Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 1 (2024)

Artykuły

Kilka uwag na temat czasu pracy członka służby zagranicznej

DOI: https://doi.org/10.52097/eppism.8888  [Google Scholar]
Opublikowane: 24-05-2024

Abstrakt

W niniejszym artykule ukazane zostały wątpliwości w zakresie zgodności z Konstytucją RP oraz Europejską Kartą Społeczną przepisów ustawy o służbie zagranicznej, które przewidują, że jeżeli wymagają tego potrzeby służby zagranicznej, to członek służby zagranicznej wykonuje pracę poza normalnymi godzinami pracy, a w uzasadnionych przypadkach także w niedziele i święta, bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia i prawa do czasu wolnego w zamian za czas przepracowany. W tym celu dokonano analizy obowiązujących regulacji oraz dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego odnoszącego się do czasu pracy członka służby zagranicznej. W części końcowej sformułowano postulat zmiany przepisów o służbie zagranicznej w celu dostosowania systemu wynagradzania tej kategorii pracowników do standardów europejskich wynikających z Europejskiej Karty Społecznej.

Bibliografia

  1. Barcz J., Komentarz do ustawy z 27.7.2001 r. o służbie zagranicznej, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, 2001, 4. [Google Scholar]
  2. Binaś A., Realizacja przez Polskę wybranych praw pracowniczych zawartych w Europejskiej Karcie Społecznej, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2022, 1. [Google Scholar]
  3. Harris D., Darcy J., The European Social Charter, New York 2001. [Google Scholar]
  4. Kijewski K., Realizacja przez Polskę postanowień Europejskiej karty społecznej z 1961 r., [Google Scholar]
  5. „Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka” 2014, 3. [Google Scholar]
  6. Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 7, red. L. Florek, Warszawa 2017. [Google Scholar]
  7. Przywora B., Zgodność z Konstytucją RP rekompensat za pracę pracownika samorządowego w godzinach nadliczbowych na polecenie przełożonego, „Samorząd Terytorialny” 2018, 1–2. [Google Scholar]
  8. Świątkowski A., Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2006. [Google Scholar]
  9. Wujczyk M., (Zrewidowana) Europejska Karta Społeczna jako międzynarodowy standard chroniący prawa wynikające z systemu zabezpieczenia społecznego w okresie przemian ekonomiczno-społecznych, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2018, XVI, 3. [Google Scholar]