Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 124 (2015): Nasza Przeszłość

Recenzje

Czy królowa Rycheza mogła coś wiedzieć o Lublinie? Na marginesie koncepcji powstania i rozwoju organizacji kościelnej w Lublinie w XI-XIV wieku pióra Jacka Chachaja: Recenzja: Jacek Chachaj, Lublin - miasto Rychezy? Lubelskie szkice historyczne XI-XIV wieku, Wydawnictwo Werset, Lublin 2014

 • Mateusz Kosonowski
DOI: https://doi.org/10.52204/np.2015.124.265-299  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2015

Bibliografia

 1. Bader W., Die Benediktinerabtei Brauweiler bei Köln, Berlin 1937, s. 40-47, 64-72. [Google Scholar]
 2. Balzer O., Studium o Kadłubku, [w:] Tenże, Pisma pośmiertne, t. I, Lwów 1934, s. 283-296, a zwł. 284-287. [Google Scholar]
 3. Banaszkiewicz J, Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna), Wrocław 1998, s. 266-276. [Google Scholar]
 4. Baszkiewicz J, Polska czasów Łokietka, Warszawa 1968, s. 88. [Google Scholar]
 5. Bielowski A., ed. Rocznik Traski, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. II, Lwów 1872, s. 853. [Google Scholar]
 6. Bielowski A., ed Rocznik małopolski, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. III, Lwów 1878, s. 186. [Google Scholar]
 7. Bieniak J., Polska elita polityczna, cz. III A: Arbitrzy książąt – krąg rodzinny Piotra Włostowica, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, red. S.K. Kuczyński, t. IV, Warszawa 1990, s. 20. [Google Scholar]
 8. Borawska D., Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku, wyd. 2, Warszawa 2013, zwł. s. 37-50, 86n, 103-125, 143-146, 161-166. [Google Scholar]
 9. Borkowska U., Dominikanie w dziełach Jana Długosza, [w:] Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego, red. H. Gapski, cz. 1, Lublin 1998, s. 237-246. [Google Scholar]
 10. Brykowska M., Królewska kaplica Świętej Trójcy na Zamku w Lublinie w świetle badań architektonicznych i porównawczych, [w:] Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim . Historia, teologia, sztuka, konserwacja. Materiały sesji zorganizowanej w Muzeum Lubelskim 24-26 kwietnia 1997 roku, red. B. Paprocka, J. Sil, Lublin 1999, s. 25-27. [Google Scholar]
 11. Chachaj J., Lublin – miasto Rychezy? Lubelskie szkice historyczne XI-XIV wieku, Wydawnictwo Werset, Lublin 2014, ss. 202+1 mapa. [Google Scholar]
 12. Chachaj J., Początki kościołów lubelskich w świetle legend i przekazów historycznych, przedm. Cz. Deptuła, Lublin 2010. [Google Scholar]
 13. Chachaj J., Archidiakoni lubelscy do końca XIV wieku, [w:] Scientia et Fidelitate. Księga pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów – Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, Lublin 2013, s. 169-190. [Google Scholar]
 14. Chachaja J., Archidiakoni lubelscy w XV wieku, „Nasza Przeszłość”, t. 111, Kraków 2009, s. 55-83. [Google Scholar]
 15. Chachaj J., Bliżej schizmatyków niż Krakowa… Archidiakonat lubelski w XV-XVI wieku, Lublin 2012. [Google Scholar]
 16. Chmielewska K., Recepcja rzymskiej literatury antycznej w „Kronice polskiej” Mistrza Wincentego, [w:] Onus Athlanteum, s. 215-230. [Google Scholar]
 17. Dąbrowski D., Daniel Romanowicz, król Rusi (ok. 1201-1264). Biografia polityczna, Kraków 2012, s. 247n. [Google Scholar]
 18. Delimat M., Ucieczka z Polski i niemieckie losy królowej Rychezy (po 1031-1063), [w:] Docendo discimus. Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Poznań 2000, s. 77-97. [Google Scholar]
 19. Derwich M., Benedyktyński klasztor Św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, Warszawa-Wrocław 1992, zwł. s. 271, 304, 319, 326, 344, 408-410. [Google Scholar]
 20. Długosz J., Annales, libri VII-VIII, Varsaviae 1975 [Google Scholar]
