Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 1 (2024)

Artykuły

Służba zagraniczna w Chinach: rozważania na tle rozwiązań prawnomiędzynarodowych

DOI: https://doi.org/10.52097/eppism.8887  [Google Scholar]
Opublikowane: 24-05-2024

Abstrakt

Podstawowym aktem normatywnym regulującym problematykę służby zagranicznej w Chińskiej Republice Ludowej jest ustawa o personelu dyplomatycznym stacjonującym za granicą. Oprócz tego chiński ustawodawca uchwalił osobne przepisy w zakresie przywilejów i immunitetów konsularnych. Celem artykułu jest przybliżenie specyfiki chińskiej służby zagranicznej na tle rozwiązań przyjętych w konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych – i odpowiednio: konsularnych – oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy chińskie rozwiązania odpowiadają standardom międzynarodowym w tym zakresie.

Bibliografia

 1. lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym, red. H. Kupś, M. Szatkowski, M. Dahl, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 2. Adamczyk A., Debita M., Zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne innego kraju oraz jej miejsce w polityce zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej, „Studia Orientalne” 2018, 2(14). [Google Scholar]
 3. Azjatyckie strategie polityki międzynarodowej i regionalnej, red. J. Marszałek-Kawa, S. Gardocki, Toruń 2013. [Google Scholar]
 4. Bezpieczeństwo i jego percepcja w dyskursie społecznym i militarnym, red. D. Boćkowski, P. Goryń, K. Goryń, Białystok 2020. [Google Scholar]
 5. Liu Zhenmin, Following the Five Principles of Peaceful Coexistence and Jointly Building a Community of Common Destiny, “Chinese Journal of International Law”, 13, 3, https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmu023. [Google Scholar]
 6. Łągiewska M., Łukasiewicz J.M., Chińskie prawo rodzinne. Zagadnienia wybrane, Toruń 2020. [Google Scholar]
 7. Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 8. Widłak T., Prawo międzynarodowe z perspektywy Chin, „Gdańskie Studia Azji Wschod niej” 2013, 3. [Google Scholar]
 9. Zhao, Tingyang 趙汀陽, A Possible World of All-under-the-Heaven System: The World Order in the Past and for the Future 天下的當代性: 世界秩序的實踐和想像, Beijing 2016. [Google Scholar]
 10. 中 华 人 民 共 和 国 领 事 特 权 与 豁 免 条 例 [现 行 有 效 ], https://www.mfa.gov.cn/web/lbfw_673061/fgzl_673083/202201/t20220114_10495614.shtml [dostęp: 25.11.2022]. [Google Scholar]
 11. 中 华 人 民 共 和 国 驻 外 外 交 人 员 法 , https://www.fmprc.gov.cn/web/wjb_673085/zfxxgk_674865/zcfg/fl/201802/t20180214_9276668.shtml [dostęp: 25.11.2022]. [Google Scholar]