Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 1 (2021)

Artykuły

Jeden Bóg – wiele imion. Teologiczne interpretacje imienia Bożego w chrześcijaństwie oraz islamie

Opublikowane: 07.06.2021

Abstrakt

Since the Second Vatican Council, the question of dialogue between Christianity and Islam has taken a special development. The Church tried to get to know Islam in various ways. One of the questions arising from the output of the dialogue is as follows – are we talking about the same God or another? The article considers this issue. First, it is discussed the meaning of God’s name in the Bible, especially in the Old Testament. Then the topic of meaning of God’s name in Islam was taken up. It is complemented by the Christian message about Jesus Christ. It is in him that God makes his name definitively complete. Therefore, it should be emphasized that the interpretation of God’s nam eis different in Christianity and Islam.

Bibliografia

 1. Armstrong K., Historia Boga. 4000 lat dziejów Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, tłum. B. Cendrowska, Warszawa: Świat Książki 1996. [Google Scholar]
 2. Bielawski J., Islam, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980. [Google Scholar]
 3. Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, 2007. [Google Scholar]
 4. Chrostowski W., Bóg, Biblia, Mesjasz, Warszawa: Fronda, 2007. [Google Scholar]
 5. Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1, 2, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2002. [Google Scholar]
 6. Dembowski B., Bóg i Jego relacja do świata, Studia Philosophiae Christianae 18 (1982) 1, 63–103. [Google Scholar]
 7. Dziekan M.M., Dzieje kultury arabskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. [Google Scholar]
 8. Dziekan M.M., Symbolika arabsko-muzułmańska. Mały słownik, Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, 1997. [Google Scholar]
 9. Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1, tłum. S. Tokarski, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1988. [Google Scholar]
 10. Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, t. 3, tłum. A. Kuryś, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1997. [Google Scholar]
 11. Emerton J.A., Imiona Boga w Biblii Hebrajskiej, w: Słownik wiedzy biblijnej, red. B.M. Metzger, M.D. Coogan, tłum. zb., konsultacja wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio, 1996, 241–243. [Google Scholar]
 12. Fuller R., Imiona i nadawanie imienia, w: Słownik wiedzy biblijnej, red. B.M. Metzger, M.D. Coogan, tłum. zb., konsultacja wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio, 1996. [Google Scholar]
 13. Gilson E., Duch filozofii średniowiecznej, tłum. J. Rybałt, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1958. [Google Scholar]
 14. Jan Paweł II św., Przekroczyć próg nadziei, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1994. [Google Scholar]
 15. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła „Dominus Iesus”, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1995–2000, red. J. Królikowski, Z. Zimowski, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2002, 74–94. [Google Scholar]
 16. Kaczmarek P., Czy chrześcijanie i muzułmanie są ludami księgi?, Collectanea Theologica 84 (2014) 2, 107–120. [Google Scholar]
 17. Kaczmarek P., Intuicje mesjańskie różnych wierzeń a osoba Jezusa Chrystusa, Studia Loviciensia 15 (2013), 213–224. [Google Scholar]
 18. Kaczmarek P., Poróżnione dzieci Abrahama – kilka myśli na temat dialogu Kościoła katolickiego z islamem, Studia Loviciensia, 19 (2017), 125–137. [Google Scholar]
 19. Kaczmarek P., „Słowa-klucze” w dialogu Kościoła Rzymsko-katolickiego z islamem po Soborze Watykańskim II, Warszawskie Studia Teologiczne, 25 (2012) 1, 239–252. [Google Scholar]
 20. Koran, tłum. J. Bielawski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. [Google Scholar]
 21. Królikowski J., Syn Boży i nasz Zbawiciel, Kraków 2016. [Google Scholar]
 22. Księga Wyjścia: wstęp, przekład z oryginału, komentarz, t. 1–2, oprac. St. Łach, Poznań 1964. [Google Scholar]
 23. Léon-Dufour X., Słownik Nowego Testamentu, tłum. K. Romaniuk, Poznań: Pallottinum, 1981. [Google Scholar]
 24. Morawiec E., Odkrycie egzystencjalnej wersji metafizyki klasycznej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2004. [Google Scholar]
 25. Pelanowski A., Fale łaski. Komentarze do Ewangelii św. Łukasza, Kraków: Paganini, 2013. [Google Scholar]
 26. Rad G. von, Teologia Starego Testamentu, tłum. B. Widła, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1986. [Google Scholar]
 27. Ratzinger J., Jezus z Nazaretu. Joseph Ratzinger Opera Omnia, t. VI/1, tłum. M. Górecka, W. Szymona, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2015. [Google Scholar]
 28. Sakowicz E., Doktryna islamu, w: Czy islam jest religią terrorystów?, red. tenże, Kraków: Wydawnictwo Homo Dei, 2002, 51–97. [Google Scholar]
 29. Seńko W., Jak rozumieć filozofię średniowieczną, Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2001. [Google Scholar]
 30. Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”, Pallottinum. [Google Scholar]
 31. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei verbum”, Pallottinum. [Google Scholar]
 32. Szymik S., Imię, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, red. S. Wielgus, J. Duchniewski, M. Daniluk, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997, k. 57. [Google Scholar]
 33. Tomasz z Akwinu św., De ente et essentia, V, w: M.A. Krąpiec, Dzieła. Byt i istota, t. 11, tłum. i kom. tenże, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1994, 9–47. [Google Scholar]
 34. Wąs A., Bóg (Allah) w głównych nurtach teologii muzułmańskiej: próba odpowiedzi na pytanie: Ten sam Bóg?, Biblioteka Teologii Fundamentalnej 11 (2016), 36–57. [Google Scholar]
 35. Wojtyła K., Kazanie na Areopagu, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.