 21. Dobosz J., Trzynastowieczne falsyfikaty cysterskie z Sulejowa i Jędrzejowa – motywy i okoliczności powstania, [w:] Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski, red. A. Pobóg-Lenartowicz, M. Derwich, Opole 1995, s. 225-237. [Google Scholar]
 22. Drelicharz W., Annalistyka małopolska XIII-XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny, t. 99, Kraków 2003, s. 57-65, 419-424. [Google Scholar]
 23. Dróżdż K., Kazimierz Odnowiciel. Polska w okresie upadku i odbudowy, Wodzisław Śląski 2009, zwł. s. 28-31, 37-50, 65-68, 84n, 138-149. [Google Scholar]
 24. Dziekański D.A., Początki zakonu dominikańskiego prowincji czesko-polskiej, Gdańsk 1999, s. 55-59. [Google Scholar]
 25. Dymmel P., Związki Jana Długosza z Lublinem, „Roczniki Humanistyczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, t. 48, 2000, z. 2 (specjalny – pt. Cursus mille annorum. Prace ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu, red. A. Kuźma, P. Plisiecki, L. Poniewozik), s. 99-121. [Google Scholar]
 26. Friedberg M., Ród Łabędziów w wiekach średnich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”, t. 7, 1924-1925, s. 1-100. [Google Scholar]
 27. Gieysztor A., Lestek I, II, III, [w:] Słownik starożytności słowiańskich, t. III, [Google Scholar]
 28. Gieysztor A., Bamberg i Polska w XI i XII wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 15, 1971 [Google Scholar]
 29. Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain. An Edition and Translation of „De gestis Britonnum” [Historia regum Britanniae], ed. by M.D. Reeve, transl. by N. Wright (Arthurian Studies, t. 69), Woodbridge 2007, s. 31-35 (lib. II, cap. 23-25 – równolegle tekst łac. oraz ang.). [Google Scholar]
 30. Grudziński T., Uwagi o genezie rewolucji w Polsce za Kazimierza Odnowiciela, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, t. 18, 1953, s. 23-26. [Google Scholar]
 31. Grudziński T., Ze studiów nad kroniką Galla. Rozbiór krytyczny pierwszej księgi, cz. II, Zap. Tow. Nauk. w Toruniu, t. 20, 1955, s. 43-48, 55n, 73n. [Google Scholar]
 32. Grudziński, Polityka papieża Grzegorza VII wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej (1073-1080), Toruń 1959 [Google Scholar]
 33. Gui B., Czesi i Polacy w polskiej prowincji dominikańskiej w XIII wieku, [w:] Husitstvi – Reformace – Renesance. Sbornik k 60 narozeniám Františka Šmahela, Praha 1994, s. 75-78. [Google Scholar]
 34. Gundelfinger F., Caesar in der deutschen Literatur, Berlin 1904 [Google Scholar]
 35. Gundelfinger F., Caesar, Geschichte seines Ruhms, Berlin 1925 [Google Scholar]
 36. Hałko S., Richeza, Königin von Polen Gemahlin Mie-czyslaws II (Diss. Freiburg), Freiburg 1914. [Google Scholar]
 37. Hirsch P., Lohmann H.-E., ed. Widukindi monachi Corbeiensis rerum gestarum Saxonicarum libri tres, [w:] Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, Bd. 60, Hannoverae 1935, s. 63 (lib. II, cap. 1). [Google Scholar]
 38. Hoczyk-Siwkowa S., Rozwój przestrzenny średniowiecznego Lublina, [w:] Materiały z II Międzynarodowej Sesji Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, Łódź, 18-19 października 1993, red. J. Olczak, Archeologia Historica Polona, t. III, Poznań 1996, s. 11-23, a zwł. 17. [Google Scholar]
 39. Hoczyk-Siwkowa S., Badania archeologiczne osadnictwa wczesnośredniowiecznego na wzgórzu Grodzisko (Kirkut) w Lublinie w 1968 roku, „Studia i Materiały Lubelskie”, t. 16, 2012, s. 203-205. [Google Scholar]
 40. Holder-Egger O., ed. Lamperti Annales, [w:] Lamperti monachi Hersfeldensis Opera, Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, Bd. 38, Hannoverae-Lipsiae 1894, s. 202. [Google Scholar]
 41. Holtzmann R., ed. Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon, w:] Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum nova series, Bd. 9, Berolini 1935, s. 347 n (lib. VI, cap. 59). Tłum. pol. – Kronika Thietmara, tłum., wstęp i przypisy M.Z. Jedlicki, posł. K. Ożóg, wyd. 2, Kraków 2005, s. 150. [Google Scholar]
