Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 49 (2022)

Rozprawy i artykuły – Studia teologiczne

Zachodni Ojcowie Koscioła w katechezie biblijnej. Św. Grzegorz Wielki

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2022.127-138  [Google Scholar]
Opublikowane: 20.12.2022

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest kolejną publikacją w cyklu tekstów poświęconych Ojcom Kościoła Wschodu i Zachodu w katechezie biblijnej. Zostali wybrani ci Ojcowie, których określamy tytułem wielkich doktorów Kościoła. Obszarem zainteresowania tego cyklu nie są badania patrystyczne, ani też przedstawienie w katechezie całokształtu spraw odnoszących się do danego Ojca Kościoła, ale wydobycie z życia i dzieł Ojców praktycznego zastosowania dla katechezy biblijnej. Artykuł jest poświęcony jest św. Grzegorzowi Wielkiemu, papieżowi. Przedstawiono propozycje dla katechezy biblijnej wynikające z realizacji celów dotyczących wiadomości, celów dotyczących umiejętności oraz celów dotyczących postawy. Odniesiono się też do sześciu podstawowych zadań katechezy.

Bibliografia

 1. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła Verbum Domini (30.09.2010). [Google Scholar]
 2. Benedykt XVI, Św. Grzegorz Wielki (I), Audiencja generalna, 28 maja 2008, „L’Osservatore Romano” 29 (2008), nr 7-8, s. 33-35. [Google Scholar]
 3. Benedykt XVI, Św. Grzegorz Wielki (II), Audiencja generalna, 4 czerwca 2008, „L’Osservatore Romano” 29 (2008), nr 7-8, s. 36-38. [Google Scholar]
 4. Bober A., Antologia patrystyczna, Kraków 1965. [Google Scholar]
 5. Czaja A., Podstawowe elementy eklezjologii communio, „Teologia praktyczna”, 3 (2002), s. 44-58. [Google Scholar]
 6. Czaja A., Traktat o Kościele, [w:] Dogmatyka, t. 2, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2006, s. 291-543. [Google Scholar]
 7. Drączkowski F., Patrologia, Pelplin-Lublin 1998. [Google Scholar]
 8. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi traden-dae (16.10.1979). [Google Scholar]
 9. Kongregacja Nauki Wiary, List o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia, 1992, [w:] https://ekai.pl/dokumenty/list-o-niektorych-aspektach-Kosciola-pojetego-jako-komunia [11.10.2019]. [Google Scholar]
 10. Lachowicz J., Parenetyczny wymiar wypowiedzi św. Grzegorza Wielkiego na temat kobiet biblijnych. Zarys problemu, [w:] W kręgu myśli świętego Grzegorza Wielkiego. W 1400. rocznicę śmierci (604-2004), red. L. Nieścior, „Teologia patrystyczna” 2 (2005), s. 107-115. [Google Scholar]
 11. Langkammer H., Historia interpretacji Nowego Testamentu, [w:] Metodologia Nowego Testamentu, red. Tenże, Pelplin 1994, s. 9-32. [Google Scholar]
 12. Liturgia godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego, t. II, Wielki Post, Okres wielkanocny, Poznań 1984. [Google Scholar]
 13. Liturgia godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego, t. III, okres zwykły, tygodnie I-XVII, Pallotinum 1987. [Google Scholar]
 14. Liturgia godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego, t. IV, okres zwykły, tygodnie XVIII-XXXIV, Poznań 1988. [Google Scholar]
 15. Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 16. Nieścior L., Wprowadzenie, [w:] Moralia. Komentarz do Księgi Hioba, t. 1, przekł. T. Fabi-siak, A. Strzelecka, R. Wójcik, Kraków-Tyniec 2013, s. 9-43. [Google Scholar]
 17. Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, [w:] Interpretacja Pisma Świętego w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, przekład i redakcja R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, s. 24-100. [Google Scholar]
 18. Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji, Kielce 2020. [Google Scholar]
 19. Pieszczoch Sz., Patrologia, t. 2: Ojcowie mówią, Gniezno 1994. [Google Scholar]
 20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie pod-stawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, techni-kum oraz branżowej szkoły II stopnia. Załącznik nr 1: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, [w:] „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej”, Warszawa, dnia 2 marca 2018 r., poz. 467, s. 3. [Google Scholar]
 21. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (21.11.1965). [Google Scholar]
 22. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum (18.11.1965). [Google Scholar]
 23. Sojka S., Ideał życia kapłańskiego w świetle pism świętego Grzegorza Wielkiego, Lublin 2003. [Google Scholar]
 24. Squire A., Pytając Ojców, Warszawa 1981. [Google Scholar]
 25. Starowieyski M., Wstęp, [w:] Grzegorz Wielki, Księga reguły pasterskiej, przekł. E. Szwar-cenberg-Czerny, Kraków-Tyniec 2003, s. 9-36. [Google Scholar]
 26. Stypułkowska B., Biblijna formacja katechetów, Częstochowa 2015. [Google Scholar]
 27. Stypułkowska B., Wschodni Ojcowie Kościoła w katechezie biblijnej. Św. Atanazy Aleksan-dryjski, „Veritati et Caritati” 8 (2017), s. 337-373. [Google Scholar]
 28. Stypułkowska B., Wschodni Ojcowie Kościoła w katechezie biblijnej. Św. Grzegorz z Na-zjanzu, „Veritati et Caritati” 9 (2017), s. 459-496. [Google Scholar]
 29. Stypułkowska B., Wschodni Ojcowie Kościoła w katechezie biblijnej. Św. Bazyli Wielki, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 45 (2017), s. 135-158. [Google Scholar]
 30. Stypułkowska B., Wschodni Ojcowie Kościoła w katechezie biblijnej. Św. Jan Chryzostom, „Veritati et Caritati” 10 (2018), s. 419-447. [Google Scholar]
 31. Stypułkowska B., Zachodni Ojcowie Kościoła w katechezie biblijnej. Św. Ambroży, „Resovia Sacra. Studia teologiczno-filozoficzne diecezji rzeszowskiej” 27 (2020), s. 209-237. [Google Scholar]
 32. Św. Grzegorz Wielki, Dialogi, przekł. E. Czerny, A. Świderkówna, Kraków-Tyniec 2007. [Google Scholar]
 33. Św. Grzegorz Wielki, Homilie na Ewangelie, przekł. W. Szołdrski, oprac. M. Maliński, Warszawa 1970. [Google Scholar]
 34. Św. Grzegorz Wielki, Homilie na Księgę Ezechiela, cz. 1-2, przekł. i redakcja naukowa A. Wilczyński, Kraków-Tyniec 2019. [Google Scholar]
 35. Św. Grzegorz Wielki, Księga reguły pasterskiej, przekł. E. Szwarcenberg-Czerny, Kraków-Tyniec 2003. [Google Scholar]
 36. Św. Grzegorz Wielki, Listy, t. 1-4, przekł. J. Czuj, Warszawa 1954-1955. [Google Scholar]
 37. Św. Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do Księgi Hioba, t. 1-7, przekł. T. Fabisiak, A. Strzelecka, R. Wójcik, K. Nastał, L. Gładyszewski, A. Wójcik, E. Buszewicz, S. Na-skręt, A. Wilczyński, Kraków-Tyniec 2013-2016. [Google Scholar]
 38. Verbraken P.P., Starowieyski M., Ojcowie Kościoła. Panorama patrystyczna, Warszawa 1991. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.