
 36. Jan Paweł II, Encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata Dominum et Vivifi-cantem.
 37. Jan Paweł II, Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła Ecclesia de Eucharystia.
 38. Jan Paweł II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego Redemptoris missio.
 39. Jan Paweł II, List apostolski z okazji roku maryjnego o godności i powołaniu kobiety Mulieris dignitatem.
 40. Jan Paweł II, Maryja a dar Ducha Świętego (Audiencja generalna, 28.05.1997), [w:] Jan Paweł II o Matce Bożej 1978-1999, red. A. Szostek, t. 4, Warszawa 1999, s. 264-266.
 41. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja o formacji kapłanów we współczesnym świecie Pastores dabo vobis.
 42. Kania W., Doktor dziewictwa – św. Ambroży, „Vox Patrum” 17 (1997) t. 32-33, s. 133-137.
 43. Katecheza papieża Franciszka, Audiencja generalna, 5 listopada 2014 roku, [w:] https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2014/documents/papa-francesco_20141105_vdienza-generale.html [21.10.2019].
 44. Kiernikowski Z., Biskup, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 110.
 45. Kijas Z.J., Traktat o Duchu Świętym i łasce, [w:] Dogmatyka, t. 4, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2007, s. 323-654.
 46. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1983.
 47. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Pol-sce, Kraków 2001.
 48. Konferencja Episkopatu Polski, Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Poznań 2006.
 49. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, Poznań 2003.
 50. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1997.
 51. Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja na temat ordo virginum Ecclesiae Sponsae Imago, Pelplin 2019.
 52. Kongregacja Nauki Wiary, List o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia Communionis notio, [w:] https://ekai.pl/dokumenty/list-o-niektorych-aspektach-Kosciola-pojetego-jako-komunia [11.10.2019].
 53. Kosmowski W., Komentator liturgiczny i jego posługa, Bydgoszcz 1997.
 54. Kudasiewicz J., Biblijna droga pobożności maryjnej, „Salvatoris Mater” 3 (2001) nr 2, s. 239-277.
 55. Laurentin R., Nieznany Duch Święty: odkrywanie Jego doświadczenia i Jego Osoby, tłum. M. Tarnowska, Kraków 1998.
 56. Liturgia godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego. Okres Adwentu, Okres Narodzenia Pańskiego (LG I), Poznań 1982.
 57. Marchand L., Le contenue évangelique de la dévotion mariale, „Foi & Vie” 49 (1951), s. 509-521.
 58. Maryja wzorem Kościoła oczekującego na przyjście Syna Bożego. Wywiad przeprowadzony przez Dawida Gospodarka (KAI) z Ks. Arcybiskupem Wacławem Depo, [w:] https://ekai.pl/abp-depo-maryja-wzorem-kosciola-oczekujacego-na-przyjscie-syna-bozego [12.12.2019].
 59. Menke K.H., Incarnato nel seno della Vergine Maria. Maria nella storia di Izraele e nella Chiesa, Milano 2002.
 60. Müller A., Ecclesia – Maria. Die Einheit Marias und der Kirche, Freiburg 1955.
 61. Neuner P., Zulehner P.M., Zrozumieć Kościół. Eklezjologia praktyczna, przeł. A. Kalbar-czyk, Poznań 2016.
 62. Nissiotis A.N., The Main Ecclesiological Problem of the Second Vatican Council, „Journal of Oecumenical Studies” 2 (1965), s. 31-62.
 63. Nowak S., Polska droga maryjna, „Salvatoris Mater” 1 (1999) nr 1, s. 307-322.
 64. Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1988.
 65. Pałubska Z., Macierzyństwo duchowe w Kościele a posłuszeństwo na przykładzie osób konsekrowanych, „Roczniki Teologiczne” 55 (2008) z. 5, s. 169-193.
 66. Pałucki J., Trynitarny wymiar Kościoła. Studium patrystyczne, Lublin 2007.
 67. Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji, Kielce 2020.
 68. Paweł VI, Adhortacja apostolska o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświęt-szej Maryi Panny Marialis cultus.
 69. Paweł VI, Konstytucja apostolska wprowadzająca w życie Liturgię godzin uchwaloną de-kretem Drugiego Soboru Watykańskiego, [w:] Liturgia godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego. Okres Adwentu, Okres Narodzenia Pańskiego, Poznań 1982, s. 11-21.
 70. Paweł VI, Przemówienie na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II – 21 listopada 1964 roku, [w:] https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/przemowienia/maryja_matka_21111964 [13.11.2019].
 71. Pek K., Ecclesiae Typus. Patrystyczna inspiracja mariologii soborowej, [w:] Matka Jezusa pośród pielgrzymującego Kościoła, red. J.S. Gajek, K. Pek, Warszawa 1993, s. 107-117.
 72. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2008.
 73. Pontyfikał Rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem świętego Soboru Powszech-nego Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI poprawiony staraniem papieża Jana Pawła II, Obrzędy konsekracji dziewic, wydanie wzorcowe, Katowice 2001.
 74. Praśkiewicz Sz.T., Wzięli Maryję do siebie. Duchowość maryjna Świętych Karmelu, Poznań 2011.
 75. Rahner H., Mariologia w patrystyce łacińskiej, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 7 (1979), s. 131-174.
 76. Ratzinger J., „Łaski pełna” – elementy biblijnej pobożności maryjnej, [w:] J. Ratzinger – Be-nedykt XVI, H. Urs von Balthasar, Maryja w tajemnicy Kościoła, tłum. W. Szymona, Kraków 2007, s. 53-69.