 42. Łowmiański H., Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e, t. V, Warszawa 1973 [Google Scholar]
 43. Kętrzyński W., ed. Castellaniae Ecclesiae Plocensis, telonea episcopi Plocensis, villae capitulae Plocensis, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. V, Kraków 1888, s. 420. [Google Scholar]
 44. Kętrzyński W., Założenie i uposażenie biskupstwa płockiego, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, t. 14, 1886. [Google Scholar]
 45. Kłoczowski J., Klasztor dominikański w Lublinie w pierwszych wiekach swego istnienia w ramach prowincji polskiej (stulecia XIII-XVI), [w:] Dominikanie w Lublinie. Studia z dziejów i kultury, red. H. Gapski, Lublin 2006, s. 23-58. [Google Scholar]
 46. Kłoczowski J., Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV wieku, Lublin 1956 [Google Scholar]
 47. Kłoczowski J., Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce, Lublin 2010 [Google Scholar]
 48. Kociuba D., Naturalne uwarunkowania rozwoju przedlokacyjnego Lublina, „Archeologia Polski”, t. 54, 2009, z. 1, s. 53-58. [Google Scholar]
 49. Kochanowski J.K., ed. Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis, t. I, Warszawa 1919, nr 301 [Google Scholar]
 50. Kosonowski M., Gniezno czy Magdeburg? Ze studiów nad rywalizacją o prymat nad organizacją diecezjalną Kościoła katolickiego w Polsce w latach 30. XII wieku, „Nasza Przeszłość”, t. 121, Kraków 2014, s. 51. [Google Scholar]
 51. Kosonowski M., Dokumenty księżnej Salomei i księcia Mieszka Starego dla klasztoru Benedyktynów w Mogilnie z XVII-wiecznego kopiariusza Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Studium kry-tyczne i edycja tekstu, [w:] Signa. Studia i szkice z nauk pomocniczych historii, red. A. Marzec, M. Starzyński, Kraków 2014, s. 29-58. [Google Scholar]
 52. Kowalski M. D., Uposażenie krakowskiej kapituły katedralnej w średniowieczu, Kraków 2000 [Google Scholar]
 53. Kozłowska-Budkowa Z., ed. Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, consilium, textum rec. D. Turkowska, commentarium K. Pieradzka, libri VII-VIII, Varsaviae 1975, s. 219. [Google Scholar]
 54. Kuczyńska J., Kościół farny św. Michała w Lublinie, Źródła i Monografie Towarzystwa Naukowego KUL, t. 270, Lublin 2004. [Google Scholar]
 55. Kuraś S., ed. Zbiór dokumentów małopolskich, cz. I: Dokumenty z lat 1257-1420, Wrocław 1961, nr 28 [Google Scholar]
 56. Kutyłowska I., Rozwój Lublina w VI-XIV wieku na tle urbanizacji międzyrzecza środkowej Wisły i Bugu, Lublin 1990 [Google Scholar]
 57. Kutyłowska I., Problematyka datowania grodu na lubelskim wzgórzu, dawniej zwanym Grodzisko, obecnie Kirkut, w świetle badań wykopaliskowych z 1974 i 1976 roku, [w:] Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu. Prace dedykowane prof. Wojciechowi Szymańskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej, red. M. Dulinicz, Lublin-Warszawa 2003, s. 249-258. [Google Scholar]
 58. Kürbis B., przeł. i oprac.: Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum, ed. M. Plezia, Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. XI, Cracoviae 1994, s. 22 n (lib. I, cap. 17). Tłum. pol. – Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, Wrocław 2003, s. 30 n. [Google Scholar]
 59. Kürbis B., Holophagus. O smoku wawelskim i innych smokach, [w:] Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski, Poznań 1976, s. 163-178, a zwł. 164, 166, 177n. [Google Scholar]
 60. Labuda G., Uwiezienie insygniów koronacyjnych do Niemiec w 1031 r., [w:] Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991, s. 217-229. [Google Scholar]
