Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 50 (2023)

Rozprawy i artykuły – Studia teologiczne

Ekumenizm duchowy dziewicy konsekrowanej wobec podziałów chrześcijan

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2023.155-178  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.12.2023

Abstrakt

W czasie konsekracji dziewic biskup, jeśli korzysta z proponowanego w Obrzędzie konsekracji dziewic tekstu homilii, wzywa je do tego, by gorliwie modliły się do Boga o jedność chrześcijan. Zamieszczenie tego wskazania w Obrzędzie wskazuje na jego znaczenie.

Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniu ekumenizmu duchowego dziewicy konsekrowanej stającej wobec podziałów chrześcijan. Kształtuje on jej postawę służby komunii w swoim środowisku, również w obrębie Kościoła rzymskokatolickiego i w samym stanie dziewic. Punktem wyjścia do prowadzenia refleksji było przedstawienie zagrożeń i wyzwań, jakie niesie ze sobą ekumenizm (§ 1), następnie omówiony został ekumenizm duchowy (§ 2), potem zasygnalizowana została kwestia podziałów i jedności chrześcijan (§ 3), problematyka związana z korzystaniem z dóbr duchowych innych wspólnot w Kościele rzymskokatolickim (§ 4) oraz zagadnienie budowania jedności (§ 5).

Artykuł skierowany jest przede wszystkim do dziewic konsekrowanych i kandydatek do tego stanu oraz do osób odpowiedzialnych za formację, wyrażając potrzebę uwzględnienia ekumenizmu duchowego w praktyce eklezjalnej.

