Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 (2021)

Artykuły

Przestępstwa cudzoziemców

 • Tomasz Góra
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5351  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-03-23

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie wskazanej w tytule kategorii przestępstw w ujęciu historycznym oraz współczesnym. Omówiono w nim następujące zagadnienia: pojęcie cudzoziemca, przestępstwa popełniane przez cudzoziemców, ich klasyfikacja uzupełniona statystykami właściwych organów i służb oraz przeciwdziałanie przestępstwom. Autor postara się ocenić, w jaki sposób przestępstwa popełniane przez cudzoziemców wpływają na ogólną przestępczość w Polsce. W tym zakresie przedstawi dane dotyczące narodowości przestępców, którzy najliczniej dokonują tych czynów w Polsce.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 3. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 4. Banaś M., Krzywonos A., Prawo do obywatelstwa, w: B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 5. Bodnar A., Obywatelstwo wielopoziomowe. Status jednostki w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 6. Bułat K., Czarniak P., Gorzelak A., Grabowski K., Grzyb M., Iwański M., Jakubek P., Jodłowski J., Małek M., Młodawska-Mąsior S., Papierz A., Stożek M., Kryminologia. Repetytorium, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 7. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne: zagadnienia systemowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 8. Dudziak A., Imigranci: palący problem Europy, „Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny” 2016, nr 1. [Google Scholar]
 9. Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 6, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 10. Haczkowska M., Komentarz do art. 34 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., LexisNexis, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 11. Hołyst B., Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.Kosowicz A., Imigranci w polskim społeczeństwie, w: T. Halik, A. Kosowicz, A. Marek, Imigranci w polskim społeczeństwie, Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 12. Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Art. 1–116, wyd. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 13. Kulik M., Komentarz do art. 110 k.k., w: M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 9, Wolters Kluwer, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 14. Kumela-Romańska M., Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 15. Opaliński B., Rogalski M., Szustakiewicz P., Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 16. Perkowska M., Przestępczość cudzoziemców, w: E.W. Pływaczewski, S. Redo, E.M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia: stan i perspektywy rozwoju z uwzględnieniem założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Wolters Kluwer, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 17. Pudzianowska D., Obywatelstwo w procesie zmian, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 18. Ramus W., Instytucje prawa o obywatelstwie polskim, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980. [Google Scholar]
 19. Rzeplińska I., Przestępczość cudzoziemców w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 20. Rzeplińska I., Włodarczyk-Madejska J., Przestępczość cudzoziemców w Polsce na podstawie danych policyjnej statystyki przestępczości za lata 2013–2016, „Studia Prawnicze” 2018, nr 4 (216), s. 137–163, https://doi.org/10.5281/zenodo.2605300. [Google Scholar]
 21. Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1–86, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 22. Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993. [Google Scholar]
 23. Skrzydło W., Komentarz do art. 34 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 24. Suchocka H., Prawo do posiadania obywatelstwa, w: R. Wieruszewski (red.), Prawa człowieka. Model prawny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991. [Google Scholar]
 25. Szwarc A.J., Piskorski J,, Przestępczość cudzoziemców w Polsce, w: A.J. Szwarc (red.). Przestępczość przygraniczna. Postępowanie karne przeciwko cudzoziemcom w Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000. [Google Scholar]
 26. Wawrzusiszyn A., Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Difin, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 27. Wieruszewski R., Obywatele RP – przyszli obywatele UE, w: E. Popławska (red.), Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 28. Zdanowicz M., Europejska konwencja o obywatelstwie, w: E. Popławska (red.), Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 29. Akty normatywne [Google Scholar]
 30. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 147 ze zm.). [Google Scholar]
 31. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319, zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, Dz. U. Nr 114, poz. 946). [Google Scholar]
 32. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1950 ze zm.). [Google Scholar]
 33. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1472 ze zm.). [Google Scholar]
 34. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 1829 ze zm.). [Google Scholar]
 35. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r., poz. 35). [Google Scholar]
 36. Źródła internetowe [Google Scholar]
 37. Garlicki L., Zubik M., Komentarz do art. 34 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., System Informacji Prawnej LEX (dostęp 14.01.2020). [Google Scholar]
 38. Ignaszak K., Przestępczość wśród cudzoziemców w Polsce, „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego” 2013, nr 2 (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu), wersja elektroniczna http://rsawl.awl.edu.pl/images/Archiwum/2013/nr_2/karol_ignaszak.pdf (dostęp 26.01.2020). [Google Scholar]
 39. Jagielski J., Obywatelstwo polskie. Komentarz do ustawy, System Informacji Prawnej LEX (dostęp 26.01.2020). [Google Scholar]
 40. Klaus W., Integracja, marginalizacja, kryminalizacja czyli o przestępczości cudzoziemców w Polsce, wersja elektroniczna: https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/article/article-6190de23-1b20-48d4-96e2-d41fbb136c48 (dostęp 26.01.2020). [Google Scholar]
 41. Tuleja P., Komentarz do art. 34 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Google Scholar]
 42. System Informacji Prawnej LEX (dostęp 14.01.2020). [Google Scholar]