 61. Labuda G., Mieszko II. Król Polski (1025-1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego, wyd. 2, Poznań 2008. [Google Scholar]
 62. Labuda G., O imionach książąt pierwszych polskich dynastii, [w:] Tenże, Studia nad początkami państwa polskiego, wyd. 2, t. II, Poznań 1988, s. 20-62. [Google Scholar]
 63. Labuda G., Jak i kiedy Kraków został stolicą Polski piastowskiej?, „Rocznik Krakowski”, t. 52, 1986. [Google Scholar]
 64. Labuda G., Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w „Rocznikach Królestwa Polskiego” Jana Długosza. Próba rekonstrukcji, Poznań 1983, s. 148. [Google Scholar]
 65. Lehr-Spławiński T., O nazwie pomorskiego grodu Wolin – Julin u ujścia Odry, „Rocznik Gdański”, t. 7-8, 1933-1934. [Google Scholar]
 66. Lewald U., Die Ezzonen. Das Schick-sal eines rheinischen Fürstengeschlechtes, „Rheinische Vierteljahrsblätter”, Bd. 43, 1979 [Google Scholar]
 67. Lewicki A., Mieszko II, Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny, t. 5, Kraków 1876 [Google Scholar]
 68. Lewicki A., Napis na paliuszu z XI wieku, „Kwartalnik Historyczny”, t. 7, 1893. [Google Scholar]
 69. Lichačev D. S., podgatowka tieksta, Powiest’ wriemiennych let, cz. I: Tiekst i pieriewod, pierewod D.S. Lichačev, B. Romanov, Moskva-Leningrad 1950. Tłum. pol. – Powieść minionych lat…. [Google Scholar]
 70. Lis A., Spory wokół biografii mistrza Wincentego Kadłubka, Lublin 2013. [Google Scholar]
 71. Łowmiański H., Początki Polski, t. VI: Polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu polskiego, cz. 1, Warszawa 1985. [Google Scholar]
 72. Maleczyński K., ed. Galli Anonymi cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. II, Cracoviae 1952, s. 41 (lib. I, cap. 18). [Google Scholar]
 73. Malewicz M.H., ed. B. Kürbis, Wstęp, [do:] Liber precum Gertrudae ducissae e Psalterio Egberti cum Kalendario oraz Monumenta Sacra Polonorum, t. II, Kraków 2002, s. 72n. [Google Scholar]
 74. Mazurkiewicz J., Ustrój i znaczenie Lublina w życiu polityczno-prawnym dawnej Polski, [w:] Lublin 1317-1967. [Google Scholar]
 75. Meysztorowicz V., L’union de Kiev avec Rome sous Grégoire VII, „Studi Gregoriani per la storia di Gregorio VII e della riforma Gregoriana”, t. 5, 1956, s. 95n. [Google Scholar]
 76. Michałowski R., Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku, wyd. 2, Warszawa 1993. [Google Scholar]
 77. Michałowska T., Ego Gertruda. Studium historycznoliterackie, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 78. Mitrus E., Początki kościoła św. Michała w Lublinie, [w:] Lublin przez wieki. Szkice z badań archeologicznych, red. E. Banasiewicz-Szykuła, A. Stachyra, B. Gosik-Tytuła (Skarby z Przeszłości, t. VI), Lublin 2004, s. 53-80. [Google Scholar]
 79. Muczkowski A., Rzyszczewski L., Helcel A.Z., Bartoszewicz J., ed. Kodeks dyplomatyczny Polski, t. I, Warszawa 1848, nr 89. [Google Scholar]
 80. Mülle W.r, Data lokacji Lublina, „Roczniki Humanistyczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, t. 9, 1960, z. 4. [Google Scholar]
 81. Myśliński K., Najstarszy Lublin – proces tworzenia się średniowiecznego miasta, „Rocznik Lubelski”, t. 9, 1966, s. 161-188. [Google Scholar]
 82. Myśliński K., Lublin w życiu gospodarczym i politycznym Polski przedrozbiorowej, [w:] Lublin 1317-1967, red. H. Zins, Lublin 1968, s. 11-15. [Google Scholar]
 83. Myśliński K., Problemy terytorialne w stosunkach między Polską i księstwem halicko-włodzimierskim w XIII wieku, [w:] Nihil superfluum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 231-233. [Google Scholar]
 84. Myślińskiego K., Najstarsza miejska historia Lubelszczyzny w świetle dokumentu Konrada mazowieckiego z roku około 1239, [w:] Studia historyczne. Księga Jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin prof. dra Stanisława Arnolda, Warszawa 1965, s. 288-300, a zwł. s. 290-294, 298-300. [Google Scholar]