 77. Ratzinger J., Znak niewiasty. Wprowadzenie do encykliki Redemptoris Mater, [w:] J. Rat-zinger – Benedykt XVI, H. Urs von Balthasar, Maryja w tajemnicy Kościoła, tłum. W. Szymona, Kraków 2007, s. 31-52.
 78. Rybicki A., Maryja Uczennicą Ducha Świętego, „Salvatoris Mater” 10 (2008) nr 3, s. 66-77.
 79. Samolewicz J., Maryjna duchowość Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii, „Salvatoris Mater” 17 (2015) nr 1-4, s. 102-133.
 80. Santorski A., Eklezjologiczne elementy mariologii świętego Ambrożego, „Vox Patrum” 18 (1998) t. 34-35, s. 119-127.
 81. Siudy T., Eklezjologiczna zasada odnowy kultu maryjnego, [w:] Nauczycielka i Matka. Ad-hortacja Pawła VI „Marialis cultus” na temat rozwoju należycie pojętego kultu ma-ryjnego. Tekst i komentarze, red. S.C. Napiórkowski, Lublin 1991, s. 221-234.
 82. Siwak W., Maryja – Oblubienica Ducha Świętego (Wprowadzenie do teologii tytułu), „Re-sovia Sacra” 4 (1997), s. 37-53.
 83. Siwak W., Maryja jako Oblubienica Ducha Świętego w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Trój-ca Święta a Maryja. Materiały z sympozjum mariologicznego, Częstochowa, 6-8 IX 1999 r., red. T. Siudy, K. Pek, Częstochowa 2000, s. 201-215.
 84. Sobór Efeski, Formuła zjednoczenia, [w:] Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grec-ki, łaciński, polski, t. 1. Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325-787), red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2001, s. 177-179.
 85. Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach w Kościele Christus Dominus.
 86. Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis.
 87. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium.
 88. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium.
 89. Stypułkowska B., Biblijna katecheza o miłosierdziu skierowana do dziewic konsekrowa-nych. Przyczynek do formacji stałej, [w:] Oblicza miłosierdzia w Biblii, red. J. Jaro-min, Wrocław 2016, s. 97-122.
 90. Stypułkowska B., Biblijne przykłady ludzi wiary i modlitwy w zastosowaniu katechetycz-nym, „Polonia Sacra” 19 (2015) nr 3 (40), s. 117-139.
 91. Stypułkowska B., Indywidualne formy życia konsekrowanego w kontekście Roku życia konsekrowanego, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 43 (2015), s. 117-145.
 92. Stypułkowska B., Perspektywy dla dziewic konsekrowanych żyjących w świecie wynikające z duchowości monastycznej, „Analecta Cracoviensia” 48 (2016), s. 195-222.
 93. Stypułkowska B., Propozycje przedstawienia biblijnych przykładów wiary podczas lekcji religii i katechezy parafialnej, „Veritati et Caritati” 1 (2013), s. 50-77.
 94. Stypułkowska B., Przygotowanie dorosłych do posługi lektora w ramach katechezy biblij-nej, [w:] Teologiczne refleksje wokół tajemnicy wiary, red. R. Ceglarek, P. Macia-szek, Częstochowa 2020, s. 105-116.
 95. Stypułkowska B., Pustelnicy jako przedstawiciele indywidualnej formy życia konsekrowa-nego, „Analecta Cracoviensia” 50 (2018), s. 125-160.
 96. Stypułkowska B., Rady ewangeliczne w życiu dziewicy konsekrowanej, „Annales Canonici” 14 (2018), s. 291-321.
 97. Thurian M., Maryja Matka Pana, Figura Kościoła, tłum. E. Ogiński, Warszawa 1990.
 98. Torchalski W., Obecność Maryi w misterium Chrystusa i Kościoła w myśli teologicznej Jó-zefa Ratzingera – Benedykta XVI, Rozprawa doktorska, Kraków 2017, s. 18-32.
 99. Tronina A., Tajemnice maryjne w imionach zakonnych, „Salvatoris Mater” 10 (2008) nr 3, s. 294-302.
 100. Waluś M., Wiara kobiet. Doświadczenia, tradycje, opinie, „Roczniki Teologii Duchowości” 59 (2012) nr 4, s. 119-135.
 101. Wojtczak A., Napełniona Duchem Świętym w Wieczerniku Zielonych Świąt, „Salvatoris Mater” 10 (2008) nr 2, s. 45-69.
 102. Wołyniec W., Maryja Oblubienica Ojca według M.J. Scheebena, „Salvatoris Mater” 1 (1999) nr 1, s. 229-238.
 103. Wszołek M., Pneumahagijna zasada odnowy kultu maryjnego, [w:] Nauczycielka i Matka. Adhortacja Pawła VI Marialis cultus na temat rozwoju należycie pojętego kultu maryjnego. Tekst i komentarze, red. S.C. Napiórkowski, Lublin 1991, s. 191-220.
 104. Zadykowicz T., Modlitwa Maryi w Duchu Świętym, „Salvatoris Mater” 10 (2008) nr 3, s. 96-111.
 105. Zawada M., Maryja wzorem relacji z Duchem Świętym, „Salvatoris Mater” 10 (2008) nr 3, s. 52-65.
 106. Zmuda E., Maria jako imię zakonne, „Onomastica” 59 (2015), s. 137-151.
 107. Życiński W., Izrael i Maryja – obietnica i realizacja. Symbolika Starego Testamentu w ma-riologii nowotestamentalnej, „Polonia Sacra” 6 (2002) nr 11, s. 5-19.
 108. Życiński W., Matki Izraela typem Matki Kościoła, „Analecta Cracoviensia 45 (2013), s. 235-247.

Downloads

Download data is not yet available.