Bibliografia

 1. Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Medio Oriente o Kościele na Bliskim Wschodzie, komunii i świadectwie (14.09.2012). [Google Scholar]
 2. Bułgakow S., Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego, przeł. H. Paprocki, Bia-łystok-Warszawa 1992. [Google Scholar]
 3. Chmielewski M., Duchowość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, s. 226-232. [Google Scholar]
 4. D’Costa G., Żydzi w doktrynie Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II, przekł. W. Edmunds, Kraków 2022. [Google Scholar]
 5. Ferdek B., Ekumeniczny wymiar polskiej mariologii posoborowej, „Salvatoris Mater” 16 (2014) n. 1-4, s. 288-300. [Google Scholar]
 6. Franciszek, Homilia podczas Mszy świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 4 czerwca 2017 roku, OsRomPol 38 (2017) n. 6-7, s. 23-24. [Google Scholar]
 7. Franciszek, Strumień łaski Ducha. Rozważanie podczas ekumenicznego czuwania modli-tewnego z charyzmatykami, 3 czerwca 2017 roku, OsRomPol 38 (2017) n. 6-7, s. 20-22. [Google Scholar]
 8. Frejlich A., Ikona, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Encyklopedia katolicka, t. VII, red. S. Wielgus, J. Duchniewski, M. Daniluk, S. Fita, J. Misiurek, M. Rusecki, A. Stępień, A. Weiss, Lublin 1997, k. 8-11. [Google Scholar]
 9. Gręś S., Rola Maryi w dziele jedności chrześcijan, „Salvatoris Mater” 9 (2007) n. 3-4, s. 276-297. [Google Scholar]
 10. http://www.ifzk.episkopat.pl/centrum.php [18.03.2023]. [Google Scholar]
 11. http://www.jasnagora.com/wydarzenie-15541 [08.03.2023]. [Google Scholar]
 12. https://charis.info.pl/sluzba-charis-statuty/ [07.04.2023]. [Google Scholar]
 13. https://grekokatolicy.pl/grekokatolicy/ikona-bogarodzicy-z-jasnej-gory-i-belza/ [08.03.2023]. [Google Scholar]
 14. https://opactwotynieckie.pl/modlitwa-jezusowa-krok-po-kroku/ [11.03.2023]. [Google Scholar]
 15. https://tjcii.pl/2021/05/10/w-kierunku-soboru-jerozolimskiego-ii/ [11.02.2023]. [Google Scholar]
 16. https://www.ekai.pl/w-atmosferze-skandalu-o-e-bianchi-musi-opuscic-wspolnote-z-bose/ [01.03.2023]. [Google Scholar]
 17. https://www.youtube.com/watch?v=9N62T5u4isU&list=PLc481yY-XF6i3L9QbuWXv6FfpInZvnXKt&index=7&t=295s [11.03.2023]. [Google Scholar]
 18. https://www.youtube.com/watch?v=Z96a2-8_NDM&list=PLc481yY-XF6i3L9QbuWXv6FfpInZvnXKt&index=5&t=8s (11.03.2023]. [Google Scholar]
 19. II Dokument z Malines, Ekumenizm a Odnowa charyzmatyczna, red. L.J. Suenens, przekł. A. Foltańska, Kraków 2007. [Google Scholar]
 20. II Synod Plenarny, Komisja IV. Ekumenizm. [Google Scholar]
 21. Jan Paweł II, Adhortacja o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie Vita consecrata (25.03.1996). [Google Scholar]
 22. Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Asia o Jezusie Chrystusie Zbawicielu oraz Jego misji miłości i służby w Azji „aby mieli życie i mieli je w obfitości” (6.11.1991). [Google Scholar]
 23. Jan Paweł II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego Redemptoris misio (07.12.1990). [Google Scholar]
 24. Jan Paweł II, Adhortacja Nowa nadzieja dla Libanu (14.12.1995). [Google Scholar]
 25. Jan Paweł II, Przemówienie podczas nabożeństwa ekumenicznego w Lyonie (04.10.1986), w: Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumeni-zmu 1982-1998, red. S.C. Napiórkowski, K. Leśniewski, J. Leśniewska, Lublin 2000, s. 525-527. [Google Scholar]
 26. Kałużny T., Ekumenizm na drodze przemian: problemy i wyzwania, „Polonia Sacra” 17 (2013) nr 2 (33), s. 145-158. [Google Scholar]
 27. Kałużny T., Na drogach jedności. Dwustronne dialogi doktrynalne Kościoła rzymskokato-lickiego na płaszczyźnie światowej, Kraków 2012. [Google Scholar]
 28. Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Ecclesiae sponsae imago. Instrukcja na temat ordo virginum (ESI), Pelplin 2019. [Google Scholar]
 29. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus, n. 17, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1995-2000, red. J. Królikowski, Z. Zimowski, wyd. 3, Tarnów 2010, s. 74-94. [Google Scholar]
 30. Kongregacja Nauki Wiary, Informacja dotycząca wyrażenia „Kościoły siostrzane”, n. 9-12, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1995-2000, red. J. Królikowski, Z. Zimowski, Tarnów 2002, s. 70-73. [Google Scholar]
 31. Kongregacja Nauki Wiary, List Communionis notio, n. 17, w: W trosce o pełnię wiary. Do-kumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, red. J. Królikowski, Z. Zimowski, wyd. 3, Tarnów 2010, s. 470-483. [Google Scholar]
 32. Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele, Odp. 4 i 5, OsRomPol 28 (2007) n. 9, s. 58-59. [Google Scholar]
 33. Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S. J. Koza, Lublin 1996. [Google Scholar]
 34. Laskowski Ł., Uwagi o podstawach katolickiego ekumenizmu, „Veritati et Caritati” t. 3: Teologia w służbie Archidiecezji, red. M. Terka, J. Kapuściński, Ł. Laskowski, Czę-stochowa 2014, s. 41-58. [Google Scholar]
 35. Liturgia godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego, t. 1: Okres Adwentu, Okres Narodzenia Pańskiego (LG 1), Poznań 1982. [Google Scholar]
 36. Liturgia godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego, t. 2: Wielki Post, Okres Wielkanocny (LG 2), Poznań 1984. [Google Scholar]
 37. Liturgia godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego, t. 3: Okres zwykły, tygodnie I-XVII (LG 3), Poznań 1987. [Google Scholar]