 85. Myśliński K., Wójt dziedziczny i rada miejska w Lublinie w świetle źródeł pisanych, Lublin 1962. [Google Scholar]
 86. Pac G., Horror dyplomatyczny. Problem autentyczności i datacji grupy dyplomów brauweilerskich, w tym dokumentu Rychezy z datą 1054 r., „Studia Źródłoznawcze”, t. 52, 2014, s. 91-101. [Google Scholar]
 87. Piekosiński F., Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. I: 1178-1386, Kraków 1876, nr 10, s. 16; t. II: 1153-1333, Kraków 1886, nr 376, s. 16-18. [Google Scholar]
 88. Piekosiński F., Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, cz. II, Kraków 1874, nr 557. [Google Scholar]
 89. Plezia M., Palatyn Piotr Włostowic – sylwetka z dziejów Śląska w XII wieku, Warszawa 1947, s. 15-19. [Google Scholar]
 90. Plisiecki P., Co może oznaczać herb Lublina?, „Roczniki Humanistyczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, t. 61, 2014, z. 2, s. 13-24. [Google Scholar]
 91. Plisiecki P., Początki organizacji kościelnej w średniowiecznym Lublinie, „Roczniki Humanistyczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, t. 59, 2012, z. 2, s. 249-263. [Google Scholar]
 92. Plisiecki P., Początki organizacji kościelnej w średniowiecznym Lublinie, „Kwartalnik Historyczny” , t. 119, 2012, nr 2, s. 377-381. [Google Scholar]
 93. Plisiecki, Czy w Lublinie istniała tzw. Górka Dominikańska?, „Rocznik Lubelski”, t. 38, 2011, s. 211-216. [Google Scholar]
 94. Polak W., Dominikanie lubelscy w przekazie „Liber beneficiorum” Jana Długosza, [w:] Dominikanie w Lublinie, s. 73-98. [Google Scholar]
 95. Poppe A., Powieść doroczna, [w:] Słownik starożytności słowiańskich, t. IV, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 259-265. [Google Scholar]
 96. Pospieszyńska A., Mieszko II a Niemcy, „Roczniki Historyczne”, t. 14, 1938. [Google Scholar]
 97. Przezdziecki A. N., ed. J. Długosz, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis nunc primum e codice autographco editus, t. III: Monasteria (Ioannis Długosz Seniori Canonici Cracoviensis Opera omnia, t. IX), Kraków 1864, s. 459. [Google Scholar]
 98. Ptaśnik J., ed. Monumenta Poloniae Vaticana, t. I: Acta Camerae Apostolicae, vol. 1: 1207-1344, Cracoviae 1913. [Google Scholar]
 99. Rosik S., Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek), Wrocław 2010. [Google Scholar]
 100. Rospond S., Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984. [Google Scholar]
 101. Rozwałka A., Lubelskie wzgórze staromiejskie w procesie formowania średniowiecznego miasta, Lublin 1997. [Google Scholar]
 102. Rozwałka A., Niedźwiadek R., Stasiak M., Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego, Origines Polonorum, t. I, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 103. Różycka-Bryzek A., Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy Zamku Lubelskiego, Warszawa 1983. [Google Scholar]
 104. Rutkowska-Płachcińska A., Annales S. Crucis, Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. XII, Cracoviae 1996. [Google Scholar]
 105. Samsonowicz A., Julia, [w:] Słownik starożytności słowiańskich, t. II, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964. [Google Scholar]
 106. Schmeidler B., ed. Helmoldi presbyteri Bozoviensis Chronica Slavorum, [w:] Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, Bd. 32, Hannoverae 1937, s. 74. [Google Scholar]
 107. Schreiner P., Królowa Rycheza, Polska i Nadrenia – Stosunki między Polakami a Niemcami w XI wieku [Königin Richeza, Polen und das Rheinland – Historische Beziehungen zwischen Deutschen und Polen im 11. Jahrhundert], Poznań-Pulheim 1996. [Google Scholar]
 108. Sielicki F., Wstęp, [do:] Powieść minionych lat. Najstarsza kronika kijowska, przeł. i oprac. Tenże, Wodzisław Śląski 2014, s. 12-15. [Google Scholar]
 109. Skwierczyński K., Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna), Wrocław 2005, s. 42-68. [Google Scholar]
 110. Słupecki L. P., Krak i Wanda przed Kadłubkiem, w czasach Kadłubka, u Kadłubka i po Kadłubku, [w:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wójtowicz (Studia Staropolskie. Nowa Seria), Warszawa 2009, s. 160-190. [Google Scholar]
 111. Sochacki J., Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a Cesarstwem Rzymskim w latach 963-1102, wyd. 2, Wodzisław Śląski 2014, s. 70-88, a zwł. 81-88. [Google Scholar]
 112. Spież J.A., Średniowieczne świadectwa życia i kultu błogosławionego Czesława, [w:] Dominikanie w środkowej Europie w XIII-XV wieku. Aktywność duszpasterska i kultura intelektualna, red. J. Kłoczowski, J.A. Spież OP, Poznań 2002, s. 87 nn. [Google Scholar]
 113. Teterycz-Puzio A., Na rozstajnych drogach. Mazowsze a Małopolska w latach 1138-1313, Słupsk 2012. [Google Scholar]
 114. Strzelczyk J., Gerwazy z Tilbury. Studium z dziejów uczoności geograficznej w średniowieczu, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 157-161. [Google Scholar]
 115. Strzelczyk J., Ut ab ipsis indigenis accipi. W kwestii polskiego informatora Gerwazego z Tilbury, „Przegląd Zachodniopomorski”, t. 21, 2006, z. 4, s. 57-70. [Google Scholar]
 116. Sułowski Z., Przedlokacyjny Lublin w świetle źródeł pisanych, [w:] Dzieje Lublina. Próba syntezy, red. J. Mazurkiewicz, t. I, Lublin 1965, s. 30-42. [Google Scholar]
 117. Szachmatow A., ed. Ipatjevskaja letopis, wyd. II, S. Petersburg 1908, kol. 909-910. [Google Scholar]
 118. Urbańczyk S., Juliusza (Cezara) włócznia, [w:] Słownik starożytności słowiańskich, t. II. [Google Scholar]
 119. Szymański J., Dokument lokacyjny Władysława Łokietka dla Lublina z 1317 roku (Aneks), [w:] Lublin 1317-1967, s. 282-287. [Google Scholar]
 120. Waitz G., ed. Fundatio Brunvilarensis monasterii – Brunwilarensis monasterii fundatorum actus, Scriptores, Bd. 14, Hannoverae 1883, s. 137. [Google Scholar]
 121. Warchoł S., Pochodzenie i znaczenie nazwy Lublin, „Rocznik Lubelski”, t. 4, 1961. [Google Scholar]
 122. Wasilewski T., Łabędzie, [w:] Słownik starożytności słowiańskich, t. III. [Google Scholar]
 123. Wenta J., O „stróżach” testamentu Bolesława Krzywoustego, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. VIII, Warszawa 1999, s. 106n. [Google Scholar]
 124. Wędzki A., Lublin (II), [w:] Słownik starożytności słowiańskich, t. III, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967. [Google Scholar]
 125. Wierzchowski G., Dzieje klasztoru dominikanów w Sieradzu od lat 30. XIII wieku do 1864 roku, Sieradz 2012. [Google Scholar]
 126. Wierzchowski G., Podstawy materialne klasztoru dominikanów w Sieradzu w świetle kopiariusza klasztornego z początku XVII wieku, „nasza Przeszłość”, t. 121, Kraków 2014, s. 131n. [Google Scholar]
 127. Wiszewski P., Domus Boleslai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku), Wrocław 2008. [Google Scholar]
 128. Wikarjak J. i Liman K., ed. Ebonis Vita S. Ottonis episcopi Babenbergensis, MPH s. n., t. VII, fasc. 2, Warszawa 1966 [Google Scholar]
 129. Włodarski B., Polska i Ruś 1194-1340, Warszawa 1966. [Google Scholar]
 130. Wood S., The Proprietary Church in the Medieval West, Oxford 2006. [Google Scholar]
 131. Wyrozumski J., Święty Gereon i próba zaszczepienia jego kultu w Polsce, „Studia Wawe-liana”, t. 4, 1995, s. 5-12. [Google Scholar]
 132. Zakrzewski I., ed. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. II, Poznań 1879, nr 810, s. 172n; nr 825. [Google Scholar]
 133. Zathey J., Katalog rękopisów średniowiecznej Biblioteki Kórnickiej, Wrocław 1963, nr 802. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.