 38. Liturgia godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego, t. 4: Okres zwykły, tygodnie XVIII-XXXIV (LG 4), Poznań 1988. [Google Scholar]
 39. Łosski W. N., Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, przekł. I. Brzeska, Kraków 2007. [Google Scholar]
 40. Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Komisja doktrynalna, Chrzest w Duchu Świętym, Kraków 2014 oraz opracowanie: M. Bigiel, Jezus chrzci Duchem Świętym, Łódź 1997. [Google Scholar]
 41. Mnich Kościoła Wschodniego, Modlitwa Jezusowa. Jej początek, rozwój i praktyka w tra-dycji bizantyńsko-słowiańskiej, przekł. i red. Sz. Hiżycki, Kraków-Tyniec 2015. [Google Scholar]
 42. Niparko R., Akathistos, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Encyklopedia katolicka, t. I, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973, k. 225. [Google Scholar]
 43. Nowiccy M. i M., Upili się młodym winem. Początki Odnowy w Duchu Świętym w Polsce (1975-1979), t. 1, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 44. Nowiccy M. i M., Upili się młodym winem. Przyczynek do historii Odnowy w Duchu Świę-tym w Polsce 1979-1988, t. 2, Warszawa 2022. [Google Scholar]
 45. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu z 25 marca 1993 r. (Dyrektorium ekumeniczne). [Google Scholar]
 46. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Ekumeniczny wymiar formacji pastoralnej. [Google Scholar]
 47. Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji (DK), Kielce 2020. [Google Scholar]
 48. Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Biskup i jedność chrześcijan: Vademe-cum ekumeniczne, Watykan 2022; tłum. Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu (Vademecum ekumeniczne). [Google Scholar]
 49. Pastorczyk A., Ekumenizm realistyczny. Przywracanie widzialnej jedności Kościoła według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, Kraków 2021. [Google Scholar]
 50. Pawłowski S., Hierarchia prawd w dekrecie Unitatis redintegratio, „Studia Theologica Varsaviensia UKSW” 43 (2005) n. 1, s. 173-182. [Google Scholar]
 51. Pontyfikał Rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszech-nego Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI poprawiony staraniem papieża Jana Pawła II, Obrzędy konsekracji dziewic. Wydanie wzorcowe, Katowice 2001. [Google Scholar]
 52. Ratzinger J., Sobór w drodze. Spojrzenie wstecz na drugą sesję Soboru Watykańskiego II (1964), w: J. Ratzinger, Opera Omnia, t. VII/1: O nauczaniu II Soboru Watykańskie-go. Formułowanie – Przekaz – Interpretacja, red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2016, s. 313-358. [Google Scholar]
 53. Rosik M., Arka i gołębica. Nurt charyzmatyczny w Kościele katolickim, Kraków 2019. [Google Scholar]
 54. Rosik M., Dar języków. Biblia, historia, najpiękniejsze świadectwa, Kraków 2015. [Google Scholar]
 55. Siemieniewski A., Ekumenizm – wyzwanie i zagrożenia dla Odnowy, http://teologia-duchowosci.blogspot.com/2010/05/ekumenizm-wyzwania-i-zagrozenia.html [21.03.2023]. [Google Scholar]
 56. Sionek A., Moje drogi w Panu, Kraków 2021. [Google Scholar]
 57. Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio (UR). [Google Scholar]
 58. Stypułkowska B., Biblijna katecheza o miłosierdziu skierowana do dziewic konsekrowa-nych. Przyczynek do formacji stałej, w: Oblicza miłosierdzia w Biblii, red. J. Jaromin, Wrocław 2016, s. 97-122. [Google Scholar]
 59. Stypułkowska B., Dziewictwo jako dar i zadanie dla dziewicy konsekrowanej (w druku). [Google Scholar]
 60. Stypułkowska B., Formacja teologiczna w ordo virginum, „Analecta Cracoviensia” 52 (2020), s. 89-129. [Google Scholar]
 61. Stypułkowska B., Ikona Bożego Narodzenia w katechezie biblijnej, w: Służyć (z) miłością. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi dr. hab. Antoniemu Długoszo-wi w dwudziestą piątą rocznicę sakry biskupiej, red. A. Walulik, R. Ceglarek, Z. Ma-rek, N.G. Pikuła, Częstochowa 2019, s. 317-332. [Google Scholar]
 62. Stypułkowska B., Ikona Chrztu Pańskiego w katechezie biblijnej, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 26 (2018) nr 2, s. 115-131. [Google Scholar]
 63. Stypułkowska B., Indywidualne formy życia konsekrowanego w kontekście Roku życia konsekrowanego, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 43 (2015), s. 117-145. [Google Scholar]
 64. Stypułkowska B., Maryja – matka, siostra i nauczycielka dziewicy konsekrowanej, „Często-chowskie Studia Teologiczne” 48 (2021), s. 99-125. [Google Scholar]
 65. Stypułkowska B., Perspektywy dla dziewic konsekrowanych żyjących w świecie wynikające z duchowości monastycznej, „Analecta Cracoviensia” 48 (2016), s. 195-222. [Google Scholar]
 66. Stypułkowska B., Perykopa o Przemienieniu Pańskim w katechezie biblijnej, „Częstochow-skie Studia Teologiczne” 34 (2006), s. 163-190. [Google Scholar]
 67. Stypułkowska B., Pustelnicy jako przedstawiciele indywidualnej formy życia konsekrowa-nego, „Analecta Cracoviensia” 50 (2018), s. 125-160. [Google Scholar]
 68. Stypułkowska B., Rady ewangeliczne w życiu dziewicy konsekrowanej, „Annales Canonici” 14 (2018) II, s. 291-321. [Google Scholar]
 69. Stypułkowska B., Rozeznawanie dziewicy konsekrowanej w kierownictwie duchowym, „Analecta Cracoviensia” 53 (2021), s. 31-53. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.